S’ha publicat al DOCV la convocatòria d’ajudes de menjador i transport per a centres d’educació especial concertats i de titularitat municipal

S’ha publicat al DOCV la convocatòria d’ajudes de menjador i transport per a centres d’educació especial concertats i de titularitat municipal. El termini de sol·licitud per a les famílies és de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOCV. Les sol·licituds es presentaran als centres on l’alumnat estiga matriculat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/18/pdf/2014_5639.pdf
D’altra banda, també s’han publicat les convocatòries d’ajudes per a menjadors escolars, per a centres públics i concertats, i les ajudes individuals i col·lectives de transport escolar.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5706.pdf
Pel que fa a les ajudes de menjador, les quantitats individuals per dia serán:
Educació Infantil, Primària i ESO: 3.94 €
Escola Llar: 12.25 €
Educació Especial: 5.44 €
El preu màxim per menú és de 4.25 €.
Els beneficiaris directe són:
  • Beneficiaris de la ruta de transport o de les ajudes individuals, sempre que el domicili estiga en un municipi diferent.
  • Alumnat matriculat en centres d’educació especial o aules d’educació especial en centres ordinaris.
  • Fills o filles de víctimes de violència d gènere
  • Alumnat en situación d’acolliment
  • Víctimes de terrorismo
La resta d’alumnat entrarà en el procediment de baremació que tindrà en compte els llindars de renda i les circumstàncies socio-familiars.
Els terminis per a la presentació de sol·licituds són:

  • Ordinari: Fins el 4 de juliol per a Educació Infantil i Primària i fins al 20 de juliol per a Secundària
  • Extraordinari: Fins al 5 de setembre, per a noves matriculacions
  • Excepcional: Incorporacions posteriors i sols fins al 30 de setembre.
A començament del mes de setembre s’enviarà el llistat provisional als centres perquè les famílies puguen fer les al·legacions corresponents (la direcció del centre disposarà d’un llistat en què s’especificarà tots els criteris de baremació perquè puga ser consultat pels interessats), en el termini de 10 dies des de la publicació als taulers d’anuncis dels centres, (sempre abans del 20 de setembre).
Els llistats definitius podran publicar-se fins al 10 de desembre, mentre que el silenci administratiu implicarà la denegació de l’ajuda, i davant aquesta les famílies tindran un mes per presentar el recurs de reposició corresponent davant la Consellera d’Educació.

FAPA VALÈNCIA