Escola i sindicats exigeixen la retirada del currículum en primària

Representants de l’entitat han estat convidats hui per l’STEPV, la FE CCOO PV i la FETE-UGT PV a participar en la Mesa sectorial per a tractar l’esborrany de Decret de currículum de primària. 
 
Des de l’entitat cívica es proposa a la Conselleria d’Educació que s’inicie de nou l’elaboració d’un esborrany de Decret que tinga com a punt de partida les aportacions de la comunitat educativa que aglutinen les federacions de pares i mares, els sindicats i entitats cíviques com Escola Valenciana: “El diàleg entre les parts és una de les màximes de la democràcia, un dels valors que haurien de tindre ben interioritzats els responsables d’una institució que hauria de donar exemple com l’Administració educativa”, ha valorat Vicent Moreno.
______________________________________________________
RedactaVeu / València
 
El Decret de Currículum de Primària que ha posat sobre la taula M. José Català contradiu el Decret de Plurilingüisme que el Govern va aprovar ara fa quasi dos anys. La Comissió d’Educació d’Escola Valenciana ha exposat diverses raons per les quals és intolerable la proposta que ha fet la Conselleria d’Educació per tres qüestions: la marginació de l’aprenentatge i la competència lingüística en valencià de l’alumnat que cursa en la línia en castellà i que es correspon al 67% del total d’estudiants; el retrocés en qüestions d’organització dels centres; la proliferació de llacunes em matèria pedagògica. Pel que fa als plantejaments lingüístics del projecte de currículum, la Comissió d’Educació de l’entitat considera que “la jugada de dividir Coneixement del Medi en dues assignatures, Socials i Naturals, per oferir una de les dues en castellà a les línies en castellà atén només a l’objectiu de fomentar el monolingüisme entre l’alumnat que està matriculat en aquest programa educatiu”.
 
“El fet d’oferir Naturals o Socials en castellà empobreix encara més el Programa d’Incorporació Progressiva, conegut com a línia en castellà. L’alumnat que estudia en aquest tipus de programa tindrà encara menys competència lingüística equilibrada en valencià i castellà, això és indubtable, com és indubtable que la seua preparació no serà tan rica com la de l’alumnat plurilingüe en valencià i això no es pot permetre, perquè el que volem és que tot l’alumnat tinga les mateixes oportunitats”, ha assegurat Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana. 
 
Aquesta proposta trenca un consens establert des de fa 30 anys, aquell pel qual es va establir que almenys hi haguera una assignatura de quatre hores a la setmana no lingüística que s’impartira en valencià en el programa monolingüe en castellà. “Es va decidir que fóra Coneixement del Medi, per ser una àrea de coneixement del nostre entorn més proper i ara M. José Català torna a donar mostres de l’atac incondicional al valencià i que tot l’alumnat tinga una competència igual en les dues llengües oficials” s’ha determinat des de la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana. 
 
“El trencament d’eixe consens lingüístic que correspondria ara a impartir Socials i Naturals en valencià en tots els programes educatius vigents és impermissible i ho hem manifestat tota la comunitat educativa valenciana, representants de les famílies, dels sindicats i nosaltres”, ha insistit Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana i ha continuat: “L’esborrany de Decret de Currículum contradiu el que s’assenyala al respecte en el Decret de Plurilingüisme, on s’explicita que Coneixement del Medi, ara Socials i Naturals, en el Programa Plurilingüe d’Ensenyament en Castellà, és l’àrea no lingüística que s’imparteix en valencià. Aquest punt va estar consensuat per tota la comunitat educativa quan va eixir el Decret de plurilingüisme i ara M. José Català vol trencar amb l’únic punt de consens en la normativa plurilingüe”. 
 
Pel que fa a la incorporació de l’assignatura Cultura del Poble Valencià, Escola Valenciana fa la consideració que els continguts de la mateixa ja es tracten extensament en altres àrees del coneixement, almenys en les línies en valencià. Fins ara s’assumia en Coneixement del Medi, Educació Física, Música o l’assignatura de Valencià: “És absurd que M. José Català es traga de la butxaca una assignatura com aquesta simplement per fer una campanya de fum sobre identitat valenciana que queda completament desmuntada quan ni es planteja que s’impartisca en valencià, justament el nostre màxim tret d’identitat”, ha comentat el president d’Escola Valenciana per acabar dient: “ Dir que s’impartisca preferentment en valencià és sinònim de dir que s’impartisca en la llengua que cada centre considere i això té un nom: marejar les escoles”. 
 
L’esborrany presentat per la Conselleria d’Educació compta amb profundes llacunes respecte a l’organització dels centres. Totes, segons la Comissió d’Educació d’Escola Valenciana “són mesures estudiades per a propiciar la incomunicació entre docents, com és la desaparició de les reunions de cicle, i entre docents i famílies per tal de generar l’aïllament i el control absolut per part de la Secretaria Autonòmica d’Educació i provocar directrius unilaterals que impossibiliten el consens, el diàleg i la democràcia participativa a les escoles, és en definitiva un mane i ordene autoritari”.
 
Un altre tema a destacar per part de l’anàlisi fet pel grup d’Educació d’Escola Valenciana és que el projecte de Decret de Currículum per a primària té grans defectes que ataquen els postulats pedagògics mínims per garantir un ensenyament de qualitat. Un aspecte rellevant és que es proposa que les classes siguen de 45 minuts. “Realment es nota que el grup de treball de la Conselleria d’Educació que ha elaborat aquest esborrany fa temps que no va a l’escola, això és, que no xafen la realitat a peu d’aula i volem remarcar que és molt perillós plantejar ‘classes zàping’, concebudes com si estiguérem canviant contínuament de cadena de televisió: això no afavoreix el bon aprenentatge de l’alumnat, ben al contrari”, ha comentat Vicent Moreno. 
 
Per totes aquestes raons Escola Valenciana exigeix que es retire immediatament aquesta proposta i que se comence a treballar un Decret de currículum per a primària seriós perquè estiga enllestit a setembre de 2015, tal com estava establert. 
 

S’han publicat les ajudes per a transport escolar corresponents al curs 2014-2015.

S’han publicat les ajudes per a transport escolar corresponents al curs 2014-2015. Aquestes ajudes comprenen dues modalitats, transport col·lectiu i ajudes individuals. Aquestes últimes s’aplicaran a l’alumnat que, complint els requisits per a ser usuari de transport escolar col·lectiu, no puga ser inclòs en cap ruta autoritzada.

ALUMNAT BENEFICIARI DE LES AJUDES:

Aquell el centre d’escolarització del qual es trobe en un municipi diferent al de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa.

L’alumnat escolaritzat en centres i aules específiques d’educació especial.

Aquell el domicili habitual del qual, degudament acreditat, es trobe a una distància, en línia recta, de 3 km o més del centre educatiu que li corresponga per a la seua escolarització. Excepcionalment la direcció territorial podrà autoritzar línies de transport per a alumnat que no complisquen aquest últim requisit.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ:

La sol·licitud es formalitzarà segons el model inclòs en l’annex I d’aquesta convocatòria i es presentarà en el centre on es trobe matriculat l’alumne o alumna.

  • Educació Infantil i Primària: des de la publicació d’aquesta resolució fins al 4 de juliol.
  • Educació Secundària Obligatòria: des de la publicació d’aquesta resolució fins al 21 de juliol.
  • Per a les matrícules que es realitzen en el mes de setembre el termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’1 fins al 5 del citat mes.

RESOLUCIÓ DE LES AJUDES

Quant a les sol·licituds d’ajuda individual de transport, la direcció territorial remetrà als centres educatius, fins al 10 d’octubre, un llistat provisional en el qual s’inclourà l’alumnat que compleix els requisits establits en la convocatòria així com aquells que no els compleixen. Aquests llistats es publicaran en el tauler d’anuncis del centre educatiu corresponent. Aquesta publicació servirà de requeriment als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils, explicats a partir de l’endemà a la publicació, puguen esmenar els defectes observats. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà el 10 de desembre de 2014, i el silenci administratiu implicarà la denegació de l’ajuda.

Pel que fa al transport col·lectiu, la direcció territorial, una vegada rebuda la informació dels centres, remetrà als mateixos un llistat de les rutes de transport, així com d’alumnat tant beneficiari com autoritzat (aquell alumnat que no tenint la condició de beneficiari rep autorització per a utilitzar el transport fins a completar les places existents). Després de la publicació de les llistes provisionals, s’obrirà un termini de deu dies perquè els interessats puguen reclamar, i posteriorment la direcció territorial comunicarà els llistats definitius als centres. El silenci administratiu implicarà la denegació de l’ajuda.
FAPA València