Per què els dijous de lluita?

Ens sobren raons per a exercir col·lectivament el dret a DIR NO a les polítiques educatives del govern central i autonòmic reflectides en retallades, decrets i en la Llei d’Educació (LOMQE) que ha entrat en vigor a principis d’enguany i que significa un canvi de model educatiu i social en una estratègia de privatització i de transformació de l’educació en mercaderia. 


Per a que en cadascun dels tancaments pugueu disposar d’informació per a l’intercanvi d’idees entre els qui hi participen, les organitzacions i els col·lectius que convoquen els “dijous de lluita” han considerat oportú enviar aquest document que sintetitza les reivindicacions i també quina educació i quina escola pública volem. 

PER QUÈ DIGUEM NO A LA POLÍTICA EDUCATIVA ACTUAL? 

• Fomenta el negoci educatiu perquè afavoreix la creació de Centres d’Iniciativa Social (CIS), la qual cosa suposa la cessió de sòl públic a empreses privades per 75 anys i l’obertura de centres concertats; la nova llei defineix el sistema educatiu com aquell en el qual operen agents públics i privats. • Legalitza concerts amb centres que discriminen per sexe. 
• Sotmet als centres a l’obtenció de resultats per al seu finançament (contractes-program a) amb l’establiment de rànquings que creen competència com si es tractara d’un mercat educatiu. 
• Augmenta ràtios (fins a 30 en primària, 36 en secundària i més de 40 en batxillerato) que massifiquen aules, redueix plantilles de professorat i augmenta hores de treball que disminueixen extremadament la qualitat de l’ensenyament. 
• Dificulta els estudis en establir obstacles com les revàlides, que són contràries als principis d’igualtat, cohesió social i d’integració. 
• Avança itineraris (a 3r d’ESO s’ha d’optar per FP o Batxillerat) i classifica els nostres joves d’una manera selectiva. Així, els qui tenen més dificultats per raons socioeconòmiques, és a dir, els sectors socials més desafavorits, seran els qui estiguen abocats a menors qualificacions o abandonar els estudis i tenir els treballs més precaris i més barats, amb la qual cosa es perpetuarà la seua condició de pobres. 
• La llei és antidemocràtica i autoritària perquè el Consell Escolar és merament consultiu i el director exerceix més competències, més autoritat i en la seua elecció l’administració té un pes decisiu. 

• La religió es transforma en matèria avaluable a l’escola pública, amb la qual cosa se’ns margina del coneixement de llibertats fonamentals com el dret a decidir, la diversitat sexual i la igualtat de gènere. La religió a més estarà, per damunt de matèries transcendentals com Música, Plàstica, Tecnologia, Filosofia que passen a ser optatives.
• Margina les llengües pròpies i impedeix desenvolupar-les com a llengües vehiculars. Se retalla el dret a eestudiar en llengües agredides com el català, el basc o el gallec.


Aquesta política educativa afecta l’educació superior i a trams postobligatoris en una clara tendència perquè siguen els qui compten amb mitjans econòmics els que puguen cursar una FP amb taxes ja de 400€ com a Catalunya o Madrid, i deixa oberta la possibilitat que en un futur també es plantege el pagament de taxes al Batxillerat. 

Els estudis universitaris ja s’han declarat inaccessibles per a molts joves, amb taxes que arriben de mitjana a 2.000€ per curs en una universitat pública juntament amb l’eliminació de beques i l’exigència d’una nota mínima de 6,5 per a optar a una beca real; a això s’afegeixen els atacs als estudiants que exerceixen el dret a vaga, un dret que és constituci
onal i democràtic i que ha estat conquerit amb la lluita popular. […]

Text complet en:
http://www.slideshare.net/ampamediterraneopto/porqu-los-jueves-de-lucha