El curs escolar 2019-2020 començarà el 9 de setembre

La proposta de la Conselleria d’Educació estableix un inici de curs unificat per a totes les etapes formatives

VALÈNCIA. La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport proposarà en la mesa sindical un calendari escolar per al curs acadèmic 2019-2020 que fixa l’inici del curs el 9 de setembre per a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i Formació Professional.

Segons el calendari ideat per Conselleria, les activitats escolars d’Educació Infantil i Primària finalitzaran el 18 de juny, i les de Secundària, Batxillerat i Formació Professional, el 16 de juny. Les activitats escolars lectives d’Infantil i Primària comportaran entre 845 i 855 períodes lectius; els dos primers cursos de Secundària impartiran entre 1.010 i 1.022 períodes, i en tercer i quart curs s’afegiran dos períodes lectius setmanals més.

Pel que fa al calendari de la resta d’ensenyaments, l’alumnat dels programes formatius de qualificació bàsica començarà el 23 de setembre i finalitzarà el 16 de juny, i l’alumnat de Formació Professional Bàsica de segona oportunitat iniciarà les activitats el 9 de setembre i finalitzarà el 16 de juny.

En formació de persones adultes es començarà el 17 de setembre i es finalitzarà el 12 de juny; en ensenyaments esportius i artístics s’assistirà del 23 de setembre al 16 de juny, i en ensenyaments d’idiomes, de l’1 d’octubre del 2019 al 24 de juny del 2020.

Període de vacances

Les vacances de Nadal s’estableixen del 23 de desembre al 6 de gener, els dos dies inclosos, i les de Pasqua, del 9 al 20 d’abril del 2020, també els dos inclosos.

Pel que fa als dies no lectius durant el curs escolar, es consideren festius el 9 d’octubre, l’1 de novembre, el 6 de desembre, el 19 de març i l’1 de maig.

https://www.diarilaveu.com/taxes-calendari-selectivitat-2019

El mirall finlandès (i II): formació dels mestres i principis pedagògics

El mirall finlandès (I): sistema educatiu, recursos i inclusió —
http://diarieducacio.cat/el-mirall-finlandes-i-sistema-educatiu-recursos-i-inclusio/


En els debats sobre el futur de l’educació ha anat guanyant pes l’exemple finlandès, del qual se n’ha lloat la qualitat, la innovació pedagògica, el fet de posar l’alumnat al centre del projecte educatiu i un alt reconeixement a la tasca dels docents. La implementació d’aquest model és des de fa temps un tema habitual de discussió al nostre país.


Noemí Mauri

Un punt clau per oferir i garantir un sistema educatiu de qualitat a Finlàndia és la destacada formació dels mestres. Els aspirants a matricular-se a les facultats d’educació han de tenir una mitjana de 9 a batxillerat. En el cas dels mestres d’educació primària, la seva formació universitària té una duració de 5 anys dividits en tres anys de grau i dos de màster obligatori. Per exercir com a mestre d’educació infantil se sol recomanar la realització d’un màster un cop finalitzat el grau de tres anys. En el cas de professorat d’educació secundària compten amb una llicenciatura, si bé han de realitzar proves d’accés a les facultats d’educació per tal de realitzar estudis pedagògics. Aquesta formació ocupa més de 1.400 hores —a l’Estat espanyol seran unes 100-200h. Els directors i directores de centres, més enllà de la titulació com a mestres, han de comptar amb un certificat d’administració en educació.

Per poder accedir al grau d’educació, els candidats han de realitzar una prova d’accés que té en compte coneixements acadèmics, alhora que també es realitza una entrevista individualitzada a tots ells, valorant les habilitats socials, participació en programes de voluntariat, grau d’empatia, entre altres aspectes. Tal com indica el vicedegà de la Universitat d’Educació d’Helsinki, Arto Kartoniemi, només un 10% dels alumnes inscrits aconsegueixen entrar a la universitat i cursar el grau d’educació. Fruit d’aquesta acurada selecció, els docents compten amb un elevat reconeixement social i públic. [1]

Durant el procés de formació, ja des del segon any de grau es realitzen pràctiques a centres escolars per tal de poder observar de manera més vivencial el món de la infància i aprendre de diverses pràctiques educatives. A la universitat compten amb una tutoria que els orienta.

En els darrers cursos a l’escola també compten amb la figura d’un tutor ―sol tractar-se d’un professional amb experiència― que guia i acompanya els futurs mestres per tal de fomentar l’adopció d’una visió autoreflexiva en el seu procés d’aprenentatge.

A més a més, també és destacable que la Helsingin Yliopisto [Universitat d’Helsinki] (UH) compta amb una altra «eina» per oferir aquest aprenentatge més vivencial de l’alumne a través de l’anomenat «Playful Center».  Aquest espai, ubicat a la mateixa universitat, està obert als infants per poder jugar i interactuar mentre els estudiants de magisteri observen i analitzen els diferents comportaments des del mirall bidireccional que hi ha a la mateixa aula.

Més enllà de la formació del grau i del màster, els professionals de l’educació estan en un procés de formació continu. Molts d’ells combinen la seva dedicació docent amb la investigació i recerca a les universitats. Aquesta col·laboració facilita que estiguin al corrent de les darreres descobertes envers l’educació, la psicologia i la neurociència, de forma que les puguin aplicar a les seves aules.

Professors universitaris de renom de la UHi tal com Kristina Kumpulainen, Arto Kallioniemi i Mari Tervaniem assenyalen que la prioritat d’un/a mestre/a a l’hora d’educar és  «comprendre l’alumne» i «seguir els seus interessos». [2]

Comprendre l’alumne i seguir els seus interessos

Les idees dels autors esmentats posen de manifest la importància que es dóna a Finlàndia a la mirada global i respectuosa amb l’alumne. Per una banda, tenir la voluntat i l’interès per comprendre els nens i nenes de manera franca i genuïna significa fer-nos càrrec i acceptar que són persones amb la seva pròpia identitat, necessitats, pors i valors.

Quan parlen de «seguir els interessos» dels infants ens parlen d’endinsar-nos en el seu món; de nou, mostrant un interès sincer en conèixer-los, valorant-ne les seves preferències. Per tant, de manera implícita, ambdues respostes estan comunicant a l’alumne: «m’importes, et respecto i et valoro». Aquestes idees, que podrien semblar molt bàsiques, esdevenen cabdals quan parlem de relacions humanes. A partir d’aquesta disponibilitat i predisposició de l’adult a connectar amb l’infant és possible que es pugui crear i construir un vincle afectiu entre ells.

John Bowlby (1907-1990) va descriure el vincle com aquell lligam afectiu que es forma entre la criatura i l’adult el qual, a través d’interaccions repetides, es va afavorint la creació de sensacions de seguretat, consol i plaer. En funció de la qualitat d’aquest vincle, l’infant podrà aprendre i desenvolupar-se en el seu entorn amb seguretat, confiant amb les persones de referència.

Aquestes condicions es poden fer extensibles més enllà del nucli familiar, doncs en el context escolar els infants i els adults comparteixen un elevat nombre d’hores. En l’entorn escolar el vincle és una relació que s’estableix entre l’alumne i el mestre. Heather Geddes descriu com la dinàmica fluida entre la implicació, el suport del mestre i la participació en la tasca afavoreix al sentiment de seguretat que es crea en l’alumne, dotant-lo de confiança en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament global. Segons l’autora, «el mestre crea una expectativa que serà d’ajuda i es mostra disponible, ajudant a tolerar la frustració davant la tasca escolar».

I de quina manera podem fomentar la vinculació amb els nostres alumnes? La majoria d’experts  en el tema  assenyalen la importància de mostrar sensibilitat per poder interpretar i donar significat a allò que li està passant a la criatura. [3] Alhora també serà important la capacitat empàtica de l’adult i la «lectura emocional pedagògica», entesa com l’habilitat de poder llegir entre línies què està sentint i com està vivint aquella situació una criatura. I, posteriorment, poder posar paraules a aquells estats emocionals que estem percebent dels infants. Amb tot això, la capacitat de poder cercar solucionar i mobilitzar els recursos necessaris també beneficiarà la relació que hi estem establint.

En la mateixa línia, en diversos estudis s’ha copsat la importància de l’establiment del vincle a l’escola; per exemple, s’ha detectat que el fet de sentir-se part del grup i sentir el suport dels mestres era el major predictor per prevenir el fracàs escolar. [4]

Aquesta visió de l’educació orienta i marca l’estil pedagògic, metodològic i d’acompanyament i d’avaluació de les escoles de Finlàndia. A continuació ampliarem el detall sobre els diferents àmbits.

A nivell pedagògic

El sistema educatiu finlandès sosté que les experiències, les sensacions, les àrees d’interès i la interacció entre estudiants són les bases per a l’aprenentatge. Consideren que el treball dels docents consisteix a guiar l’alumnat perquè segueixi aprenent de forma contínua tenint en compte un enfocament en l’aprenentatge individual de cada alumne.

La investigadora educativa finlandesa Kirsti Lonca diu: «tradicionalment, l’aprenentatge s’ha definit com una llista de temes i fets que cal adquirir ―com ara l’aritmètica i la gramàtica― Però, quan es tracta de la vida real, el nostre cervell no està tallat en disciplines d’aquesta manera, estem pensant d’una manera molt holística». Lonca defensa una educació que promogui desenvolupar aquelles eines necessàries per poder fer front a les situacions conflictives reals que es poden trobar al llarg de la vida. Amb aquest objectiu s’ha implementat l’aprenentatge basat en fenòmens, que seria equivalent al treball per projectes a Catalunya.

A més a més, el model educatiu finlandès també fomenta un model d’ensenyament-aprenentatge de caràcter global i transversal fomentant les habilitats «soft» ―suaus―, que fan referència a aquelles habilitats no-cognitives vinculades als valors i habilitats més de caràcter personal com podrien ser la iniciativa, la generositat, l’empatia o la flexibilitat, entre d’altres.

En aquest enfocament, el rol del mestre ha d’esdevenir un dissenyador d’experiències d’aprenentatge.

Si bé aquestes línies ideològiques ja perfilaven i orientaven les pràctiques i metodologies a les escoles, al nou currículum estatal ―implementat a partir del 2016― emfatitza encara més les següents idees: paper actiu de l’estudiant, foment d’un estil de vida sostenible, ensenyament de tipus integrador, escola comprensiva i com a comunitat d’aprenentatge.

També es promou que les escoles finlandeses treballin les competències dels alumnes, augmentant la seva participació i la utilitat ―i aplicabilitat― dels estudis. Alhora, la inclusió és una de les peces clau del sistema, doncs procuren crear oportunitats per tal que tots els alumnes puguin experimentar l’èxit. Tenint en compte la individualitat de cada criatura es plantegen maximitzar-ne el potencial dels següents punts: ànim, justícia, autonomia, cooperació, autoestima, curiositat, responsabilitat, comunitat, pensament crític i reflexiu, ganes d’aprendre i creativitat. Les àrees en les quals se centren són les següents:

 • Aproximació a aprendre a través de fenòmens. Aprendre a aprendre
 • Competència cultural, interacció i expressió ―habilitats emocionals i socials i de participació.
 • Cura de si mateix i dels altres i gestió de les activitats diàries de manera segura ―consumisme, ús responsable de tecnologia, seguretat personal.
 • Literatura múltiple ―comunicació, expressió verbal i corporal.
 • Competència tecnològica ―aprenentatge pràctic de l´ús de les tecnologies, programació digital, interaccions socials en el món digital.
 • Competència en el món laboral i l’emprenedoria ―mentalitat emprenedora i relacions laborals.
 • Participació i construcció en un futur sostenible ―viure en una societat democràtica i protecció del medi ambient per un futur sostenible.

Exemples de pràctiques educatives

Durant una estada a Finlàndia l’abril del 2018 vaig poder observar algunes activitats que podrien fer referència a alguns dels principis pedagògics esmentats anteriorment.

Per exemple, a les escoles bressol i d’educació infantil donen molta importància al contacte amb la naturalesa, el desenvolupament del joc simbòlic i la progressiva adquisició d’autonomia. Per aquest motiu, realitzen diverses sortides diàries a la naturalesa ―pati i bosc― sempre i quan la temperatura no se situï per sota dels 20 graus. Aquesta activitat a fora implica que cada vegada els nens i nenes hagin de practicar posar-se i treure’s les nombroses capes de roba. Una de les mestres comentava que els dies que al terra hi ha gel les criatures també surten a fora, ja que és una manera d’iniciar-los en adquirir major control i equilibri del seu cos de manera natural.

Per altra banda, desenvolupar el joc simbòlic també és una peça clau en el seu currículum, i per tant, dediquen molt de temps a fomentar que les criatures experimentin, manipulin i creïn les seves pròpies històries. D’aquesta manera es potencia la imaginació i creativitat així com el raonament lògic i resolució de problemes. Tal com una de les mestres em deia en to de broma: «per això tenim tan bons enginyers aquí a Finlàndia, perquè els hem deixat experimentar amb sentit!».

Un altre exemple del valor a l’aprenentatge significatiu, pràctic, vivencial i global de l’alumne seria l’assignatura obligatòria de «Home economics» [economia de la llar] que consisteix que tot l’alumnat aprengui a fer tasques de la llar tals com planxar, cuinar, cosir, entendre una factura, aprendre a netejar diferents materials… Totes aquestes activitats es desenvolupen en el si de l’escola; per tant, l’edifici compta amb màquines de cosir, cuines reals i tot el mobiliari necessari; alhora, aquesta assignatura ―de caràcter obligatori per als alumnes de 12-13 anys i optativa per als de 13-15 anys― forma part del currículum educatiu del cicle i, per tant, és avaluat.

Paral·lelament, i de manera similar al moviment de reforma pedagògica que s’està produint al nostre país, algunes de les escoles de Finlàndia treballen en la línia de promocionar la participació dels infants a l’aula i l’aprenentatge actiu a través dels grups de treball col·laboratius.

En aquest cas es tracta de dividir diferents rols a cada grup amb les diverses funcions: secretari ―s’ocupa d’escriure els textos i revisar-ne la seva qualitat―; organitzador ―és el responsable de cercar els materials necessaris i organitzar el treball de grup―; i portaveu ―és la persona que s’ocupa de gestionar els torns de paraula, demanar ajuda quan el grup ho necessiti, posar en veu alta les conclusions del grup davant la classe…

Una altra situació pedagògica que exemplifica el foment de la participació i validació del potencial de tots els alumnes així com promoció del seu pensament crític, analític i creatiu és la proposta que siguin els mateixos alumnes els que cerquin «problemes o dificultats» en el seu entorn ―com per exemple, el mateix edifici escolar― i proposin possibles solucions ―a curt, mig i llarg termini― a través d’una pluja d’idees i, posteriorment, una anàlisi i valoració exhaustiva.

A nivell metodològic, adaptació de recursos

Seguint amb la mirada pedagògica connectada a les característiques i necessitats dels nens i nenes, a nivell metodològic, observem que les escoles finlandeses procuren conèixer i aplicar els coneixements de la neurociència i la psicologia a les aules. Per exemple, miren de  facilitar i fomentar la mobilitat física dins l’aula per tal de potenciar la concentració i aprenentatge dels alumnes.

Seria el cas, entre d’altres, de la utilització d’uns tamborets amb una base en forma semiesfèrica que facilita el balanceig dels nens, fet que els ajuda a poder canalitzar la necessitat de moure’s i calmar el neguit, tot predisposant-los a restar més concentrats. Un altre recurs amb el qual compten i que els nens utilitzen de manera grata són uns coixins amb una textura similar a les conegudes «pilotes antiestrès». Una altra mesura en aquesta línia és permetre que puguin treballar de diferents maneres a l’aula: de peus, recolzats en pufs, cadires, tamborets o, fins i tot, al sofà de la classe.

De fet, cal esmentar que la pràctica majoria de les classes compta amb l’existència d’un puf gran o sofà, així com coixins que proporcionen un espai de calma a aquells que ho necessitin, sense que sigui un recurs des del càstig sinó des de la utilització autònoma de tal recurs en el cas que l’alumne així ho necessiti.

Una altra mesura que s’adopta a les escoles finlandeses és la divisió de les assignatures en franges de 45 minuts ―o en alguns casos 45minuts + 45minuts― i posteriorment hi ha un descans obligatori de 15 minuts al pati. Aquesta segmentació de la jornada acadèmica facilita que tant alumnes com mestres puguin descansar mentalment, i així facilitar que les estones de treball siguin de qualitat.

A nivell d’acompanyament i procés d’avaluació

Des de la mirada holística de les criatures, a les escoles finlandeses ja fa temps que compten amb un tipus d’acompanyament inspirat en la psicologia positiva. Aquest corrent psicològic se centra en el benestar psicològic de les persones així com en les seves fortaleses i potencialitats.

Algunes escoles finlandeses ―ja des de l’escola bressol― utilitzen un programa vinculat a aquesta perspectiva psicològica desenvolupat a la UH que descriu 21 fortaleses ―es tracta d’habilitats no-cognitives tals com la humilitat, la perseverança, la creativitat, l’humor, la cooperació, l’autocontrol, la sensibilitat, la paciència…― per tal de potenciar l’autoconeixement dels alumnes, tot millorant la seva autoestima i benestar.

Es realitzen diverses activitats al llarg del curs per tal de treballar els objectius esmentats, com, per exemple:

 • A l’escola bressol ―fins als 3 anys―, es pregunta a les famílies quins aspectes positius veuen en els seus fills i filles, i les respostes són penjades a l’aula per tal de fer-ho visible.
 • A partir de l’etapa infantil ―a partir dels 3 anys―, es promou que els mateixos alumnes, amb l’ajuda dels mestres, puguin identificar quines són aquelles habilitats que dominen més, així com les seves fortaleses. Com a decoració de l’aula també es poden veure làmines de tots els nens i nenes on diuen: «jo sóc bo/bona en…». En aquest sentit a les escoles es pengen imatges amb missatges com: «soc divertida, ràpida i valenta. Les meves butxaques estan plenes d’eines que són útils a la meva vida».
 • A l’educació primària també s’anima perquè els alumnes coneguin les seves habilitats i potencialitats no-acadèmiques entrevistant persones referents de la seva vida ―família, amics, companys, entrenadors, etc. Una altra activitat és que el mestre escrigui una carta d’ànim a totes les famílies posant èmfasi en el procés de millora de l’alumne i destancant-ne les seves fortaleses.

Respecte al procés d’acompanyament i seguiment de l’alumnat, així com a la relació que s’estableix entre escola i família, fa un temps s’ha posat en marxa el sistema de comunicació «Wilma», el qual facilita que mestres i famílies s’escriguin missatges en línia ―de manera setmanal o quinzenal― descrivint quina és la dinàmica a classe i quins progressos i millores es detecten.

Procés d’avaluació

Pel que fa a l’avaluació dels alumnes, el sistema educatiu finlandès no contempla una avaluació numèrica fins a 4t de primària ―quan els nens/es tenen deu anys―, ja que entenen que fins llavors l’alumnat encara no és prou madur per comprendre què significa una nota. A Finlàndia es prioritza el seguiment continuat dels alumnes i la comunicació fluida amb la família de caràcter descriptiu i positiu, amb la finalitat de facilitar el seu potencial. S’opta per realitzar reunions conjuntes entre la família, la mestra i l’alumne per, d’aquesta manera, mirar d’implicar tant els progenitors com l’alumne en el seu desenvolupament global i acadèmic. Tal com expliquen els diferents professionals, en aquestes reunions es parla de manera positiva de l’alumne utilitzant, per exemple, una plantilla on hi consten tres fortaleses que té l’alumne així com quin tipus d’ajuda està necessitant i en quins aspectes necessitaria millorar. [5] El mestre també demana ―i apunta en la plantilla― de quina manera la família ajudarà l’infant per aconseguir els objectius plantejats.

Un altre punt clau en el procés d’avaluació és incorporar una part important d’autoavaluació per part de l’alumnat. A finals de trimestre els mateixos alumnes valoren els seus objectius planejats a la reunió inicial i els seus progressos.

Què podríem aplicar i adaptar aquí? De quina manera podríem fer extensible algunes idees a Catalunya?

Primer de tot caldria destacar que combatre el fracàs escolar i millorar la motivació dels alumnes a l’escola exigeix la implicació de tots els agents, institucions i administracions educatives.

Per tal de poder aplicar tals propostes així com repensar les nostres pràctiques educatives no podem passar per alt les diferències econòmiques, polítiques i socials existents entre Catalunya, l’Estat espanyol i Catalunya i Finlàndia.

Tanmateix, tenint en compte els referents pedagògics i les línies d’actuació eficaces en països com Finlàndia, podríem suggerir l’aplicació d’algunes mesures tals com:

 • Actuació preventiva en les etapes primerenques per tal de prevenir dificultats majors en un futur i fomentar el seu adequat desenvolupament de manera global.
 • Promoure l’atenció personalitzada de tots els nens i nenes tenint en compte les seves característiques, necessitats, dificultats, habilitats i situacions vitals.
 • Dotar de majors recursos les escoles per poder atendre millor l’alumnat que ho requereixi de manera temporal o continuada a fi de garantir una inclusió real i pràctica.
 • Foment d’equips multidisciplinars a les escoles: psicòleg, treballador social, treballador sanitari, logopeda.
 • Garantir una formació pedagògica ―i mínimament emocional― de forma inicial i continuada pels mestres de qualitat.
 • Treballar i cuidar el vincle entre mestre i família i també mestre i alumne.

En termes generals hem vist com els especialistes de l’àmbit educatiu, psicològic i neuropsicològic assenyalen la importància de fomentar l’adopció d’una mirada comprensiva i respectuosa amb l’infant, fomentant l’establiment del vincle entre mestres i alumnes. El vincle és el motor de l’aprenentatge. Per poder destinar aquesta atenció i recursos serà indispensable que els referents polítics i el marc organitzatiu del país contempli, també, aquestes necessitats per tal de poder-ho dur a terme.

Com deia Nelson Mandela: «L’educació és l’arma més poderosa per canviar el món». En aquest punt caldria convidar a reflexionar en quina direcció desitgem i creiem que seria necessari que el sistema educatiu del nostre país es dirigís i segons quins criteris. En aquest sentit, avui dia Finlàndia és sense cap mena de dubte un mirall.


[1]  Consell Superior d’Avaluació de Catalunya: «El sistema educatiu finlandès vist des de Finlàndia».

[2]  Cita extreta de converses de la mateixa autora amb els citats professors de la UH.

[3] Viloca: «La importància del vincle en el procés d’aprenentatge»; Sellarès: «Aprenem tal com ens vinculem»; Lipponen, Hilppö i Rajala: «Compassion and emotional worlds in early childhood education»; Rimm-Kaufman (et al): «Improving Students’ Relationships with Teachers to Provide Essential Supports for Learning. Positive relationships can also help a student develop socially».

[4] Allen (et al.): «What Schools Need to Know about Fostering School Belonging: A Meta-Analysis»; Hamre (et al.),«Early teacher-child relationships and the trajectory of children’s school outcomes through eighth grade»; Baker, Grant i Morlock: «The teacher–student relationship as a developmental context for children with internalizing or externalizing behavior problems»; O’Connor, Dearing i Collins: «Teacher-child relationship and behavior problem trajectories in elementary school»; Silver (et al.), «Trajectories of classroom externalizing behavior: Contributions of child characteristics, family characteristics, and the teacher–child relationship during the school transition».

[5] Cita extreta a partir de converses de l’autora de l’article amb la professora Lotta Uusitalo.

El Diari de l´Educació

Por qué Alemania decide qué niños son aptos para la Universidad cuando tienen 10 años

Con una tasa de abandono escolar del 10%, la mitad que España, y del 7% de paro juvenil, el éxito del país germano es la Formación Profesional Dual
Dusseldorf

En el sistema educativo alemán, cuando los niños cumplen once años se les divide en tres grupos en función de sus notas y de su velocidad de aprendizaje. Los que cuentan con mejores resultados académicos continúan su formación en  el gymnasium, que les conduce al bachillerato y les prepara para la prueba de acceso a la Universidad. Al resto, se les prepara para profesiones más técnicas. “Valoramos si tienen iniciativa propia o si tienen que recibir directrices. A los 10 años no son del todo maduros y es una decisión complicada”, explica Detlev Flottmann, director del colegio público Astrid Lindgren, en la localidad de Marienfeld, a dos horas de Düsseldorf. Flottmann opina que lo ideal sería que todos permaneciesen juntos hasta los 16 años para que los más inteligentes motivasen a los más rezagados. Pero los “buenos” se relajarían y no llegarían a los niveles de excelencia requeridos, señala. 

En función de las notas, los profesores elaboran un informe en el que determinan si el estudiante tiene las capacidades para ir al gymnasium, al realschule o al hauptschule. Estas últimas dos opciones son escuelas de nivel medio que finalizan con 16 años y que les conducen a profesiones más técnicas, fundamentalmente a módulos de Formación Profesional (FP) y FP Dual, que consiste en compaginar durante dos años los estudios con prácticas en una empresa, de forma intercalada. El modelo es flexible y permite a los alumnos del realschule y hauptschule presentarse a la prueba de acceso a la Universidad, pero en lugar de hacerlo a los 18 años, lo pueden hacer a los 21: deben realizar un curso de dos años que les prepara para el bachillerato, y luego matricularse en el bachillerato durante tres años. La velocidad de aprendizaje es distinta.

El modelo suscita polémica entre los expertos por segregar a los alumnos a una edad tan temprana. Sin embargo, Alemania tuvo una tasa de abandono escolar (jóvenes de entre 18 y 24 años que no siguen estudiando y que cuentan, como mucho, con la educación secundaria) del 10,1% en 2015, inferior a la media europea que se situó en el 11% y muy por debajo de la española, del 20%, según datos de Eurostat. Las principales causas del abandono escolar, según la Comisión Europea, son los problemas personales o familiares, las dificultades en el aprendizaje, una situación socioeconómica frágil o las relaciones entre profesores y alumnos. 

“No se puede afirmar que el sistema educativo alemán es eficiente por su tasa de abandono escolar, porque otros países como Polonia que emplean un modelo comprensivo, en el que los estudiantes permanecen juntos hasta los 16 años, tienen indicadores más bajos (un 5,3%)”, señala Enric Prats, profesor del departamento de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Barcelona. Desde el punto de vista pedagógico, explica Prats, se desconoce cuál es la mejor edad para dividir a los niños en función de sus capacidades y del recorrido académico que encaja con cada uno. 

“El sistema educativo alemán tiene  una vinculación muy directa con el modelo laboral, funciona porque el sector empresarial cree en él y lo apoya”, añade Prats. La clave del éxito del modelo es, según el docente de la UB, su sistema de orientación académica: saber identificar en qué tipo de estudios encaja cada niño. “En España sería un fracaso absoluto. Es una cuestión de cultura: cuando tienen ocho años ya saben que se tomará la decisión y se preparan para ello”. 

Otros expertos consideran que ese sistema condiciona las expectativas que los niños tienen sobre sí mismos y que, incluso, puede mermar su autoestima. “Esos niños van a vivir durante toda su vida en una sociedad diversa y la escuela tiene que prepararles para ello, la desigualdad no puede ser el precio a pagar por la eficacia académica”, sostiene Carmen Pellicer, presidenta de la Fundación Trilema -centrada en la difusión de nuevas pedagogías- y coatura del Libro Blanco de la Profesión Docente, un encargo del Ministerio de Educación. A su juicio, las condiciones socioeconómicas de la familia determinan, en la mayoría de casos, el rendimiento académico de los niños y es la escuela la que debe luchar contra ese desequilibrio. 

Para Ingo Winter, graduado en Economía Pedagógica y director del FEDA en Madrid -sede del centro oficial alemán para la promoción de la FP-, el sistema se adecua a la perfección a las necesidades de los niños e impide que se frustren al no ser capaces de llegar a un determinado nivel. “La ventaja del sistema es que es abierto: el estudiante siempre puede continuar estudiando, incluso si quiere llegar a la universidad. No importa que unos tarden cinco años más”, indica. 

La baja tasa de desempleo juvenil entre los menores de 25 años en Alemania, un 6,2% en 2017 -la española se situó en el 37,4%- es otro de los indicadores del éxito de su modelo. El Gobierno alemán reconoce que la Formación Profesional Dual es clave en la obtención de ese resultado. Desde que se implantó en 1969, el 50% de la fuerza laboral del país se ha formado en FP Dual. “La sociedad alemana necesita estudiantes que se decanten por esa opción, y de ahí la selección que se hace en primaria”, señala Enric Prats.

La línea marrón muestra la evolución de los alumnos alemanes matriculados en FP Dual y la azul discontinua los inscritos en la universidad
La línea marrón muestra la evolución de los alumnos alemanes matriculados en FP Dual y la azul discontinua los inscritos en la universidad
 

El 68% de los alumnos de FP Dual consiguen un contrato una vez que finalizan el programa. En el curso 2016-2017, un total de 520.000 estudiantes la cursaron y 80.000 se quedaron sin plaza, un 13% de los solicitantes. El 21% de las empresas alemanas participan y capacitan a más de medio millón de nuevos aprendices cada año, según datos de la Oficina Federal Estadística alemana. Los estudiantes pueden escoger entre 327 profesiones y ganan una media de 800 euros al mes durante los dos años que duran los estudios, que se compaginan con las prácticas. 

Ursula Frank, directora de desarrollo de Beckhoff, una empresa alemana de automatización con 3.800 empleados en todo el mundo, cree que la ventaja de los alumnos de FP Dual frente a los universitarios es que aprenden desde el primer día a desempeñar su trabajo. “La Universidad aporta más métodos científicos, pero de ellos solo utilizarán una pequeña fracción en la empresa, no les sirve de mucho”. Frank critica que los egresados universitarios tardan hasta tres años en desarrollar correctamente su trabajo. De los 30 aprendices de FP Dual que se forman cada año en su compañía, contratan al 100% de ellos. 

La Fundación Bertelsmann es una de las organizaciones implicadas en la promoción de la FP Dual en Alemania, una actividad a la que destinan 40 millones de euros al año. El grupo Bertelsmann, propietario de empresas como la editorial Penguin Random House o la cadena de televisión Fox, forma cada año a 100 estudiantes de dual, de los que finalmente contrata al 88%. Además, tienen sus propias escuelas de formación, y el 50% de sus alumnos se formaron en el gymnasium y rechazaron ir a la Universidad para acceder antes a un puesto de trabajo. 

Anastasia Ritter en su clase en la escuela del grupo Bertelsmann.
Anastasia Ritter en su clase en la escuela del grupo Bertelsmann.
 

Anastasia Ritter, de 19 años, es una de ellas. “Tuve unas notas muy buenas en primaria y mis profesores me recomendaron el gymnasium. Mis padres querían que llegase a la Universidad, pero al terminar el bachillerato me di cuenta de que no sabía a qué quería dedicarme y he preferido estudiar y trabajar en una empresa a la vez para salir de dudas”, explica. Ritter cree que en Alemania todavía hay quienes subestiman a los aprendices -alumnos de FP Dual-, sobre todo entre la generación de sus padres. 

Probablemente esas expectativas de las familias de que sus hijos se gradúen en la Universidad está influyendo en el cambio de tendencia que registran desde 2005, cuando se empezó a producir un aumento exponencial de las matriculaciones en la Universidad y un descenso en las de FP Dual. “Hay una tendencia academicista, las empresas tienen cada vez más problemas para encontrar alumnos de dual que se quieran formar en sus plantas”, advierte Clemens Wieland, director de proyectos de la Fundación Bertelsmann en Alemania. 

“El cambio demográfico hace que cada vez tengamos menos jóvenes y que los que hay quieran ir a la Universidad”, lamenta Peter Poggengerd, propietario de Poggender Gmbh, una empresa de automatización con 40 empleados que factura 40 millones de euros al año. El salario de entre 2.300 y 3.000 euros que perciben los aprendices una vez que son contratados no parece ser suficiente. Las aspiraciones intelectuales de los jóvenes pueden hacer peligrar el modelo alemán. 

https://elpais.com/economia/2018/04/20/actualidad/1524221355_445266.html

FAMPA-València defensa l’escola pública en l’arranjament escolar

Les AMPA de l’escola pública consideren un avanç la proposta de planificació escolar però demanen que no s’elimine cap unitat en l’escola pública.

La federació de pares i mares d’alumnat (FAMPA-València) valora com un avanç la planificació escolar per al pròxim curs feta pública per la Conselleria d’Educació amb la creació de 341 unitats en els centres públics. “El camí de tornar-li la dignitat a l’escola pública s’ha iniciat després de tants anys de retallades però és necessari deixar de pensar en els números i atendre a la qualitat de l’ensenyament en cada aula, per això demanem que no s’elimine cap unitat a la pública”, explica Màrius Fullana, president de FAMPA-València.

FAMPA-València manifesta la seua queixa davant el procediment de com s’ha comunicat este any l’arranjament escolar, primer als Ajuntaments on s’establia un termini d’al·legacions que no coincideix amb el que s’ha establit una vegada la proposta ha arribat als centres educatius, sindicats i AMPA. “Això ha suposat malestar en les nostres AMPA que a més no es troben als centres a hores d’ara per a preparar les al·legacions, mala praxis la de publicar normativa en plenes vacances escolars”, subratlla Fullana.

Per a la federació d’AMPA cal donar un pas més en revertir la situació i convertir l’escola pública en eix vertebrador de l’ensenyament perquè esta és l’única que garanteix la igualtat d’oportunitats, “FAMPA València apostem per la desaparició de l’escola concertada, en aquest sentit la Conselleria no ha d’autoritzar noves aules concertades si hi ha vacants en la pública, la nostra reivindicació i la de l’administració pública ha de ser eixa, invertir en l’escola pública”, conclou Fullana.

http://www.fampa-valencia.org/fampa-valencia-defensa-lescola-publica-larranjament-escolar/

Los colegios suben las horas en inglés y valenciano

El 97% de los centros aprueban su programa plurilingüe con amplia mayoría; en Alicante es donde más aumenta el castellano

Los colegios de Infantil y Primaria han adaptado sus proyectos a la nueva Ley de Plurilingüismo con un amplio consenso en el 97% de los centros y han optado por aumentar las horas lectivas que impartirán en inglés y en valenciano.

La normativa recogía que el porcentaje mínimo del horario que debía destinarse a cada lengua: 25% para castellano y valenciano y un 15% en inglés. El restante 35%, cada colegio lo debía repartir en función de sus preferencias y posibilidades. Según los datos ofrecidos por la Conselleria de Educación, del total de centros de los que ya poseen los datos –1.250 de los 1.338 sostenidos con fondos públicos-, un 98% han apostado por aumentar en más de 25% las horas de inglés y valenciano, mientras que un 91% también subirán las de castellano.

Por provincias, Alicante es la que más opta por subir las horas de castellano más allá del mínimo exigido, mientras que en Castellón es lengua que menos crece en los colegios.

Educación confirma que este aumento de las asignaturas en inglés no viene motivado sólo por la exigencia de la Ley, que obligaba a alcanzar el 15%, sino por la propia apuesta de los centros por la lengua extranjera.

Hasta el momento, las escuelas impartían un 13%, pero el próximo curso habrá colegios que han optado por dar entre el 16% y el 25% de su horario lectivo.

La apuesta por el inglés es generalizada en las tres provincias pero pone al departamento de Marzà ante una tesitura que deberá solucionar: son muchos los centros que no cuentan con profesorado con formación suficiente para cubrir las horas de inglés que han reflejado en su proyecto lingüístico. Y es que en la Ley se ‘invitaba’ a elevar los porcentajes y reclamar después a la Administración los recursos necesarios para desarrollarlo. Es más.

Será, por tanto, Educación quien tendrá que cumplir ahora su parte.

El texto normativo recogía que la Administración «promovería» que los colegios optaran por alcanzar el 25% de sus clases en inglés y el 50% en valenciano, dejando al castellano el otro 25%. Además, esos recursos que proveerá Educación se repartirán de manera que tendrán preferencia los centros que escolaricen más alumnado no valencianohablante, en riesgo de exclusión o recién llegado.

Los nuevos proyectos lingüísticos han sido aprobados antes del inicio del periodo de matriculación en los centros, para que las familias puedan tenerlos en cuenta a la hora de hacer su elección. Serán de aplicación para el próximo curso en Infantil y el primer ciclo de Primaria.

Estos programas se pondrán en marcha mientras el Constitucional tiene sobre la mesa la petición del TSJ para que se pronuncie sobre decreto ley de plurilingüismo para niños de 3 años que se ha aplicado este curso escolar. Todo mientras no hay un pronunciamiento firme sobre el primer decreto original que fue recurrido por la Diputación de Alicante y suspendido cautelarmente hace ahora un año.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2018/03/27/5aba4d45e2704e8d748b45c0.html

La Plataforma proposa criteris i accions per a un futur arranjament escolar

 VALORACIÓ DE L’ARRANJAMENT ESCOLAR

La Plataforma en Defensa de l’Ensenyament Públic, formada per les organitzacions, FAMPA-València, STEPV, FE CCOO PV, FeSP UGT PV, Escola Valenciana, CAVECOVA, CGT, FAAVEM, FEPV, BEA, Campus Jove, Sindicat d’Estudiants, FEU, FdE, Acontracorrent, Associació de Directors de Primària, Associació de Directors de Secundària, Moviments de Renovació Pedagògica, ADIDE, FAMPA-Enric Valor, FAMPA-Penyagolosa i Valencia Laica, demana a la Conselleria d’Educació que assumisca les al·legacions presentades pels centres de titularitat pública contra la seua proposta de planificació escolar per al pròxim curs escolar.

La Plataforma considera que la Conselleria ha de fer un major esforç en defensar l’escola pública i demana com a màxima que no es tanque cap unitat escolar als centres educatius públics mentre es mantenen unitats als centres concertats.

A l’arranjament escolar per al curs 2017-18 és clar que no hi ha una minva global d’unitats de titularitat pública, però també és cert que es continuen tancant unitats en centres públics mentre es mantenen unitats concertades de forma que es perden recursos públics i es desvia inversió pública a l’empresa privada.

En aquest arranjament a més a més es proposen eliminacions d’unitats basades en augments de ràtio majors que les anteriors a les retallades.

La Plataforma per tant, fa la següent proposta per defensar l’escola pública i de qualitat:

PROPOSTA DE CRITERIS I ACCIONS PER A UN FUTUR ARRANJAMENT ESCOLAR AL PAÍS VALENCIÀ

Mentre no es modifiquen els criteris per a l’arranjament escolar, l’orde de ràtios i les plantilles d’infantil i primària, cal tindre en compte el següent:

1.- Considerar les ràtios mitjanes valorades en cada municipi pel seu Consell Escolar Municipal per tal d’aplicar totes les reduccions possibles.

2.- No aplicar cap supressió d’unitats escolars quan la ràtio resultant en la resta d’unitats del municipi supere les 20 persones per aula.

3.- Establir un pla de xoc en l’àmbit rural per evitar el tancament d’escoles.

4.- Crear les unitats habilitades en l’arranjament definitiu.

5.- Mantenir les instal·lacions i oferta educativa de titularitat pública del municipi i per tant, no tancar cap unitat escolar als centres educatius públics mentre es mantenen unitats als centres concertats.

València, 23 de maig de 2017. FAMPA

http://www.fampa-valencia.org/es/plataforma-proposa-criteris-accions-futur-arranjament-escolar/

No a todos los colegios les parece buena idea la jornada escolar intensiva

El centro público Latina de Madrid ha intentado dos veces sin éxito concentrar las clases por la mañana

El proceso para modificarlo, cuya última palabra es de las familias, ha generado tal tensión en ese colegio que, de momento, no volverá a intentarse

Sofía Pérez Mendoza

08/02/2017 

Las familias del colegio público Latina de Madrid ya han dicho dos veces que no quieren cambiar el horario escolar. Han rechazado la jornada intensiva lo que le convierte en una  rara avis en el  mapa general de España donde sí se ha impuesto con porcentajes cercanos al 100% en muchas comunidades. En la Comunidad de Madrid se dan más resistencias: poco más de la mitad de los colegios públicos tienen este tipo de horario.

El proceso para concentrar las clases en la mañana no solo ha fracasado, sino que ha generado tantas tensiones entre la comunidad educativa que el equipo directivo ha decidido que no volverá a iniciarlo hasta que no haya una propuesta que nazca de las madres y los padres. Hasta ahora, ambas habían venido del grupo de maestros.

“En las dos ocasiones se ha generado mucho mal rollo y al final el debate pedagógico sobre qué es mejor para los niños y las niñas se convierte en otra cosa”, asegura Javier Gómez, director del centro.

El proceso para instaurar la jornada matutina es largo y lleno de burocracia: un proyecto educativo, una comisión, reuniones informativas, mesas electorales… Meses de trabajo. La última palabra siempre la tienen las familias, que votan si están a favor o no del cambio en las urnas. En este colegio ni siquiera llegó a votar el mínimo de censo necesario para que se tenga en cuenta el resultado de las papeletas: dos tercios del total de padres y madres. De los que sí acudieron, más del 80% dijeron que sí.

Solo para poner en marcha la maquinaria se necesita que la demanda salga del Consejo Escolar, donde debe estar apoyada por la mayoría de los representantes de los docentes y también de las familias, y así ha sido en las dos ocasiones. Pero al abrir la lente a los más de 400 alumnos del centro, el pulso se mide de un modo distinto en función de a quién preguntes.

Docentes sospechosos

Algunos profesores sienten que las familias les miran con suspicacia por querer compactar la jornada, aunque en realidad el número de horas son las mismas. “Se malinterpreta. Pensar que queremos trabajar menos es un error porque la jornada lectiva es la misma. Solo trasladamos la hora intermedia, como los niños”, explica María Eugenia, maestra de Infantil del colegio y una de las participantes en la elaboración del proyecto educativo para adaptar la jornada.

Ahora el centro hace una pausa para comer de 12:30 a 14:30 para volver hasta las 16:00. Con el cambio, las clases se harían de continuo hasta las 14:00 –con un par de recreos– con posibilidad de dejar a los menores en el comedor otras dos horas más, además del horario ampliado de las actividades extraescolares. Es decir, la misma horquilla de tiempo. Los maestros, aclaran desde la dirección, no dejarían de trabajar cuando acaba la jornada lectiva sino que deben quedarse una hora más.

“No hablamos abiertamente del tema”

La tirantez no solo se genera con los maestros, sino también entre familias, confirman varias de ellas. “Estoy a favor de la jornada partida y hemos llegado a escuchar argumentos relacionados con que si alguien deja al niño al cole hasta las cinco es un mal padre o madre. Hemos optado como centro por no hablar abiertamente del tema. Yo reconozco que, en función de nuestra idea previa, todas buscamos argumentos que la apoyen. Dudo que nadie en el proceso para votar el cambio vaya a variar su forma de pensar”, afirma Ana María, madre y también presidenta del AMPA del centro.

Susana, del otro lado, piensa que, como le pasa a ella, “los niños y niñas no rinden después de una pausa tan larga”. “Creo que es positivo que se concentre el trabajo intelectual y después a otras cosas. En los institutos de toda España las clases son por la mañana y nadie lo cuestiona”, opina. Desde su punto de vista, las familias que están entrando al colegio en Infantil “ya vienen con otra idea, mucho más favorable a la continua”.

“No hay estudios que demuestren que es mejor cambiar. Y por qué cambiar de una situación que podemos reconocer que no es ideal a otra que tampoco lo sería. El problema no son las horas, que están cubiertas, es el reparto y el sobreesfuerzo”, defiende Ana María, partidaria de que los menores “salgan corriendo cada uno a su casa”. “Temo, además, que se abra un campo de incertidumbre sobre el mantenimiento del comedor y las extraescolares que puede afectar a la conciliación”, añade. Desde el centro aseguran que estos servicios, además del desayuno, están garantizados.

El director del colegio enmarca lo que está pasando en el centro dentro de la “normalidad” del distrito. “De los coles parecidos al nuestro en número de estudiantes solo hay uno que ha cambiado el horario”, asegura Javier. Esa normalidad que se percibe desde dentro, cambia si se mira desde fuera. “Una familia que venía de Andalucía se quedó alucinada con que siguiéramos con jornada partida”, cuenta María Eugenia, que tuvo al niño en su clase. En esta comunidad autónoma, el horario intensivo está regulado por decreto en todos los centros públicos.

http://www.eldiario.es/sociedad/colegio-resiste-implantar-jornada-continua_0_609639858.html

Así son los horarios de los alumnos españoles en comparación con otros europeos

Pese a que la jornada escolar en España ronda las cinco horas diarias, como en muchos otros países, la pausa para la comida alarga el tiempo en los colegios por encima de las medias europeas

La jornada continua se va imponiendo en más escuelas año tras año en medio de un gran debate y pese a que la evidencia científica no la respalda

Los maestros defienden la jornada continua en bloque, mientras entre las familias hay división porque para algunas es un problema hacer dos viajes al colegio y para otras es un problema que el niño salga a las 14.00

Daniel Sánchez Caballero
01/02/2017

Gráfico de StatistaGráfico de Statista

Los alumnos de Primaria de España están entre los que más horas pasan al día en sus escuelas de toda Europa. No hablamos de horas de clase, que también, sino del tiempo que pasan en el centro. Con una jornada escolar de unas cinco horas diarias, España está más o menos en la media de su entorno. Con la jornada partida, los horarios se alargan. Y más con las pausas de comida a la española, que pueden llegar a las dos horas.

Se ve en el gráfico que acompaña esta información. Las cinco horas españolas solo son superadas por las seis de Francia, que básicamente comparte los horarios nacionales. Pero en otros países como Alemania, Reino Unido o Irlanda la comida o no se hace o es mucho más corta, con lo que, a igualdad de jornada escolar, los alumnos salen antes de la escuela.

El debate de las horas, que divide a profesores y familias, planea por tanto otro, el de su distribución. ¿Cómo damos esas cinco horas? ¿De 9 a 14 en jornada continua o de 9 a 16 en jornada partida? Cada curso se da el debate, en los centros familias y profesores votan a favor o en contra. Y no suelen ser amables intercambios de opiniones.

La jornada continua se va imponiendo

La foto fija de la situación muestra que, aunque no hay datos globales a nivel estatal, los hechos sugieren que la jornada continua se va imponiendo paulatinamente por todo el territorio.  En una mayoría de comunidades autónomas (Asturias, Galicia, las dos Castillas, Madrid, Cantabria o La Rioja, entre ellas) ya es la opción a la que se acogen más centros y cada año la balanza se desequilibra más, probablemente por el hecho de que, en la guerra entre profesores y maestros, los primeros están en bloque a favor de la jornada corta, mientras las familias suelen estar divididas.

Lo curioso es que los defensores de una y otra modalidad utilizan los mismos argumentos para apostar por su jornada favorita. “Favorece a los alumnos y la organización pedagógica”, dicen quienes apuestan por la jornada compacta, normalmente el bloque de maestros de Primaria, destinatarios en cierto modo de la medida y a la vez los que están en clase y ven a los chicos. “Es justo al revés”, replican los que se oponen, en general profesores universitarios más teóricos y sin la experiencia docente con alumnos de esas edades. Las familias suelen basar su opinión en lo que les favorece, sin entrar en cuestiones pedagógicas.

Argumentos hay a favor de las dos. Aunque ninguno cuenta con excesivas pruebas que respalden su opción, la evidencia científica disponible apunta a que, pedagógicamente, realizar una pausa a la hora de comer para luego retomar las clases es más positiva para los alumnos que, con el cerebro descansado, rinden más a primera hora de la tarde. Con el otro modelo, las últimas horas de clase se hacen muy pesadas, como explica el catedrático Mariano Fernández Enguita.

Muchos estudiosos lamentan que las supuestas bondades de la jornada continua no tienen base alguna. “La organización de los tiempos y los ritmos influye siempre en el aprendizaje. Los niños y las niñas de 3 a 11 años necesitan momentos de cambio y ruptura que les permitan descansar y recuperar la atención. Y no pueden ser excesivamente breves. [Además], en los recreos los alumnos aprenden cosas tan valiosas como en las aulas”, resume Elena Martín, catedrática de Psicología Evolutiva de la UAM.

‘Maestros vs profesores’

Pero no solo de pedagogía vive el hombre. Sobre la decisión de si mantener la tradicional jornada partida o cambiar a la continua afectan también otros factores, como la conciliación familiar, la oportunidad o incluso los derechos laborales de los profesores.

Entre el cuerpo docente sí existe una defensa a ultranza casi de la jornada continua. Recuerdan los sindicatos sectoriales que nadie habla de trabajar menos horas y señalan la diferencia entre horas de clase, jornada laboral de los maestros y horarios de apertura del centro. Paco García, responsable de Pública de CC OO, explica que el problema es que, con la crisis, muchas consejerías “han abandonado la prestación del servicio post jornada”, lo cual obliga a las familias a buscarse la vida.

Para el catedrático de Sociología de la Universidad Complutense Rafael Feito esta posición de los docentes es “un abuso moral de cierto sector del profesorado”, que alude a razones científicas inexistentes y cuya opinión acaba influenciando mucho a las familias.

Entre unos y otros, las familias creen que precisamente el debate se ha contaminado porque en lo último en lo que se piensa es en los niños. “La lucha sindical va por un lado, las familias por otro. No digo cuál es más importante, pero habría que ver las necesidades del alumnado y tener un debate tranquilo. El resto ya nos adaptaremos”, opina José Luis Pazos, presidente de la confederación estatal de padres CEAPA.

Pazos abre así el otro gran melón, la conciliación. En este asunto sin embargo no hay unanimidad entre los progenitores. García, de CCOO, explica por qué: “Dependiendo del tipo de ciudad o pueblo a las familias les viene mejor uno u otro”, admite. “Si por ejemplo los dos miembros de la pareja están empleados, cuesta mucho llevar y traer al niño dos veces al día a la escuela”, cita.

Lo ha observado Feito. Por ejemplo en Toledo, “padres y madres funcionarios que viven en urbanizaciones desean llevarse a sus hijos a casa a la salida del trabajo”, explica, o las “amas de casa [o padres en el paro] no ven razón alguna para tener que hacer los dos viajes adicionales al colegio que suponen la jornada ordinaria”.

En las grandes urbes o para los progenitores que no tienen la opción de salir de trabajar a mediodía, la jornada continua es una fuente de problemas. “Apelar a la conciliación…”, se extraña una madre de Madrid. “Si la que no está en casa antes de las 6 soy yo”.

Los resultados

En cuanto a resultados escolares, los (pocos) estudios que hay señalan que los alumnos con jornada partida mejoran a los de la continua. Por ejemplo, en Madrid, los centros con jornada matinal obtienen peores resultados (entre medio punto y tres décimas) en las pruebas de evaluación que realiza la comunidad desde hace siete años. En Galicia, un estudio de José Antonio Caride señala que en los centros con jornada continua hay entre un 10% y un 20% más de fracaso escolar. Aunque, con estos estudios, siempre se matiza que no está claro que esta sea la causa: podría ser que estos colegios ya tuvieran peores resultados antes de cambiar el tipo de jornada.

En cualquiera de los casos, el debate está para quedarse. Aunque de momento parece que van ganando los partidarios de la jornada continua (aunque solo sea porque cada vez más centros la adoptan pero ninguno la revierte una vez asumida), en regiones como Euskadi, Cataluña o Aragón, por ejemplo, casi no se da.

http://www.eldiario.es/sociedad/Espana-paises-europeos-ninos-Escuela_0_607889419.html