La Comissió de “Fibrociment, No Gràcies” convoca concentració contra l’amiant en les escoles el 28 d’abril, dia de la salut laboral A més el dia 26 ha organitzat una taula rodona al CEIP Sector Aereo

Exigim a Conselleria un pla urgent de detecció i retirada de materials que continguen o puguen contenir amiant per a preservar la salut del professorat, personal complementari, alumnat, personal de manteniment i neteja, etc

Des de la Comissió de fibrociment hem constatat que només en la província de València tenim més de 165 centres educatius sospitosos de contenir en les seues instal·lacions i elements constructius amiant, un material tòxic i altament perillós per a la salut. 
Convoquem a tota la comunitat educativa a la concentració que tindrà lloc el proper 28 d’abril, dia internacional de la salut laboral, a la plaça de Manises a les 18h. Animem a participar tant als centres que tenen detectat amiant en les seues instal·lacions com a tota la comunitat educativa solidària amb aquest problema.
No volem que assumisca la Comunitat educativa els riscos derivats de l’exposició d’aquest material que genera malalties tan greus com: mesoteliomas, càncer de pulmó i asbestosis. 
L’Administració té l’obligació d’aplicar el principi de precaució i actuar abans que dins de 10, 20 o 50 anys comencen a emmalaltir els nostres professors, el nostre alumnat, el nostre personal dels centres, perquè l’asbesto té un període de latència des de la primera exposició molt llarg. A més, s’ha comprovat que ja han mort docents i alumnes en països de la Unió Europea per l’exposició a aquest material sense que ho hagueren manipulat, ni ells ni cap dels seus familiars directes, és a dir únicament per la presència d’aquest material en les edificacions.
La Conselleria d’Educació no pot retardar per més temps la labor d’identificació de materials que continguen amiant en les instal·lacions dels nostres centres educatius a causa de les contrastades evidències científiques que classifiquen a l’amiant com un potent cancerígen per a la salut humana. 
Convoquem a tot el professorat, a les AMPAS, als col·lectius que col·laboren amb l’educació i als moviments socials a la mobilització per la retirada de l’amiant de tots els centres educatius, i a organitzar-se en la Comissió “Fibrociment? No, gràcies” per conjuminar esforços i solidaritat en aquesta lluita col·lectiva.

Campaña de CEAPA para exigir a las autoridades educativas información sobre las medidas que se van a adoptar respecto de los resultados de la Evaluación Final de Primaria

CEAPA exige información al MECD sobre el resultado de las consultas realizadas a las Comunidades Autónomas en las que se han establecido los criterios de evaluación y las características generales de las pruebas para todo el sistema educativo español con el objetivo de asegurar criterios de evaluación comunes.

CEAPA ya realizó una campaña en contra de la Prueba de Tercero de Primaria por tener serias dudas sobre su objetivo real y adopta la misma posición respecto a la Evaluación Final Primaria, ya que el modo en el que pretende llevarse a cabo no sirve para realizar un análisis serio y riguroso de las necesidades del sistema educativo ni del alumnado al que pretende evaluar.

El MECD, con el argumento de comprobar el grado de adquisición de competencias, y de de medir la calidad del sistema educativo, impone a través de la LOMCE la realización por parte del alumnado de una prueba externa que puede tener consecuencias perjudiciales para el alumnado cuyos resultados no resulten satisfactorios según los criterios acordados, y que además pueden ser distintos según la titularidad del centro en el que se encuentre escolarizado.
El MECD emitió una nota de prensa en la que trasladaba información de la que CEAPA tiene serias dudas respecto a las consecuencias que tendrá la no superación satisfactoria de la Evaluación Final de Primaria, ya que asegura que no condicionará el paso del alumno o alumna a la Educación Secundaria obligatoria, cuando la LOMCE recoge claramente que “El alumno o alumna accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. Se atenderá especialmente a los resultados de la evaluación individualizada al finalizar el tercer curso de Educación Primaria y de final de Educación Primaria”.
CEAPA tiene claro que esta prueba no beneficiará en nada a nuestros hijos e hijas, ni a los centros, y en cambio supondrá una situación que altera el normal desarrollo de la vida del centro ya que se dedicará tiempo y recursos en su preparación, en detrimento de otras actividades formativas.
La LOMCE impone la realización de esta prueba, cuyos resultados podrían servir para tomar decisiones sobre la educación de nuestros hijos e hijas, indicando de una forma poco clara que “de resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas.”
CEAPA, a través de sus federaciones y confederaciones, inicia una campaña para exigir a las autoridades educativas que informen sobre el funcionamiento de la Evaluación Final de Primaria.
En concreto, tal y como ya se ha solicitado al MECD, sobre los siguientes aspectos:
  • Qué Comunidades Autónomas han informado sobre su intención de realizar evaluaciones de diagnóstico y cuáles han presentado recurso contra la realización de la Evaluación Final de Primaria.
  • Pautas acordadas sobre los criterios de evaluación y las características generales, procedimiento para informar a la madre, padre, tutor/a legal del alumnado exento de la realización de las pruebas, medidas que deberán adoptar los centros según su titularidad, espacios, medios y recursos a utilizar para la preparación de la prueba y asignaturas afectadas.
  • Pautas dadas a los centros que pidan información de contexto y de recursos a través de cuestionarios a cumplimentar por parte de las familias mediante los cuales van a obtener información relativa al nivel de estudios y situación laboral de los padres y recursos del hogar, cumpliendo la LOPD y garantizando el anonimato.
  • Instrucciones dadas a las direcciones de los centros educativos sobre las medidas que se van a adoptar según los resultados de dicha prueba. En el caso de que la evaluación Final de Educación Primaria de un/a alumno/a resulte desfavorable según los parámetros de corrección de la misma, las medidas ordinarias o extraordinarias recomendadas a los equipos docentes, la forma en la que afectará a su expediente y “otras medidas” posibles.
  • En el caso de que la evaluación del grupo de alumnos/as de sexto de Educación Primaria resulte mayoritariamente desfavorable según los parámetros de corrección de la misma, medidas acordadas referidas al profesorado.
  • Medidas acordadas para garantizar el derecho del alumnado a una evaluación objetiva que valore su dedicación esfuerzo y rendimiento (dando que van a ser realizadas por docentes de centros distintos).
  • Medidas acordadas para la difusión de los resultados.
Madrid, 9 de febrero de 2016

XVI CONCURS D’EXPERIÈNCIES EDUCATIVES realitzades per les AMPA i el VI CERTARMEN DE FOTOGRAFIA sobre activitats realitzades per les AMPA.

Com tots els anys, us enviem ja el tradicional XVI CONCURS D’EXPERIÈNCIES EDUCATIVES realitzades per les AMPA i el VI CERTARMEN DE FOTOGRAFIA sobre activitats realitzades per les AMPA.
Us animem a que participeu i doneu a conèixer les vostres experiències. La data límit de lliurament és abans del 18 de juliol de 2016.

Participa en el Taller Interactiu de comunicació familiar que es va a impartir a través de l’Escola de Pares i Mares de l’AMPA Guillem d´Entença.

Participa en el Taller Interactiu de comunicació familiar que es va
a impartir a través de l’Escola de Pares i Mares de l’AMPA Guillem d´Entença.

Inscríbite abans del dimarts 26 d’abril. Envia les següents dades a
ampa@ampaguillem.com:

Nom i cognoms:
Email:
Telèfon:
Servei de guarderia: SÍ/NO

 

Programa d´activitats CECV a la primavera educativa

Ets una peça clau 


Data: 13 de maig (09.00-14.00)
Lloc: Al pati del Centre Cultural de la Beneficiència (València)
Resum: aquesta activitat consisteix en el muntatge d’una instal·lació a partir de peces que contenen imatges i missatges que combaten la desigualtat entre homes i dones.
#SERigual8M
Podeu trobar tota la informació a:
Bones pràctiques de Consells Escolars Municipals 
Data: 13 de maig (09.00-14.00)
Lloc: a la Capella del Centre Cultural de la Beneficiència (València)
Resum: aquesta activitat consisteix en una mostra de bones pràctiques de CEM seleccionades a partir de vídeos de 90 segons. 
#practica
Podeu trobar tota la informació a:
Espais d’aprenentatge 
Data: 14 de maig (09.00-14.00)
Lloc: Al pati i a la capella del Centre Cultural de la Beneficiència (València)
Resum: aquesta activitat consisteix en un taller guiat per José Pico fent ús de la metodologia Design Thinking amb la intenció de repensar els espais d’aprenentatges.
#onaprenc
Podeu trobar tota la informació a: