L’ordre sobre Xarxa Llibres

Ha eixit publicada hui en el DOGV la publicació de l’ordre sobre Xarxa Llibres.


En la web de Xarxa Llibres diuen que la gestió dels pagaments mitjançant cada ajuntament serà a partir de l’1 de desembre (en l’ordre no posa cap data) http://www.cece.gva.es/xarxallibres/inicio.htm
Publicada l’ordre que regula les bases per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text
L’Ordre especifica els criteris per als Ajuntament que vullguen adherir-se en el programa Xarxa Llibres i també especifica quin tipus de justificants s’han de presentar per a rebre els 200 € per participar en el programa. Et fem una guía-resum de l’ordre en els punts més interessants. 
Hui s’ha publicat al DOCV l’odre que regula les bases per a fer efectiu el programa de gratuïtat dels llibres de text 
Objectiu: El programa estarà dirigit a la creació d’un banc de llibres, en cada localitat, per a l’alumnat escolaritzat en centres públics i centres privats concertats que cursen Ensenyament Obligatori o Formació Professional Bàsica a la Comunitat Valenciana per al curs escolar 2015-2016. 
Els llibres que formaran part del banc de llibres romandran, una vegada finalitzat el curs escolar, als centres on estiga escolaritzat l’alumnat durant aquest curs i formaran part del banc de llibres per a ser utilitzats per un altre alumnat els anys següents 
Quí tindrà dret a beneficiar-se del banc de llibres en els cursos posteriors? 
El programa està dirigit a l’alumnat d’Educació Especial, Educació Obligatòria i Formació Professional Bàsica dels centres públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana. 
Per a ser beneficiari dels bancs de llibres en els propers cursos, s’haurà de lliurar els llibres de text i altres materials curriculars (sempre en bon estat) al finalitzar este curs escolar. 
Quin tipus de material es finançaran? 
 • Llibres de text en format imprés. 
 • Llibres de text digitals susceptibles de ser reutilitzats.
 • Material curricular destinat a ser utilitzar per l’alumnat, que duu a terme el currículum que estableix la normativa vigent de la Comunitat Valenciana. Quin import total rebré pels meus llibres? La quantia individual per alumne/a que participe en el programa per a la gratuïtat de llibres de text i material curricular serà com a màxim de 200 euros que es distribuiràn en dues fases: 

Primera Fase: L’ajuntament abonarà a cada alumne un total de 100 €, en concepte de compra de llibres de text o altres materials curriculars quan les mares/pares o tutors legals al presentar el justificant de compra. Si la despesa es menor de 100 euros, únicament s’abonarà la quantia pel valor justificat 

Segona Fase. Al entregar els llibres en bon estat al finalitzar el curs, s’abonarà la quantia restant fins al màxim de 200 euros de l’ajuda total per cada alumne 
Quina documentació he de presentar? 
La documentació s’ha de presentar en l’Ajuntament on l’alumne està empadronat, independentment de que estiga matriculat en un centre d’altra localitatl. 
Si la compra es individual 
Justificants de compra o còpia confrontada de la factura per compres de llibres de text i altre material curricular per al curs corresponent. Este justificant ha de contindre com a mínim les següents dades: 
 • NIF/CIF del proveïdor, 
 • Núm. de factura 
 • Data 
 • Adreça 
 • Relació nominal dels productes adquirits – Preu 
Si la compra s’ha fet mitjançant un AMPA
Esta presentarà la factura o factures globals de la empresa proveïdora en tots els municipis on estiguen empadronats els seus socis. A més, l’AMPA emetrà un document justificatiu individualitzat amb les següents dades: 
 • Dades de l’alumne/a 
 • Import 
 • Relació de llibres adquirits 
 • Dades de la factura o factures globals en les quals estan inclosos (segons el model que serà facilitat per l’Administració).
Com es constituirà el banc de llibres? 
El banc de llibres i altres materials curriculars es crearà mitjançant la compra, per part dels ajuntaments o entitats locals menors, dels llibres als pares/mares o tutors legals de l’alumnat d’Educació Obligatòria i Formació Professional Bàsica, empadronat al municipi, que curse els estudis en centres públics i centres privats concertats de la Comunitat Valenciana.
Una vegada finalitzat el curs escolar corresponent, les mares i pares o tutors legals de l’alumnat lliuraran, al centre on l’alumnat curse els estudis, els llibres de text i altres materials curriculars, els quals formaran part del banc de llibres i podran ser utilitzats per altres alumnes en els cursos posteriors. 
Els llibres hauran d’estar en bon estat de conservació per al seu ús futur i no tindre senyals de deteriorament. 
Els llibres seran propietat de la Administració local que ha participat en este programa i seran custodiats i gestionats pels centres educatius corresponents. 
FAPA-Valencia

Vols formar part del Llibre del 75é aniversari?

Com ja saps, aquest és un curs ben especial: celebrem el 75é aniversari de l’escola!

Entre d’altres activitats, volem publicar el Llibre del 75é Aniversari. 

En ell arreplegarem textos de tot aquell/a interessat en participar. Volem fer una publicació que puga reunir la mirada de tots els qui estimeu aquesta escola. Un llibre per recordar, per evocar, per fer memòria i emocionarse. Un llibre on el teu nom també hi estiga.

Quin tipus de textos? 
 • Un text sobre la teua relació amb l’escola: un record, una anècdota, una vivència, una reflexió… O, simplement, el significat que tingué per a tu l’escola, les amistats que feres, les experiències que visqueres… O, també, unes paraules relatives a l’aniversari de la teua, la nostra escola.
 • No han de ser textos llargs. Extensió màxima: una plana d’un full, no més de 400 paraules. 
 • Poden ser en paper (autògrafs o a ordinador ) o en arxiu informàtic.  Si necessiteu ajuda per escriure el text o voleu aclarir dubtes, podeu passar per l’escola en l’horari indicat més avall. 

Com fer arribar els textos? 

 • Per correu-e a l’adreça: llibre75anysparejofre@gmail.com 
 • En paper, a l’escola
Dilluns 9 a 10 h. Pregunteu per Pau 
Dimarts 9 a 10 h. Pregunteu per Maria 
Dimecres 12:15 a 13 h. Pregunteu per Amparo 
Dijous 15 a 16:30 h. Pregunteu per Xavier 
Divendres 9 a 11 h. Pregunteu per Xavier
 •  A La Marina: dimarts de 17:30 a 19:30 (pregunteu per Maria Monje). 
 • La data límit per lliurar els textos és el 15 de gener de 2016. Indica sempre amb el text: – Nom i cognoms – Contacte (telèfon, adreça postal o adreça-e). 
 1. Relació amb el centre: ex-alumne/a, pare/mare d’alumne/a, veí/na… 
 2. Si has relatat alguna experiència o et refereixes a algun fet del passat, per favor, indica’ns, aproximadament, la data en que ocorregué. 
Tens dubtes o necessites ajuda
 • Escriu-nos a: llibre75anysparejofre@gmail.com 
 • Acosta’t a l’escola i pregunta’ns. Necessitem la teua aportació! 

Anima’t a participar. No pot faltar el teu nom al Llibre del 75é aniversari!

Educació atorga més democràcia als Consells Escolars per renovar els directors

Els canvis introduïts s’adrecen cap a una major autonomia als centres per a la renovació dels Consells Escolars. S’hi ha inclòs la presència de dos directors a la Comissió d’Avaluació.

La direcció general de Centres i Personal Docent de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha convocat la Mesa Tècnica per tal de tractar la renovació i els criteris d’avaluació de l’exercici de càrrec de director de centres docents públics.
A la proposta de resolució que es presenta a la Mesa Tècnica s’inclouen tres novetats, entre les quals destaca la consulta vinculant que es fa als Consells Escolars per tal que puguen valorar la direcció i emetre’n un veredicte positiu o negatiu. Aquest veredicte es traslladaria a una sessió extraordinària del Consell Escolar a la qual no podrà assistir el director avaluat.
Una altra de les novetats rau en la inclusió de dos directors a la Comissió d’Avaluació que té com a finalitat valorar l’exercici dels directors que aspiren a la renovació, emetre informes perquè els directors que hagen obtingut valoració negativa puguen al·legar i traslladar el llistat d’aspirants proposats per a renovar el nomenament al director territorial corresponent.
La tercera novetat és la valoració global dels 10 ítems que es tenen presents per a l’avaluació de l’exercici de la funció directiva. Fins ara la valoració negativa d’un d’aquests punts suposava l’emissió d’un veredicte negatiu, en canvi a aquesta proposta de resolució es planteja que cadascun d’aquests ítems siga valorat de 0 a 5 i es realitze una mitjana per determinar-ne la valoració.
Actualment per tal que un director puga optar a la renovació ha de comptar amb una puntuació mínima de 20 punts en el projecte de direcció (mínim 10 punts a l’apartat corresponent a la memòria i mínim 10 a l’actualització del projecte de direcció), una puntuació mínima de 25 punts en l’informe de la inspecció educativa i, ara, es proposa com a novetat incloure una valoració positiva del Consell Escolar del centre.

Campaña de CEAPA sobre la devolució de l’import de llibres de text

Tres documents relacionats amb la iniciativa presentada i difosa per CEAPA de devolució de l’import dels llibres de text i material curricular per a garantir la gratuïtat de l’ensenyament.

A participar se aprende participando

Ante la pregunta qué es participar, podemos responder que es el medio por el que, junto a otras personas, unimos nuestros ideales y esfuerzos para poner en marcha proyectos que mejoren las circunstancias que nos rodean y que de forma individual no lo podríamos conseguir. Gracias a la participación podemos lograr desarrollar y poner en la práctica valores como la Igualdad, el Desarrollo y la Paz. 

En general participar es intervenir en la toma de decisiones que nos afectan. Cuando nuestra participación se centra en el ámbito educativo intervenimos en la elaboración de los proyectos educativos de los centros, mantenemos estrecho contacto y cooperamos con el resto de los sectores de la comunidad educativa intercambiando ideas y expectativas. Nuestra participación en la educación de nuestros hijos e hijas no sólo es un derecho del que podemos hacer uso o no, sino que también es un deber que forma parte de nuestras responsabilidades como padres y madres. Nuestros hijos e hijas deben aprender a ser personas libres, entendiendo el mundo que les rodea y siendo protagonistas de su propia vida, asumiendo compromisos para que no sean otras personas las que tomen decisiones que les afecten. Estos son valores que no podemos enseñar como conceptos sino que han de aprender desde la propia experiencia de crecer viviendo junto a ellos. 

La participación exige tener información. A mayor información, mayor participación y mayor comunicación. Indudablemente llega un momento en el que se confunde la línea divisoria de información y formación. 
Una persona informada comienza a estar formada con la consiguiente demanda de más formación que implicará una mayor participación y, a su vez, fomentará una mayor fluidez de comunicación, convirtiéndose en un círculo interactivo. Un cambio de estructuras en los centros educativos hacia una comunicación en igualdad fomentará la información y la formación; y por ende la participación de los diferentes sectores. Nuestra participación se ve materializada no por el hecho de tener conocimiento de los documentos (plan de centro, normas de convivencia, criterios de evaluación, libros y materiales curriculares, actividades y régimen de funcionamiento del centro) sino por nuestra participación en su elaboración. 
Nuestra posición en los centros educativos no puede ser subalterna, ésta sólo provoca situaciones incómodas. Nuestra participación, la de las familias, ha de ser sustantiva en igualdad con el resto de los sectores. 
Coincidiendo con Antonio Chazarra y Concepción Nieto “Quien participa, gana” (Cuaderno 8: educación, participación y democracia de la colección tema de Escuela de Padres y Madres de CEAPA): “El que participa… gana. Gana en desarrollo personal, en madurez, en capacidad de relacionarse con los demás y también en eficacia, porque es capaz de llevar a cabo, en colaboración con otros, mucho de lo que se propone…. Participar no es una pesada carga ni algo aburrido tiene algo de aventura que nos empuja a disfrutar” Participar es positivo para la persona misma y para las demás e incluso puede ser divertido, depende de la actitud con la que enfrentamos las diferentes situaciones. 
Pensemos por un momento que vamos con un grupo de personas a disfrutar de un día campestre haciendo una paella, quienes participen en las compras previas y elaboración de la comida disfrutarán y se divertirán más que el resto que llegue sólo a la hora de comer. 
Cuando participamos ganamos en autoestima, en capacidad de escucha y conseguimos entender mejor a las demás personas. Ello produce un mayor respeto hacia nuestro propio ser, nos sentiremos útiles porque lo que hacemos es útil y beneficioso para la sociedad. La participación eficaz requiere de un proyecto colectivo en el que se reúnan ideas e intereses comunes para llevar a cabo junto a otras personas tareas que individualmente son imposibles. Las personas necesitan estar unidas para alcanzar sus metas
Para participar necesitamos que se den una serie de condiciones, concretamente tres: 
Querer Participar: tener motivos. 
Saber Participar: adquirir formación. 
• Poder Participar: disponer de estructuras, proyectos y tareas. 
A largo de nuestra vida participativa y en los grupos sociales nos vamos a encontrar diferentes tipos de personas: 
• Quienes saben y quieren participar. Se incorporarán a nuestra AMPA y desde el primer momento colaboraran en la consecución del proyecto colectivo. 
• Quienes no saben y quieren participar. Desde las Juntas Directivas de nuestras AMPAs deberemos proporcionarles todas las posibilidades de formación a nuestro alcance. 
• Quienes saben y no quieren participar. En este caso deberemos motivar a estas personas a su participación activa. 
• Quienes no saben y no quieren participar. Podemos informar y motivar a estas personas, pero si aun así no quieren participar, estas personas habrán de seguir en solitario su camino y serán ellas mismas las que en algún momento de sus vidas encuentren una posibilidad de cambio. 
Siguiendo a Patricia Tschorne “Niveles de participación” (Cuaderno 11: técnicas para la dinamización de APAs de la colección tema de Escuela de Padres y Madres de CEAPA): 
Se puede participar a diferentes niveles, con distintos grados de implicación y responsabilidad, siendo el más efectivo aquel en el cual el socio tiene poder decisorio, es decir, es consultado y su respuesta es tomada en cuenta.” 
Primer nivel: la información. Consiste en hacer saber a las familias qué hace y cómo se regula el funcionamiento del AMPA. Es muy necesario este primer nivel al menos para implicar al mayor nú- mero de familias en el AMPA aunque su participación sea, exclusivamente, el abono de la cuota. 
Segundo nivel: la consulta. Permite que las personas asociadas opinen y si estas opiniones son tenidas en cuenta incrementa la motivación para participar en un nivel superior.

• Tercer nivel: toma de decisiones, gestión colegiada. En este nivel sentiremos la participación como propia y necesaria. Para lograr la democracia verdadera deberán confluir nuestros objetivos e intereses con los del mundo académico y político que nos rodea. 
En los últimos tiempos, con la incorporación de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana, aparece un nuevo nivel de participación que podríamos catalogar de nivel cero, en el que para participar ni siquiera hacer falta ser persona asociada. Este nivel se corresponde a la situación de que aparezcan las actividades del AMPA en alguna de las redes sociales y alguien pinche en “me gusta”.
La participación de las familias en la comunidad educativa tiene sus bases legales en: 
• Constitución Española, artículo 27.7:“Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.” Este principio se materializa en el Consejo Escolar de Centro. 
• LOE, artículo 118:“La participación es un valor básico para la formación de ciudadanos autónomos, libres, responsables y comprometidos con los principios y valores de la Constitución.” Las vías para la participación son: 
Individual: a través de las tutorías. 
Colectiva: 
    Asociaciones de Madres y Padres. 
    Federaciones y Confederaciones. 
    Consejos Escolares: De Estado, Autonómicos, Provinciales, Municipales y de Centro. 
La autora Ana Romero en su Manual de AMPAs “Democracia Participativa” editado por CEAPA hace un ilustrativo recorrido histórico de la participación de las familias en los asuntos de la Escuela en España desde el siglo XIX hasta Enero de 2011. Desde el año 2011 hasta nuestros días hemos visto, con la publicación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), cómo se han modificado las competencias que los Consejos Escolares tenían atribuidas, limitando la participación en igualdad de condiciones de todos los miembros del Consejo Escolar, restando capacidad decisoria a este órgano colegiado de los centros educativos. 
La participación colectiva de las AMPAs en la actividad de los centros educativos se materializa a través del Consejo Escolar de Centro. La creación de este órgano colegiado es de obligado cumplimiento en todos los centros públicos y sostenidos con fondos públicos. En él se encuentran representados todos los sectores de la comunidad educativa e, históricamente, ha sido un órgano con competencias de control y gestión, competencias que, como se ha indicado, en nuestros días han quedado relegadas, convirtiendo al Consejo Escolar en un órgano consultivo. Actualmente se necesita que nuestra participación como representantes del sector de las familias no sea una participación orientada hacia la presencia física y gestión burocrática de documentos sino que sea sustantiva y abra el debate, la reflexión y la mejora de los centros docentes. Con esta ley nos arrebatan el poder decisorio pero no la expresión de nuestra opinión en materia de educación. Debemos manifestar y hacer constar por escrito nuestra reflexión, opinión y posicionamiento ante todos y cada uno de los asuntos tratados en el orden del día establecido en las diferentes sesiones del Consejo Escolar, así como comprobar que han sido recogidos de manera fiel en las actas levantadas y recordar siempre que sólo con nuestra participación podremos conseguir una educación de calidad y un acercamiento hacia la construcción de una democracia real en nuestros centros educativos
Con carácter general, desde la aprobación de la LOMCE, los Consejos Escolares de los centros educativos tienen las siguientes competencias:
a) Evaluar el Plan de Centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro de profesorado establecidas en relación con la planificación la organización docente. Estando el Plan de Centro formado, fundamentalmente por tres documentos: 
– El Proyecto Educativo. 
– El Reglamento de Organización y Funcionamiento (ROF). 
– El Proyecto de Gestión. 
b) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro y la justificación de la cuenta de gestión. 
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por la personas candidatas. 
d) Participar en la selección del director o directora del centro en los términos establecidos en la normativa correspondiente. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director o directora. 
e) Informar sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa correspondiente. 
f) Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 
g) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a lo establecido en el Plan de Convivencia. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora correspondan a conductas del alumno o alumna que perjudiquen gravemente a la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o representantes legales del alumnado, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 
h) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 
i) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios. 
j) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 
k) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 
l) Elaborar propuestas e informe, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. […]


Documento completo:

Guía de dinamización y gestión de AMPAS, Mayo 2014

Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos – CEAPA
https://www.ceapa.es/sites/default/files/uploads/ficheros/publicacion/guia_de_dinamizacion_y_gestion_de_ampas_ceapa.pdf