El termini per a la publicació del llistat dels llibres de text del curs 2014-2015

El termini per a la publicació del llistat dels llibres de text del curs 2014-2015, finalitzava el 30 de juny, tal com contemplava la resolució de 24 de juny del 2013, en la que es dictaven les instruccions per a organització i funcionament d’escoles d’Educació Infantil de primer cicle i col·legis d’Educació Primària durant el curs 2013-2014. Amb motiu de l’aplicació de la LOMCE, en els cursos primer, tercer i cinqué de primària, ahir es van publicar instruccions per a l’adopció de llibres de text i la resta de materials curriculars per al curs 2014-2015.

Termini per a la publicació dels llibres de text i materials curriculars de primer, tercer i cinqué de primària: abans del dia 15 de juliol.
Període de vigència dels llibres de text: 6 anys, però la decisió definitiva depén dels òrgans de coordinació didàctica. La decisió de canviar els llibres de text no requerirà l’autorització de la Direcció Territorial que sí que estava prevista en les Instruccions esmentades.

FAPA Valencia