Educació doblega els centres de formació del professorat

Reobre les seus comarcals de Gandia, Sagunt i Elx i crea sis noves per àrees de coneixement

La Conselleria d’Educació ampliarà el proper curs la xarxa de Centres de Formació, Innovació i Recursos Educatius (Cefire).

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/07/28/educacion-dobla-centros-formacion-profesorado/1449807.html

Normativa de transport i menjador, resolució 27 de juliol. El Termini de presentació fins al 5 de setembre.

El Termini de presentació fins al 5 de setembre.

Quant al transport publiquen resolució d’excepcions, per als casos d’alumnes que no estan matriculats en ensenyaments obligatoris però que per estar en zones rurals o pedanies requereixen del mateix.


Resumen menjador

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017. [2016/6159]

La present resolució s’aplicarà:

  1. a) A l’alumnat escolaritzat en centres que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria
  2. b) A l’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat.
  3. c) A l’alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en implantació d’un projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys .

L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs 2016-2017 percebrà el següent mòdul per dia:

Per a Educació Infantil,Educació Primària i ESO Fins a 4,25 €

Per a educació especial Fins a 5,44 €

Per a escola-llar Fins a 12,25 €

El preu del menú escolar diari durant el curs escolar 2016-2017 no podrà ser superior a 4,25 euros en els centres docents de titularitat de la Generalitat

5.1.a) Beneficiaris directes:

  1. L’alumnat d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatò- ria que siga beneficiari del transport escolar col·lectiu i que en faça un ús habitual, o d’una ajuda individual de transport,
  2. L’alumnat escolaritzat en centres específics d’educació especial
  3. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores
  4. Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere.
  5. Les víctimes del terrorisme.

Llindars de renda.  L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes en l’apartat 5.1 podrà participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda de la unitat familiar durant l’any 2015 no supere els imports següents: Famílies de dos membres: 24.089,00

Famílies de tres membres: 32.697,00

Famílies de quatre membres: 38.831,00

Famílies de cinc membres: 43.402,00

Famílies de sis membres: 46.853,00

Famílies de set membres: 50.267,00

Famílies de huit membres: 53.665,00

A partir del huité membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

Membres computables de la unitat familiar

7.1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar: – El pare i la mare. – L’alumne o l’alumna. – Els germans i les germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés. La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre de família si no figura ja en el centre educatiu.

7.2. A l’efecte de la determinació de la composició de la unitat familiar, es tindrà en compte el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat, amb la qual cosa es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació.

7.3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable el que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda.

7.4. En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne;

Es valorarà d’acord amb la taula següent:

Renda per capita Punts

Fins a 393                          20

De 393,01 a 78                19

De 786,01 a 1.179           18

De 1.179,01 a 1.572       17

De 1.572,01 a 1.965        16

De 1.965,01 a 2.358       15

De 2.358,01 a 2.751        14

De 2.751,01 a 3.144        13

De 3.144,01 a 3.537       12

De 3.537,01 a 3.930        11

De 3.930,01 a 4.323       10

De 4.323,01 a 4.716        9

De 4.716,01 a 5.109        8

De 5.109,01 a 5.502       7

De 5.502,01 a 5.895        6

De 5.895,01 a 6.288        5

De 5.288,01 a 6.681       4

De 6.681,01 a 7.074        3

De 7.074,01 a 7.467        2

Més de 7.467                   1 .

Circumstàncies sociofamiliars especials :

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES) 1 punt

Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per aquest concepte 1 punt

Condició de refugiat polític 1 punt

Fill/a de famílies monoparentals 1 punt

Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús en un centre penitenciari del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d’aquestes condicions) 1 punt

Família nombrosa de qualsevol categoria 1 punt

Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33 % 1 punt Orfe absolut 2 punts

Forma de presentació el model inclòs com annex I acompanyades de la documentació següent:

  1. a) Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol· licitants (pares, tutors o semblant), així com del DNI de l’alumne o alumna, si en té.
  2. b) La documentació, , que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars

El model de sol·licitud és únic i s’utilitzarà també en la convocatòria de transport.

10.4. En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2016-2017 en un únic centre,es presentarà una única sol·licitud; si estan escolaritzats en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

Terminis de presentació  fins al 5 de setembre de 2016.

El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà fins al 30 de novembre de 2016. Es publicaran en el tauler d’anuncis de cada centre educatiu.

El pagament es farà als beneficiaris a través dels centres educatius.


Resolución 27-7-2016 ayudas comedor

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017.

Resolucio 27-7-2016 ajudes trasport

Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107

Resolución 27-7-2016 usuarios trasporte excepción

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2016-2017