El Ministeri convoca ajudes per a alumnat de 5è-6è i 1r d’ESO per a participar en campaments d’anglès en juliol.

Resolució de 10 de febrer de 2014, de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen ajudes per a participar en un Programa d’Immersió Lingüística en anglès per a l’estiu de 2014 (BOE de 25 de febrer)


Extracte de la convocatoria

Article 1. Objecte de la convocatòria.
Es convoquen, en règim de concurrència competitiva, 2.200 ajudes per a la participació en una de les colònies de dues setmanes de durada, organitzades pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport durant el mes de juliol de 2014. Aquestes ajudes es distribueixen, alhora, en dos torns i en dos grups, d’acord amb els requisits que para cadascun d’ells s’estableixen en l’apartat següent:
– Primer torn: de 29 de juny 2014 a 13 de juliol 2014:
• Grup I: 660 ajudes de fins a 476 euros.
• Grup II: 440 ajudes de fins a 326 euros.
– Segon torn: de 13 de juliol 2014 a 27 de juliol 2014:
• Grup I: 660 ajudes de fins a 476 euros.
• Grup II: 440 ajudes de fins a 326 euros.
Article 2. Beneficiaris.
1. Requisits generals que hauran de complir tots els sol•licitants:
a) Estar matriculat en centres sostinguts amb fons públics durant el present curs 2013/2014 en algun dels cursos esmentats a continuació: Cinquè o Sisè curs d’Ensenyament Primari o Primer curs d’ESO.
b) Tenir, com a màxim, 13 anys d’edat a data 31 de desembre de 2014.
c) Haver obtingut, com a mínim, «notable» com a nota final en l’assignatura d’anglès en el curs 2012/2013.
d) Haver obtingut, com a mínim, «notable» com a nota mitjana del curs 2012-2013.
i) No haver sigut beneficiari de l’ajuda en convocatòries anteriors.
2. Els sol•licitants que a data 31 de desembre de 2013 es troben en alguna de les següents circumstàncies, integraran el denominat Grup I, al que fa referència l’article 1 de la present convocatòria:
a) Orfandat absoluta del sol•licitant.
b) Pertànyer a famílies en les quals algun membre estiga afectat de minusvalidesa legalment qualificada (en grau superior al 65% per a pare/mare/germans del sol•licitant i superior al 33% en el cas que la patisca el propi sol•licitant).
c) Pertànyer a famílies que el seu sustentador principal es trobe en situació legal de desocupació o tinga reconeguda la incapacitat permanent absoluta.
d) Pertànyer a família nombrosa.
i) Pertànyer a família monoparental.
3. Els sol•licitants que, reunint els requisits generals, no es troben en cap de les circumstàncies de l’apartat anterior formaran part del denominat Grup II.
Article 4. Presentació i tramitació de sol•licituds.
1. La sol•licitud haurà d’emplenar-se mitjançant el formulari accessible per internet en l’adreça http://www.mecd.gob.es a través de la seu electrònica del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport en l’apartat «Tràmits i serveis». (…)
(…) L’adjudicació d’una ajuda donarà lloc a l’assignació automàtica d’una plaça per a participar en l’activitat. No obstant açò, per a completar el preu total del programa, els beneficiaris abonaran a l’empresa que resulte adjudicatària del procediment obert 50 euros (si pertanyen al Grup I) o 200 euros (si pertanyen al Grup II).
(…) Serà a càrrec de les famílies dels participants el trasllat, tant d’anada com de retorn, entre el domicili i el lloc en el qual es desenvolupe la colònia.
TERMINI DE PRESENTACIÓ: Fins al dimecres 12 de març Veure la convocatòria en http://www.boe.es/diario_boe

Any 1888: Neix Enriqueta Gracía Infanzón, "Eugenia Astur", escriptora asturiana.

Escritora nacida en Tineo en 1888 y educada en Luarca. Falleció en su casa de Tineo, el 10 de enero de 1947. Escribió las novelas Memorias de una solterona, La mancha de mora y Rosina, Fermín Canella, su vida y sus obras), Riego: estudio histórico político de la revolución del año 20, Amoríos Reales, La Roca Tarpeya…

http://el.tesorodeoviedo.es/index.php?title=Enriqueta_Garc%C3%ADa_Infanz%C3%B3n

Any 1994: Mor Melina Mercuri, actriu i política grega. Ministra de cultura el 1981

Melina Mercuri (Atenes, 18 d’octubre de 1920 – Nova York, 6 de març de 1994) fou una actriu,cantant i activista política grega. Va ser membre del Parlament Hel·lènic i, l’any 1981, es va convertir en la primera dona en ocupar el càrrec de Ministra de Cultura de Grècia.

Filmografia

 • Kravgi gynaikon (1978)
 • Nasty Habits (1977)
 • La Promesse de l’aube (1970)
 • Gaily, Gaily (1969)
 • 10:30 P.M. Summer (1966)
 • A Man Could Get Killed (1966)
 • Los pianos mecanicos (1965)
 • Topkapi (1964)
 • Canzoni nel mondo (1963)
 • Phaedra (1962)
 • Vive Henri IV, vive l’amour (1961)
 • Il giudizio universale (1961)
 • Pote Tin Kyriaki (1960)
 • La Loi (1959)
 • The Gypsy and the Gentleman (1958)
 • Celui qui doit mo