Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Aquest mateix matí han eixit publicades en el DOGV nº 7838, les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Un breu resum i els enllaços a la normativa publicada


RESUM

ORDRE 36/2016 de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica

L’Ordre 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris de la comunitat valenciana

 Beneficiaris:

  1. a) Alumnat escolaritzat en centres de titularitat de la Generalitat i en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundaria Obligatòria.
  2. b) L’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat.
  3. c) L’alumnat del nivell educatiu de 2 a 3 anys dels centres que participen en el projecte experimental

Condicions legals per a rebre l’ajuda

Per a rebre l’ajuda és necessari no estar en alguna de les circumstàncies establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=0)

Els beneficiaris d’aquestes ajudes queden exonerats d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

Lloc de residència:

Per a l’alumnat beneficiari de transport escolar col·lectiu que en faça ús per residir en un municipi diferent d’aquell en què es trobe el centre educatiu en el qual estiga escolaritzat. A l’efecte de les convocatòries d’ajudes

per al menjador escolar, es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de población de característiques similars. Aquestes circumstàncies hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’ajuntament al qual pertanya el nucli.

Alumnat amb circumstàncies econòmiques concurrents

Serà beneficiari l’alumnat al qual se li concedisca l’ajuda amb caràcter assistencial d’acord amb el barem que s’estableix en l’ordre  i en la correspondent convocatòria, en atenció a les circumstàncies socioeconómiques concurrents.

Altres ajudes:

La percepció de l’ajuda serà compatible amb la percepció pel mateix alumnat d’altres ajudes pel mateix concepte procedents d’altres organismes públics o privats, sempre que les ajudes concurrents no superen el cost del servici de menjador escolar.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6025.pdf


RESUM

ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica

L’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatoria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar i s’aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.

 Beneficiaris:

Alumnes escolaritzats en un centre educatiu dependent de la Generalitat en els següents nivells educatius:

– Educació Infantil de segon cicle

– Educació Primària

– Educació Secundària Obligatòria

– Educació especial

 Seran beneficiaris els que es troben en algun dels següents supòsits, sempre que no puguen ser inclosos en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades:

  1. a) Alumnat escolaritzat en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa. A l’efecte d’aquesta convocatòria es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no

urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de población de característiques similars. Aquestes circumstàncies hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’ajuntament al qual pertanya el nucli de població o nucli disseminat.

  1. b) Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’educació especial.
  1. c) Alumnat el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància.

La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització vindrà fixada, per part dels responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per part de la conselleria.

Amb caràcter excepcional, i previ informe motivat de la dirección territorial competent en matèria d’educació, es podran tenir en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent siga dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés.

En aquests casos, per ser beneficiari haurà de complir alguna de les següents premisses:

c.1) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més proper seguint el trajecte accessible i segur de menor distància al seu domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.

c.2) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció del seu centre educatiu.

c.3) Que el centre d’escolarització estiga determinat per resolución d’escolarització del director territorial d’educació corresponen.

c.4) En Educació Secundària, el centre d’escolarització determinarà la condició de l’alumne com a beneficiari del transport escolar, si el centre de Primària d’on procedeix l’alumne esmentat era el que li corresponia segons les circumstàncies assenyalades als apartats anteriors.

L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de l’àrea d’influència del domicili laboral d’algun dels pares o tutors no tindrà la consideració de beneficiari d’aquestes ajudes.

Condicions legals de l’ajuda

Els beneficiaris no podrán estar inclosos en les circumstàncies establertes en l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=0)

Queden exonerats d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en materia de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

Determinació de la quantia:

La determinació de la quantia de les ajudes individualitzades estarà en relació amb la distància en quilòmetres entre el centre receptor i el domicili habitual de l’alumne o 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6028.pdf