Ha eixit publicada la convocatòria d’eleccions a Consell Escolar de centre


CALENDARI ORIENTATIU D’ACTUACIONS
Actuacions i calendari d’eleccions a consells escolars de determinats centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics.
– El director o directora elabora els censos electorals.
– El director o directora organitza el sorteig de components, titulars i suplents, de la junta electoral, que aprovarà els censos electorals.
– Constitució de la junta electoral: fins al 16 d’octubre de 2015.
– La junta electoral fixa el termini d’admissió de candidatures dels diferents sectors.
– Publicació de la llista provisional de candidats: fins al 16 de novembre de 2015.
– Termini per a possibles reclamacions a la llista provisional de candidats: fins al 17 de novembre de 2015.
– Termini per a resoldre la junta electoral les possibles reclamacions: fins al 18 de novembre de 2014.
– ELECCIONS: 26 de novembre de 2015.
– Proclamació dels candidats electes: fins al 4 de desembre de 2015.
– Remissió de l’acta de proclamació de candidats electes a la Direcció territorial d’Educació: en el termini de 24 hores a partir de la proclamació.
– Sessió constitutiva del nou/renovat consell escolar: fins al 14 de desembre de 2015.
FAPA València

FAPA-València: Cursos dirigits a pares i mares sobre diversos temas

Us comuniquem que durant el mes d’octubre es van a impartir en FAPA-València, cursos dirigits a pares i mares sobre diversos temes que s’impartiran en mesos esdevenidors i que les *ampa esteu encara en període obert de Sol·licitud.
 
Com ja sabeu l’assistència als cursos és gratuïta, l’única cosa que es demana és que confirmeu la vostra assistència a través d’un correu electrònic, indicant vostra AMPA i un telèfon de contacte.
FAPA València

Convocatòria ajudes individuals per al servei de transport escola


Voreu que s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds únicament per a aquell alumnat que, no havent presentat amb anterioritat la sol·licitud, es troba inclòs entre els possibles beneficiaris a causa de la present modificació. Aquest termini serà de deu dies hàbils a explicar des de l’endemà al de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància). Este termini finalitza el 5 d’octubre.


FAPA-València