El Océano me ha dicho… Un libro de y para los niños y niñas del mundo

Por Ama Kurtycz

Al Océano lo podemos escuchar, pintar, soñar, estudiar, limpiar y querer. A lo largo de este libro encontrarás algunos proyectos que niños y niñas de todo el mundo han desarrollado en relación al Océano.

http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001164/116486So.pdf

Proposta de treball per a l’AMPA. Candidates Ana Angulo i Beatriz Ribes.

Us adjunten document amb la proposta de treball per a l’AMPA per part de les candidates Ana Angulo i Beatriz Ribes.

Hola a tots i totes!

Com ja sabeu el pròxim dia 30 es celebren les eleccions a la junta directiva de l’AMPA.

Som Ana Angulo i Beatriz Ribes i es presentem als càrrecs de presidència i vicepresidència respectivament.

Volem informar a la comunitat educativa del caràcter de la nostra candidatura. 

Volem compartir amb vosaltres la nostra visió del treball en l´AMPA, així com unes línies mestres i propostes d´allò que volem impulsar junt amb la comunitat educativa en general i la resta de mares i pares en particular.

 És important per a nosaltres dir-vos que el motor de esta decisió de tanta responsabilitat és AJUDAR a sostindre totes les coses bones que ja té la nostra escola i tractar de FACILITAR I IMPULSAR la millora dels aspectes que entre tots i totes decidim que són susceptibles de millora.

Creiem en l’educació com mitjà de transformació social i sentim una gran motivació personal i professional per la educació.

Des de la base de la coherència amb el PROJECTE EDUCATIU DEL NOSTRE CENTRE el nostre projecte vol impulsar:

  • EL focus del nostre treball: Els xiquets i xiquetes escolaritzats en el CEIP Pare Jofré, sense excepcions.
  • Lideratge compartit a partir de la reflexió, la cooperació i la participació de tota aquella persona sòcia de l’associació que vullga formar part d’aquest projecte, siga o no de la junta directiva.
  • Cerca del consens per a la presa de decisions. El diàleg, la informació objectiva i el consens democràtic sobre qualsevol altre criteri.

ALGUNES DE LES NOSTRES PROPOSTES PER  L´AMPA QUE VOLEM I PEL QUE TREBALLEM I TREBALLAREM.

  • Continuar recolzant activitats de caràcter educatiu que reforcen els valors i objectius del Projecte Educatiu del Centre.

Donar suport permanent a les activitats impulsades per la escola

Pla de millora continua per les activitats extraescolars impulsades per l´AMPA

  • Col·laborar, amb el professorat i l´alumnat, per al funcionament del centre.

Elevar al Consell Escolar propostes per a l´elaboració del projecte educatiu i de la programació general anual

Informar el Consell Escolar d´aquells aspectes de la marxa del centre que es considere oportú.

  • Promoure la qualitat educativa (excel·lència i equitat) i recolzar l´alumnat i les famílies amb necessitats especifiques de suport educatiu o de tots aquells que estiguen passant una situació de vulnerabilitat.

Ser una via de suport i assessorament per impulsar vies per a la personalització dels processos d’ensenyament aprenentatge.

Donar veu a les famílies per impulsar una escola on tots i totes puguen estar, participar i aprendre de forma respectuosa.

  • Potenciar la formació per a la participació de la família en la vida del centre i fomentar la convivència entre la comunitat educativa.

Proposem un model de formació de famílies i de participació activa, per a contribuir a aconseguir una educació de qualitat i que comporta dos nivells de participació del mares i pares en la vida de les escoles:

— Formatiu, per cobrir les demandes que fan mares i pares per a donar suport al desenvolupament dels fills.Escola de pares i mares ( impulsar tertúlies pedagògiques i debats sobre temes que ens pugen afectar o interesar com a mares i pares, per exemple els deures, la jornada continuada, les metodologies actives, l´escola inclusiva, la prevenció de problemes relacionats amb la convivència….).

— Participatiu, per facilitar recursos per a la participació de les famílies en la democratització i en la gestió dels centres educatius.

Recolzament i reforç al Pla de Convivència de l´escola

  • Pla de millora de la comunicació interna i externa:

Una web com espai per compartir informació i opinió. Reforç al continguts de la web.

Una AMPA oberta a totes: continuïtat amb les Juntes Directives obertes

Estudiar vies per a augmentar la participació permanent de les famílies en les tasques de l’AMPA.

  • Facilitar les activitats educatives en relació amb l´entorn.

Reforçar el nostre vincle amb les AMPES del Guillem d´Entènça i amb la FAPA (Federació d’associacions de pares i mares d’alumnes)

Investigar i impulsar vies de treball conjunt amb el nostre entorn (ajuntament, associacions, ONGs…)

 

Documentlideratge-compartit

 

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2016/9240]

Informació pública del Projecte de decret del Consell pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2016/9240]
Información pública del Proyecto de decreto del Consell por el que se establece el   modelo lingüístico educativo valenciano y se regula su aplicación a las enseñanzas no universitarias de la Comunitat Valenciana. [2016/9240]

D’acord amb el que estableix l’article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en virtut de les atribucions conferides per l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i el Decret 155/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d’ Educació, Investigació, Cultura i Esport (DOCV 7620, 22.09.2015), s’anuncia que:

S’obri el tràmit d’audiència pública amb l’objecte de presentar les al·legacions que es consideren oportunes al Projecte de decret del Consell pel qual s’estableix el model lingüístic educatiu valencià i es regula la seua aplicació als ensenyaments no universitaris de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació d’al·legacions serà de set dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de conformitat amb allò que estableix l’article 43.1.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, sobre el procediment d’elaboració dels reglaments.

Aquest projecte podrà ser consultat en l’enllaç http://www.ceice.gva.es/ va/web/ensenanzas-en-lenguas, així com en el Servei d’Educació Plurilingüe de la Direcció General de Política Educativa de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, a l’avinguda de Campanar, número 32, escala 5, 2n pis, porta D, de València 46015, en horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres. Les al·legacions efectuades per les persones que es consideren interessades han de dirigir-se, per escrit, a l’esmentat servei i adreça.

València, 17 de novembre de 2016.– El conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

1º CURS 2016-2017: Educació Emocional. Importància de les emocions en el desenvolupament personal.

1º CURS 2016-2017: Educació Emocional. Importància de les emocions en el desenvolupament personal.
DATA I LLOC:   13 de desembre 2016
CEIP  Pare Jofré de El Puig

17:00 a 19 hores

PONENT:    
Mª Ángeles Ballesteros, psicóloga

cartel-el-puig-peducemoc13dic2016