Les Universitats critiquen que l’esborrany de decret de plurilingüisme mantinga l’exempció

Fan públic l’informe encomanat per la conselleria a la UV i la UA amb l’anàlisi i suggeriments de canvis en el futur decret

RedactaVeu / València.

La Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant i la Universitat de València de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) ha fet públic el seu informe sobre l’esborrany de decret de plurilingüisme, fet públic per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana.

En aquest, les universitats públiques comencen amb unes consideracions preliminars al voltant de la llengua i la seua situació actual a les aules. Així, en aquests apunts previs, afirmen que “el desplegament de la LUEV ha estat lent, parcial i desequilibrat, sobretot perquè l’administració educativa no hi ha donat suport”. Igualment, recorden que la LUEV “va nàixer en un context molt diferent de l’actual, en una societat encara analògica, amb una situació de bilingüisme substitutiu”, i per això, i tenint en compte que hui vivim en una “societat-xarxa”, com ho qualifiquen, “caldria avançar envers una llei d’igualtat lingüística”.

“L’esborrany de decret sobre el model lingüístic educatiu valencià que ha donat a conèixer la Conselleria”, expliquen que “naix amb el llast d’uns condicionants sociopolítics i legals que n’enterboleixen els objectius i en dificulten la valoració estrictament pedagògica”.

Posteriorment, i abans d’entrar en l’anàlisi, deixen clar que “les Unitats per a l’Educació Multilingüe (UEMs) de la Universitat Jaume I, la Universitat d’Alacant i la Universitat de València vam conformar un equip de treball, coordinat pel pedagog Vicent Pascual, que, a requeriment de la Conselleria, elaborà un informe”, el qual és el que n’estem informant,“sobre la regulació del multilingüisme al sistema educatiu valencià”. Reconeixen que “molts dels plantejaments d’aquest informe han inspirat l’esborrany del decret” i citen com a exemple “la proposta d’un programa multilingüe únic i la consideració dels programes d’ensenyament en valencià com a model òptim per a l’aprenentatge de llengües”, però es desvinculen d’allò que recull l’esborrany com el disseny per nivells i l’assignació d’hores a cada llengua, no són els que proposàvem les UEMs, que vam suggerir un ús vehicular del valencià mínim per a les àrees no lingüístiques del 50%, en el cicle segon d’Infantil, Primària, ESO i Batxillerat i per a tot el territori valencià sense exclusions”.

En entrar a l’anàlisi, qualifiquen les línies del PP com “dos programes plurilingües, que sancionaven una dualitat lingüística innecessària” i a més “partia d’una fal·làcia  evident: considerar que el valencià estava ja plenament normalitzat”. Seguidament, palesen els percentatges del Programa dinàmic i com aquest equipara els nivells amb el Marc Comú Europeu de Referència de les Llengües (MCERL), una estructuració que destaquen per la “discriminació fina quant als diversos estadis de competència lingüística efectiva”, però alhora “resulta prolixa i costarà d’entendre als no iniciats i introdueix una complexitat afegida”.

“Es troba a faltar en el  decret la inclusió de garanties per a la salvaguarda dels drets  lingüístics de tots els ciutadans, sense menysteniment de la sobirania dels centres”, continuen.

L’esborrany també “s’aparta  de  les  recomanacions  que formulàrem  les  UEMs” pel que fa a la “regulació del multilingüisme en les poblacions que són de predomini lingüístic castellà, d’acord amb la divisió sancionada per la LUEV”, sobre això diuen que  “les  UEMs  subscrivim  el  parer  reiteradament  exposat  per  col·lectius cívics, com El Tempir d’Elx i investigadors qualificats”. En aquest sentit diuen que “no incorporar un percentatge mínim del 50% de docència en valencià permetrà que en les referides zones es puga continuar amb la concessió d’exempcions. Això mantindrà una fractura  social  lesiva  per  als  interessos  generals  del  valencians  i  discriminarà  els  ciutadans d’aquelles comarques, que s’hi veuran privats d’una escolarització en valencià adequada”.

L’informe susdit no es limita a indicar els avantatges i les millores, sinó que aporten “modificacions del decret”. N’aporten fins a set, que passen per: “simplificar  i  reestructurar  l’escala  de  nivells  del  PPED”, és a dir ,  “la supressió dels nivells bàsic I  i  bàsic  II  i  el  manteniment  de  la  nomenclatura  de  l’esborrany amb altres equivalències”; “Considerar la possibilitat que l’oferta inicial de centres  de  nivell  avançat  satisfaça  la  demanda,  almenys,  de  la  meitat  de  la  població  a escolaritzar”; “En  la  regulació  de  la  tria  de  nivell  lingüístic  per  part  del  consell  escolar” demanen “precisar  que  la  Conselleria  puga  revocar  la decisió  quan  entre  en  conflicte  directe  amb  els  informes  de  l’assessoria  de  llengües  i  la inspecció educativa”; “Revisar  els  procediments  que  regulen  la concessió  d’exempcions,  sobretot  en  batxillerat.  Una  lectura  inclusiva  de  l’article  24.2  de  la LUEV  pot  emparar  una  ordenació  diferent  del  multilingüisme.  Com  hem  dit,  mentre  no disposem d’un nou marc legal, i mentre no es faça un enorme esforç de pedagogia lingüística, encara  hi  haurà  valencians  que  seguiran  mantenint  actituds  de  desafecció  envers  el  valencià, que s’hauria de percebre com a patrimoni compartit sense excepcions”; “Incrementar  el  paper  que  haurien  de  tenir  les  llengües  estrangeres  segones  en  un  disseny educatiu  autènticament  plurilingüe”; “Reduir el calendari d’implantació del nou model d’ensenyament multilingüe, el PPED, de set a quatre anys”; i “iniciar  l’elaboració  d’un  mapa  del  multilingüisme  al  sistema  educatiu  valencià”.

Podeu llegir tot l’informe complet ja que el tenen adjunt a aquest notícia.

Borrador de Orden de las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato

Versión:  V6 23.09.2016

Articulo 9. Fechas máximas para la realización de las evaluaciones. 1. Las pruebas que constituyen la evaluación final de Educación Secundaria Obligatoria correspondientes al curso 2016-2017 en la convocatoria única deberán finalizar antes del día 24 de junio. Los resultados de las mismas deberán ser publicados antes del 15 de julio.

 […] El borrador señala que determinar los contenidos de las pruebas se seguirá lo indicado por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la ESO y del Bachillerato.  […]

[…] El borrador señala que las pruebas de evaluación final de ESO correspondientes al curso 2016-17 en convocatoria única deberán finalizar antes del 24 de junio y los resultados deberán ser publicados antes del 15 de julio. Las de Bachillerato deberán finalizar antes del 10 de junio y los resultados deberán ser publicados antes del 24 de junio.

También cabe una convocatoria extraordinaria anterior al 8 de julio cuyos resultados deben publicarse antes del 23 o, en el caso de hacerse en septiembre, antes del 9 y cuyos resultados se publicarían antes del 23  […]

Fuente: Magisterio 

http://www.magisnet.com/noticia/24080/en-abierto/la-prueba-de-bachillerato-no-sera-necesaria-este-curso-para-titular-pero-si-para-acceder-a-la-universidad-segun-el-borrador-del-ministerio.html

Disposición adicional segunda. Validez de la evaluación final para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

1. Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, la evaluación final de Bachillerato correspondiente a las dos convocatorias que se realicen en el año 2017 únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.

2. El alumnado que finalice sus estudios de Bachillerato en el curso 2016- 2017 deberá obtener una calificación igual o superior a 4 puntos en la evaluación final de Bachillerato para acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.

3. La calificación para el acceso a estudios universitarios de este alumnado se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la evaluación final y un 60 por 100 la nota media del expediente académico del alumno en Bachillerato. Se entenderá que se reúnen los requisitos de acceso cuando el resultado de esta ponderación sea igual o superior a 5 puntos.

ANEXO I. Matrices de especificaciones de las materias de Educación Secundaria Obligatoria

Bloque de asignaturas troncales generales − Geografía e Historia − Lengua Castellana y Literatura − Matemáticas orientadas a las enseñanzas académicas − Matemáticas orientadas a las enseñanzas aplicadas − Primera Lengua extranjera: alemán − Primera Lengua extranjera: inglés − Primera Lengua extranjera: italiano − Primera Lengua extranjera: francés − Primera Lengua extranjera: portugués

Bloque de asignaturas troncales de opción Enseñanzas aplicadas − Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional − Iniciación a la Actividad Emprendedora y Empresarial − Tecnología Enseñanzas académicas − Biología y Geología − Economía − Física y Química − Latín

Bloque de asignaturas específicas − Artes Escénicas y Danza − Cultura Científica − Cultura Clásica − Educación Plástica, Visual y Audiovisual − Filosofía − Música − Segunda Lengua extranjera: alemán − Segunda Lengua extranjera: inglés − Segunda Lengua extranjera: italiano − Segunda Lengua extranjera: francés − Segunda Lengua extranjera: portugués − Tecnologías de la Información y la Comunicación

Educación Secundaria Obligatoria

Bloque de asignaturas troncales generales por tipo de enseñanza

Enseñanzas aplicadas

Documento borrador en http://www.magisnet.com/pdf/EvaluacionesFinales.pdf