De las aulas mixtas a las coeducativas: Educación activa un plan con 16 millones para erradicar el sesgo de género

La Consejería de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de la Comunidad Valenciana presenta el Plan Director de Coeducación para los próximos cuatro años. Se trata de un documento que materializará el paso de la escuela mixta a un modelo coeducativo. Las acciones que plantea implican a docentes, alumnado y familias para erradicar la desigualdad, la discriminación por género y prevenir la violencia machista desde la comunidad educativa.

El Plan Director de Coeducación como instrumento de trabajo se ha pensado para toda la comunidad educativa (profesorado, familias,…) e incluso para otras administraciones de manera que el trabajo del aula también trascienda al entorno.

El Plan cuenta con 7 ejes y para su aplicación la Conselleria va a destinar 16 millones de euros:

Eje 1 Formación inicial del profesorado: Favorecer la integración de criterios transversales coeducativos en la formación inicial del profesorado, tanto en los Grados de Magisterio como en los Masters de Secundaria, a través de la promoción de acuerdos e iniciativas con las universidades.

Eje 2 Formación permanente del profesorado: Garantizar una formación específica en coeducación al profesorado de todas las etapas educativas que cubra las actividades académicas, extraacadémicas y la socialización del alumnado en general.

Eje 3 El currículo escolar: Revisar el currículo escolar actual para transformarlo en un currículo coeducativo

Eje 4 Materiales curriculares: Promover la adecuación de los materiales curriculares a los criterios coeducativos.

Eje 5. Los Centros Educativos: Promover los valores de la cultura de la Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en los órganos de toma de decisión de los centros educativos

Eje 6Valores democráticos y Derechos Humanos: Implicar a la comunidad educativa en la defensa y práctica de valores democráticos y los Derechos Humanos, entendiendo que la discriminación de género es una vulneración de los derechos humanos.

Eje 7 Transversalidad: Transversalidad para mantener activas las líneas de colaboración con el resto de las administraciones Públicas, agentes sociales y medios de comunicación.

Cada eje consta de una serie de objetivos que a su vez se concretan en una serie de acciones junto con indicadores para el seguimiento de su ejecución.

Este Plan supone un gran paso adelante para barrer de la educación el sesgo androcéntrico, poner en valor las aportaciones de las mujeres en el desarrollo de todas las sociedades y culturas, enriquecer con las mismas los saberes y competencias del alumnado y lograr la total marginación y erradicación del sexismo y de la violencia de género.

Noticia completa en:

https://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-aulas-mixtas-coeducativas-educacion-activa-plan-16-millones-erradicar-sesgo-genero-20180322142831.html

El Consell Escolar Valencià promou una jornada lúdica per a incentivar la lectura en família

Entre les activitats hi ha tallers i actuacions musicals del ‘contacançons’ Dani Miquel

El Consell Escolar Valencià promou, dins del Pla de Foment del Llibre i la Lectura ‘Llegim, llegim, llegim’, una jornada familiar educativa i lúdica per al proper dissabte 3 de juny amb el nom “#KDDLectura: Llegim en família llibres… i més”. L’activitat està organitzada en col·laboració amb la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esports, l’Ajuntament de València, la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), la Fundació Bromera, l’Associació Unentretants, Fesord, ONCE i la Biblioteca del Museu d’Etnografia de València.

La jornada tindrà lloc a l’Espai d’Innovació Las Naves de València i, entre les activitats, destaca la comunicació sobre la lectura en família de la professora Gemma Lluch i un degoteig d’actuacions del ‘contacançons’ Dani Miquel. Posteriorment, tindran lloc fins a catorze tallers adreçats als lectors de totes les edats (llegim mostres, contalles, espais, còmics, exposicions, àlbums il·lustrats, partitures, aplicacions mòbils, amb bebés, amb les mans, des d’Instagram i amb pensament filosòfic). També es faran emissions de ràdio en directe per internet i televisió. La darrera activitat col·lectiva crearà un bosc de recomanacions lectores amb l’ús de cudols i globus.

La “KDD Llegim en família llibres… i més” és la continuació de la primera campanya “Un Tràiler de lectura en equip” feta amb l’objectiu d’investigar els hàbits de lectura dels menuts i adolescents amb el suport del grup ERI de la Universitat de València. Els resultats del primer informe concloïen que cal prendre mesures per a dissenyar accions que promocionen la lectura diversificada, en valencià i en família, aprofitant per a introduir els clàssics.

El Consell Escolar Valencià elaborarà un informe de recomanacions a l’Administració educativa amb les dades obtingudes mitjançant les inscripcions, els tallers i les enquestes que s’hi faran. El programa dels tallers i el formulari d’inscripció es troba al web de mestre a casa.

https://www.diarilaveu.com/noticia/74098/consell-escolar-lectura-kdd

Els centres educatius rebran un correu electrònic amb instruccions i un accés per a completar l’avaluació del Pla de convivència del curs 2015 – 2016 a través d’una plataforma que estarà oberta del 16 de juny al 22 de juliol de 2016

Qüestionari convivència – Curs 2015/ 2016 MODEL DE REMISSIÓ DE L’AVALUACIÓ DELS PLANS DE CONVIVÈNCIA. CURS 2015 – 2016

http://www.ceice.gva.es/documents/162793785/163225010/q%C3%BCestionari.pdf/b626a5a4-7f05-41c0-a1de-783a8902158a

AVALUACIÓ DELS PLANS DE CONVIVÈNCIA INFORME DE RESULTATS CURS 2014 – 2015
La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha avaluat els plans de convivència dels centres escolars de tota la Comunitat Valenciana, seguint les instruccions de 14 d’octubre de 2014, de la Direcció General d’Innovació, Ordenació i Política lingüística sobre l’actualització dels Plans de Convivència en els centres educatius i en compliment de l’article 6 de l’Orde 62/2014.

ORDRE 62/2014, de 28 de juliol, per la qual s’actualitzen els plans de convivència i s’establixen els protocols d’actuació i intervenció davant de supòsits de violència escolar.

Escola Valenciana concreta propostes d’esmena a l’esborrany del Decret

L’entitat cívica ha definit una sèrie de millores per enriquir l’esborrany de Decret de Plurilingüisme Dinàmic i, d’aquesta manera, garantir que tot l’alumnat del País Valencià siga veritablement plurilingüe, amb idèntica competència en valencià i en castellà, i tinga un domini acceptable d’anglés. Entre les mesures més remarcables es troba la  supressió dels dos nivells bàsics que planteja Conselleria d’Educació, l’aplicació d’un calendari més àgil, que en el curs 2017 – 2018 situe els actuals programes plurilingües d’ensenyament en castellà –PPEC– en el nivell Intermedi 2, tant en l’educació pública com en la concertada. Quant a les zones de predomini lingüístic castellà, la proposta d’esmena és incrementar els recursos amb l’objectiu que els actuals PPEC, en Educació Infantil i Primària, puguen assumir sense dificultats l’itinerari Intermedi 1 i assolir un domini equilibrat de valencià i castellà en acabar 6é de Primària.

Aquestes aportacions són fermes amb la derogació de la LOMCE i, una vegada es materialitze aquesta demanda social, Escola Valenciana sol·licitarà la revisió del Decret de Plurilingüisme, atès que s’ha formulat amb les limitacions imposades per la llei Wert.

Propostes d’esmena d’Escola Valenciana a l’esborrany del Decret de Plurilingüisme Dinàmic:

Reducció del nombre de nivells:
Un itinerari amb 3 nivells per arribar a l’avançat.
En primer lloc, proposem partir de l’Intermedi 2 com un mínim i aconseguir la confluència d’itineraris a 1r d’ESO. Tot l’alumnat en finalitzar 6é de Primària ha de tenir el mateix domini de les dues llengües oficials.
La confluència hauria de produir-se en 1r d’ESO, per tant, cada centre haurà de presentar en el seu Programa Lingüístic de Centre –PLC–  un programa sistèmic en el qual es marca el camí i la seua temporalització per arribar a l’avançat 1.
En concret: si partim de la base que considerem que els dos nivells bàsics no responen a l’objectiu de formar un alumnat realment plurilingüe, i el nivell Intermedi 1 només s’hauria de mantindre en casos molt excepcionals i de manera provisional, la nomenclatura hauria de revisar-se, ja que el nivell que nosaltres considerem mínim o bàsic és el que correspon en l’esborrany de Decret a l’Intermedi 2.

Itinerari a l’esborrany del Decret Itinerari proposat per entitats i sindicats
Bàsic 1 Eliminat
Bàsic 2 Eliminat
Intermedi 1 Bàsic
Intermedi 2 Intermedi
Avançat 1 Avançat 1
Avançat 2 Avançat 2
Cap centre pot retrocedir del nivell actual de valencià.
Els centres actuals que ofereixen 2 programes hauran d’acollir-se al programa Avançat 1.Calendari d’aplicació.
Massa lent, proposem aquest calendari:
Curs 17-18
Els actuals PPEV en Educació Infantil i Primària passen directament tots els nivells a Avançat 1.
Els actuals PPEC en l’educació pública i concertada passen directament tots els nivells a l’Intermedi 2.
Els actuals PPEC en Educació Infantil i Primària de la zona castellanoparlant, que parteixen d’un nivell inferior de valencià, aplicaran a tots els nivells l’Intermedi 1, i rebran més recursos per poder assolir els mateixos objectius que la resta.
Curs 18-19: Primer i segon d’ESO
Curs 19-20:Tercer i quart d’ESO
Curs 20-21: Batxillerat i cicles formatius

Revisió del perfil lingüístic del professorat de Secundària
Durant el curs 16-17 i 17-18, per tal d’aconseguir oferir el programa Avançat a 1r d’ESO, caldria una revisió del perfil lingüístic del professorat de Secundària. (El professorat de Secundària a l’any 2017 ha de tenir la competència lingüística per desenvolupar correctament el seu treball).Article 19, PLC
Punt 3.2.- Detallar com a norma a complir que «totes les persones no docents que treballen al centre educatiu que interactuen amb l’alumnat han de tenir la competència adient en valencià.» Per tant, tot el personal d’administració i serveis dels centres educatius valencians hauran d’estar acreditats lingüísticament en valencià.

Àrees no lingüístiques
La música s’ha d’impartir en valencià en tots els nivells del Programa Plurilingüe Dinàmic, ja que treballa manifestacions de la nostra cultura. En el mateix cas està l’educació física, que també forma part de la cultura a través dels jocs populars.
Hora de competència comunicativa oral
Cal afegir-la a les àrees de valencià o anglés per treballar totes les competències lingüístiques de manera globalitzada en el temps dedicat a cada àrea.

Avaluació
Article 22, 40 i 41: caldria posar «cada dos cursos» en lloc de «cada quatre.»
Educació Infantil 1r Cicle
Disposicions addicionals: «en el primer cicle de l’Educació Infantil també cal triar com a mínim el nivell Avançat.»
Campanya de matriculació
Cal fer un campanya informativa molt forta per explicar bé que:

 •  no partim de zero, sinó que portem més de trenta anys treballant el plurilingüisme, i, per tant,
 • tenim comprovat i existeixen estudis publicables que demostren que l’aprenentatge de llengües equilibrat només està garantit en els programes que donen preeminència a la llengua minoritzada.
Formació del professorat
Cal que el professorat no només reba formació en llengües, sinó també en plurilingüisme, treballat des d’un punt de vista global i integrat, i no com una simple juxtaposició de llengües (TIL i TILC).Acreditacions
A banda de les acreditacions que estan previstes per al nou Programa, s’hauria de plantejar des d’ara mateix la possibilitat d’homologar els coneixements lingüístics adquirits fins a 4t d’ESO amb el B1 de valencià.

MÉS ENLLÀ DEL DECRET, TEMES A TENIR EN COMPTE PEL GOVERN

Derogar la LOMCE: Alguns aspectes d’aquest Decret estan viciats de base per imposició de la LOMCE que caldria derogar urgentment.

Procés Participatiu: Proposta de I Pla Valencià de la Producció Ecològica 2016-2020

Servei de Producció Ecològica, Innovació i Tecnologia Direcció General de Desenvolupament Rural i Política Agrària Comuna. Gener de 2016

Guió Resum:

 • JUSTIFICACIÓ
 • Anàlisi inicial DAFO.
 • Objectius generals
 • Objectius específics
 • Línies prioritàries d’intervenció
 • Mesures i Accions
 • Indicadors
 • Priorització

Document: http://www.caecv.com/docs/ResumPVPE2016%20v3.pdf

Més información en: http://www.agroambient.gva.es/web/desarrollo-rural/plan-de-produccion-ecologica

Coneixes el Pla de Convivència del CEIP Pare Jofré?

Pla de Convivència.

1. Introducció 

2. Característiques del centre i l’entorn.
 • 2.1 L’entorn.
 • 2.2 El centre: característiques.
 • 2.3 El centre: l’alumnat.
 • 2.4 El centre: professorat.
 • 2.5 El centre: marc tècnico-pedagògic.
3. Estat actual de la convivència entre los distints grups que componen la comunitat educativa 
 • 3.1 L’opinió del professorat. 3.1.1. Valoració general.

3.1.2. La convivència entre l’alumnat.
3.1.3. La convivència entre alumnat i professorat.
3.1.4. La convivència entre el professorat.
3.1.5. La convivència entre el professorat i les famílies.

 •  3.2 L’opinió de l’alumnat.
 •  3.3 L’opinió de les famílies.
4. Sobre les mesures preventives per treballar la convivència al centre.
 • 4.1 La Comissió de Convivència.
 • 4.2 Consell de Delegats.
 • 4.3 Assemblees de classe.
 • 4.4 Pla d’Acció Tutorial.
5. Sobre els procediments d’actuació davant els conflictes. 
 • 5.1 Mesures previstes al RRI
 • 5.2 Mesures previstes al PREVI.
 • 5.3 Model d’actuació respecte a l’alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten lleument la convivència escolar.
 • 5.4 Model d’actuació respecte a l’alumnat que presenta alteracions conductuals que dificulten greument la convivència escolar.
 • 5.5 Model d’actuació davant de situacions de possible acaçament escolar o bullying.
6. Sobre la difusió i avaluació del Pla.
 • 6.1 Difusió entre l’alumnat.
 • 6.2 Difusió entre les famílies.
 • 6.3 Avaluació del Pla.
http://www.parejofre.com/ —–  En Documents

Coneixeu el" "Pla per al foment de la lectura (2012)"? – En resum el que pretenim és que els xiquets i xiquetes: Sapien llegir, vulguen llegir i puguen llegir.

De sempre, els mestres ens hem plantejat com transmetre, amb més possibilitats d’èxit, l’interés per la lectura als xiquets i les xiquetes; com crear-los l’hàbit lector i iniciar-los en el camí de l’aprenentatge autònom; com educar-los perquè siguen capaços d’aprendre a aprendre; com fer-los ciutadans lectors per tal de viure en la societat amb autonomia conscient i llibertat plena. 

Els mestres hem de ser pont entre els llibres i els xiquets, hem d’estimular-los i, sobretot, orientar-los en les lectures, i a més fer-ho d’una manera coordinada, coherent i conjunta: és a dir amb un pla de foment de la lectura. 

Per aquestes raons, els mestres ens hem trobat en la necessitat de concretar un pla de foment de la lectura que siga capaç d’unificar estratègies, optimitzar recursos i sistematitzar accions per a obtenir resultats més satisfactoris entre l’alumnat del centre que augmenten els índexs lectors, afavorisquen la comprensió lectora i que impliquen l’aprenentatge de les competències bàsiques. 

Com que l’adquisició de l’hàbit de la lectura no respon a una evolució natural, els xiquets i les xiquetes s’ensenyen a llegir perquè algú els ensenya. Es tracta d’una adquisició que pertany a l’àmbit cultural i que forma part d’un procés més general d’accés al llenguatge. En conseqüència, és necessari un context social i familiar que n’estimule l’aprenentatge

El nostre projecte vol apostar per una transmissió gradual del gust per llegir que contemple aspectes afectius i intel·lectuals. Volem presentar la lectura com un divertiment per, després, associar-la a les necessitats d’informació i aprenentatge dels alumnes

Abans desenvolupar aquest Pla, hem realitzat a la nostra comunitat escolar una enquesta per tal de conèixer l’hàbit lector de les famílies i contextualitzar les nostres propostes (els resultats d’aquesta enquesta poden consultar-se a l’annex). 


Sapien llegir, vulguen llegir i puguen llegir.
Com hem d’actuar les famílies?

Els pares i les mares són uns models de conducta pels seus fills i filles i si els veuen llegir és més fàcil que valoren la lectura, compartisquen aficions, … Mai s’ha de plantejar la lectura com una obligació. 

Algunes pautes d’actuació:

– Acompanyar al xiquet/a a la biblioteca pública més propera, tramitar el carnet de soci i prendre un llibre en préstec per, finalment, retornar-lo a la data indicada.

– Visitar una llibreria amb una bona oferta de literatura infantil i juvenil, assignar-li un pressupost i deixar que elegisca el llibre que més li atraga. Després, poden comentar les raons de la seua elecció i ressaltar aspectes positius: un títol o tema que indueix a la lectura, les il·lustracions divertides, etc.

 – Cal visitar fires de llibres que solen organitzar-se al nostre poble, altres localitats o la de València. 
 – Aconsellar, particularment als pares i mares del primer cicle, que llisquen contes als seus fills abans de dormir
 – Proposar a les mares, als pares o als iaios/es que assisteixen a l’escola i narren contes, reciten poemes o expliquen històries que recorden de la seua infantesa. 
 – Utilitzar situacions quotidianes per tal de descobrir i gaudir de la lectura: 

 • Ajudar a escriure la llista de la compra i a revisar-la a la tenda o al supermercat, o descobrir els ingredients i passos d’una recepta de cuina mentre s’elabora. 
 • Consultar la programació televisiva per escollir què volen veure. 
 • Llegir en veu alta i comentar notícies curioses o les instruccions d’un electrodomèstic en posar-lo en marxa…

Així sumarem esforços perquè els xiquets/es associen la lectura a diverses activitats que també realitzen al costat dels familiars més pròxims. 


Consulteu el document complet del Pla