Educació publica l’ordre que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics: la nota de premsa que ha elaborat la Confederació Gonzalo Anaya amb el resum de l’Ordre


RECORDAR LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA CONTÍNUA ENVIADA RECENTMENT PER L’EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA PARE JOFRÉ.

Educació publica l’ordre que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics
– Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic, transparent i amb criteris pedagògics per als centres que vulguen sol·licitar canvis en la jornada en igualtat d’oportunitats.

– Les modificacions de la jornada escolar tindran caràcter extraordinari, seran fruit del consens de la comunitat educativa i garantiran els serveis de transport i menjador, així com l’obertura de les instal·lacions des de les 9.00 hores fins a les 17.00.

– La consulta a les famílies se celebrarà el dia 15 de setembre

 (15/06/2016) La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat l’ordre per la qual es regula el procediment d’autorització d’un Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial valencians. Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic i transparent perquè els centres, en l’exercici de la seua autonomia, puguen sol·licitar canviar el seu horari en igualtat d’oportunitats.

L’ordre estableix que les modificacions de la jornada escolar tindran un caràcter extraordinari i hauran d’anar acompanyades d’un pla específic d’organització de la jornada escolar que incloga activitats extraescolars gratuïtes per a garantir l’obertura de les instal·lacions fins a les 17.00 hores, així com la planificació dels serveis complementaris de menjador i transport que han de quedar garantits.>

El procediment està dissenyat tenint en compte criteris pedagògics, de manera que els canvis en l’horari garantisquen també la qualitat educativa. Quant al calendari, la consulta a les famílies es realitzarà el 15 de setembre en tots els centres i les modificacions en la jornada escolar es podran aplicar en el mes d’octubre, tan aviat com comence la jornada habitual en els centres.

Calendari per a modificar la jornada escolar

El consell escolar del centre en el cas dels centres públics o el titular del centre en el cas dels privats-concertats realitzaran una sol·licitud de modificació de la jornada escolar, la qual ja contindrà una proposta. Aquesta sol·licitud es traslladarà en l’ajuntament de la localitat que, prèvia consulta al consell escolar municipal, emetrà un informe. L’informe, sense ser preceptiu, serà tingut en compte en el procediment.

Posteriorment, el centre redactarà el pla específic d’organització de la jornada escolar i se sotmetrà a votació en el si del claustre del centre. Per a aprovar-ho seran necessaris, almenys dos terços de vots favorables de tots els seus integrants. El mateix percentatge que necessitarà posteriorment, quan siga sotmès a votació en el consell escolar de centre. Aquesta primera part del procediment ha de quedar acabada al llarg del mes de juny.

Una vegada aprovat el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar, l’adreça o titular del centre educatiu enviarà a la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la documentació pertinent abans de l’1 de juliol. La direcció territorial, mitjançant la Inspecció, realitzarà un informe i ho enviarà, al costat de la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa, que emetrà en els centres educatius un informe que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe ho rebran els centres abans del 15 de juliol i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà en tornar de vacances.

En tornar de vacances, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar a les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es desplaça fins al següent dia de classe lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà en tots els centres el dia 15 de setembre. L’endemà es remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l’escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l’autorització definitiva perquè cadascun del centres educatius aplicació el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

Educación publica la orden que regula la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos– Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público, transparente y con criterios pedagógicos para los centros que quieran solicitar cambios en la jornada en igualdad de oportunidades

– Las modificaciones de la jornada escolar tendrán carácter extraordinario, serán fruto del consenso de la comunidad educativa y garantizarán los servicios de transporte y comedor, así como la apertura de las instalaciones desde las 9.00 horas hasta las 17.00

– La consulta a las familias se celebrará el día 15 de septiembre

(15/06/2016) La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la orden por la que se regula el procedimiento de autorización de un Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial valencianos. Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público y transparente para que los centros, en el ejercicio de su autonomía, puedan solicitar cambiar su horario en igualdad de oportunidades.

La orden establece que las modificaciones de la jornada escolar tendrán un carácter extraordinario y deberán ir acompañadas de un plan específico de organización de la jornada escolar que incluya actividades extraescolares gratuitas para garantizar la apertura de las instalaciones hasta las 17.00 horas, así como la planificación de los servicios complementarios de comedor y transporte que deben quedar garantizados.

El procedimiento está diseñado teniendo en cuenta criterios pedagógicos, de manera que los cambios en el horario garanticen también la calidad educativa. En cuanto al calendario, la consulta a las familias se realizará el 15 de septiembre en todos los centros y las modificaciones en la jornada escolar se podrán aplicar en el mes de octubre, tan pronto como empiece la jornada habitual en los centros.

Calendario para modificar la jornada escolar

El consejo escolar del centro en el caso de los centros públicos o el titular del centro en el caso de los privados-concertados realizarán una solicitud de modificación de la jornada escolar, la cual ya contendrá una propuesta. Esta solicitud se trasladará en el ayuntamiento de la localidad que, previa consulta al consejo escolar municipal, emitirá un informe. El informe, sin ser preceptivo, será tenido en cuenta en el procedimiento.

Posteriormente, el centro redactará el plan específico de organización de la jornada escolar y se someterá a votación en el seno del claustro del centro. Para aprobarlo serán necesarios, por lo menos dos tercios de votos favorables de todos sus integrantes. El mismo porcentaje que necesitará posteriormente, cuando sea sometido a votación en el consejo escolar de centro. Esta primera parte del procedimiento debe quedar terminada a lo largo del mes de junio.

Una vez aprobado el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar, la dirección o titular del centro educativo enviará a la dirección territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la documentación pertinente antes del 1 de julio. La dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la dirección general de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos un informe que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de julio y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará al volver de vacaciones.

Al volver de vacaciones, los centros podrán publicar el censo provisional hasta el 8 de septiembre y proceder a informar a las familias sobre la celebración de la consulta. De manera extraordinaria, en aquellas poblaciones en que el día 8 sea festivo, el plazo se desplaza hasta el siguiente día de clase lectivo. La publicación del censo definitivo se producirá 48 horas después de la publicación del censo provisional.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 15 de septiembre. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la dirección general de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la conselleria, el director general de Política Educativa dictará, entre el 19 y el 23 de septiembre, la autorización definitiva para que cada uno del centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.