Educación pagará los meses de verano a los profesores interinos de la concertada

También se aumentará la baja de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir del curso que viene 

La Conselleria de Educación hará efectivo a partir del próximo curso el pago de los meses de julio y agosto a los profesores interinos de la concertada. De esta manera, todos aquellos que trabajen desde el 1 de septiembre de 2018 ininterrumpidamente cobrarán estos meses de verano. La inversión prevista para este fin es de 877.000 euros.

Así lo han confirmado fuentes de la Conselleria de Educación, que han recalcado que la administración “irá más allá y está redactando una orden que favorezca aún más a este profesorado y, cuando esté aprobada, cobrarán los meses de julio y agosto todos los interinos de la concertada que trabajen ininterrumpidamente desde ante del 31 de diciembre, igual que los docentes de la pública”.

Además, desde el departamento que dirige Vicent Marzà han avanzado que también se aumentará para la concertada la baja de paternidad de cuatro a cinco semanas a partir del curso que viene, lo que tendrán un coste estimado de un millón de euros.

Por su parte, FSIE-Comunitat Valenciana, sindicato mayoritario en la enseñanza concertada, ha “aplaudido” que la Conselleria “haya tenido en cuenta la decisión del Tribunal Supremo, que llegó a calificar de ilegal que a los profesores contratados para un curso escolar no se les pague los meses de julio y agosto si la sustitución continúa el curso siguiente”.

De esta manera, explica el sindicato a través de un comunicado, “se pondrá fin parcialmente a una situación que supone una vulneración de los derechos europeos contemplados en el acuerdo de la UE sobre el trabajo de duración determinada sean de la titularidad que sean”.

FSIE afirma que esta decisión afectará “a numerosos profesionales sustitutos de la enseñanza de los 420 centros concertados de la Comunitat Valenciana si sus sustituidos con derecho a la reserva de puesto de trabajo, inician su baja antes de enero y si la reserva del puesto de trabajo persiste durante el periodo estival. “Se va a hacer justicia en estos casos”, han aseverado.

“Después de años de movilizaciones, reivindicaciones y negociaciones –añaden– se ha conseguido un principio de igualdad para los profesores que hacen el mismo trabajo que los docentes de la escuela pública”. Cada propuesta realizada para mejorar su calidad laboral “avanza hacia un sistema educativo equilibrado e igualitario”.

“Tiempo perdido”

“Desde FSIE entendemos que gracias a nuestras acciones ha habido avances, pero todavía queda trabajo por realizar, ya que el objetivo es que cobren todos los sustitutos independientemente de cuándo inicien su contrato laboral”. Lamenta en este punto el “tiempo perdido” que ha supuesto que este reconocimiento no se pueda aplicar de forma “inmediata” en el presente ejercicio.

FSIE anima a la Conselleria a que “continúe aceptando medidas que equiparen las condiciones laborales entre los profesionales de la enseñanza de centros sostenidos con fondos públicos”.

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/07/10/educacion-pagara-meses-verano-profesores/1742869.html

Educació fixa un topall per a les extraescolars de pagament. Curs 2018/2019

La conselleria avança les instruccions del pròxim curs perquè els centres es planifiquen

La Conselleria d’Educació ha avançat a principis del mes de juliol la publicació de les instruccions per al pròxim curs escolar 2018-19. L’objectiu d’avançar estes directrius –que en anys anteriors s’han publicat la penúltima setmana de juliol– és “que els centres educatius disposen de tot el mes per a planificar-se”.

Entre les novetats de cara al curs que ve, s’han acceptat diverses propostes de les associacions de professors, especialment “les que tenen més incidència en l’autonomia dels centres”, han explicat a Europa Press des del departament que dirigix Vicent Marzà.

Així mateix, s’han simplificat procediments que passen a ser únicament electrònics, com les comunicacions referides a les faltes d’assistència del professorat, que es faran a través del programa Ítaca.

Les instruccions regulen també que les activitats extraescolars que oferisquen els centres en horari escolar podran aconseguir un cost màxim de 25 euros de manera excepcional –ja que amb caràcter general seran gratuïtes i, per a aquelles que es cobren, el límit ordinari és de 18 euros– sempre que s’assegure que cap alumne resultarà exclòs per raó econòmica.

També es marca com serà l’aplicació dels projectes lingüístics dels centres autoritzats d’acord a la nova Llei de Plurilingüisme, que establix un mínim del 25% d’hores lectives en castellà i valencià i d’entre el 15% i el 25% per a l’anglés.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica este dijous la resolució del secretari autonòmic d’Educació per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i funcionament dels centres que impartixen Educació Infantil de segon cicle i Educació Primària en el curs 2018-2019.

El text explica que les activitats extraescolars i complementàries hauran de ser accessibles per a tot l’alumnat, no discriminar cap membre de la comunitat educativa i sense ànim de lucre. A més, les extraescolars organitzades en la jornada escolar fóra de l’horari lectiu no tindran caràcter lucratiu, seran d’oferta obligada per al centre i voluntàries per a les famílies i la Conselleria d’Educació establirà les mesures necessàries per a garantir que cap alumne o alumna quede exclòs per motius econòmics.

Encara que, amb caràcter general, hauran de ser gratuïtes, com ja es va anunciar els centres podran oferir algunes que tinguen un cost màxim per alumne i activitat de 18 euros mensuals. De manera excepcional, es podran oferir activitats que puguen arribar fins als 25 euros al mes sempre que la diferència entre els 18 i els 25 euros, en el cas de l’alumnat amb dret gratuït a l’activitat, siga assumida per l’entitat organitzadora, de manera que no supose cap cost addicional per al centre.

Per a assegurar que cap alumne quede exclòs per motius econòmics de les activitats desenvolupades durant la jornada escolar, fora de l’horari lectiu, l’alumnat que siga beneficiari amb caràcter assistencial de les ajudes de menjador escolar en els centres públics educatius no universitaris que es convoquen en el marc de la norma legal que regula estes ajudes podrà dur a terme fins a un màxim de dos activitats de les oferides pel centre que tinguen cost econòmic de manera totalment gratuïta.

Així mateix, el consell escolar de cada centre estudiarà els possibles casos de l’alumnat que, encara que no complisca el requisit anterior, estiga en unes condicions socioeconòmiques desfavorables que facen necessari que la mesura anterior també els siga aplicable.

Una altra de les novetats és la referència a la nova Llei 4/2018, de 21 de febrer, de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema educatiu valencià i que regula l’elaboració del projecte lingüístic de centre.

Així, l’aplicació del Programa d’educació plurilingüe i intercultural s’ha de dur a terme seguint les concrecions del projecte lingüístic de centre (PLC) autoritzat, pel que fa a l’organització i el tractament didàctic de l’ensenyament i ús vehicular de les llengües i a la promoció de l’ús del valencià en els diferents àmbits d’intervenció en el centre educatiu. Les innovacions didàctiques i mesures organitzatives contemplades en el PLC per a cada curs escolar s’han d’arreplegar en la programació general anual.

Tots els centres d’Educació Infantil i d’Educació Primàriapúblicos i privats concertats tenen un PLC autoritzat en vigordesd’este curs 2018-2019. El professorat, a través de la comisiónde coordinació pedagògica i del claustre, ha de fer un seguimientodel projecte lingüístic de centre, tenint en compte el progrés de l’alumnat en la consecució dels nivells de referència en llengües, els processos didàctics i organitzatius i l’extensió de l’ús del valencià.

El centre podrà modificar el PLC per al curs 2019-2020, conla introducció de canvis en els elements del projecte: l’análisisdel context, els objectius, la proporció d’hores i la concreció de les àrees vehiculades en cada llengua curricular en cada nivell, les mesures de suport, el tractament de l’alumnat nouvingut i vulnerable, la presència de les llengües no curriculars i el pla de normalització lingüística.

Peces religioses

Les instruccions incidixen en la importància de la convivència en les aules i les accions per a assegurar la no discriminació per raó de sexe, religió o raça. En l’àmbit de la llibertat religiosa, s’apunta –igual que este curs– que no s’ha d’impedir l’accés a persones que vestisquen robes característiques o pròpies per motiu de la seua identitat religiosa i que no suposen cap problema d’identificació o atempten contra la dignitat de les persones.

Se subratlla que les normes de convivència i conducta dels centres seran d’obligat compliment, i hauran de concretar els deures de l’alumnat i les mesures correctores aplicables en cas d’incompliment, tenint en compte la seua situació i condicions personals i han de ser proporcionals i coherents a les faltes comeses.

En este punt, assenyala que aquelles conductes que atempten contrala dignitat personal d’altres membres de la comunitat educativa,que tinguen com origen o conseqüència una discriminació o acosopor motiu de gènere, orientació sexual o identitat de gènere, origen racial, ètnic, religiós, de creences o diversitat funcional, o que es realitzen contra l’alumnat més vulnerable per les seues característiques personals, socials o educatives tindran la qualificació de falta molt greu.

https://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2018/07/05/educacion-fijan-tope-excepcional-25/1740983.html

Subvenció pel foment normalització lingüística del valencià

RESOLUCIÓ de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-07_Resoluci%C3%B3-7-de-juny-ajudes-Ampa-normalitzaci%C3%B3-ling%C3%BCistica.pdf

Extracte de la Resolució de 7 de juny de 2018, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen les subvencions per al foment de la normalització lingüística del valencià en l’àmbit educatiu, destinades a associacions sense fins lucratius.

http://www.fampa-valencia.org/wp-content/uploads/2018/06/2018-06-07_Extracte-Resol.Ajudes-norma.ling%C3%BCistica.pdf

FAMPA-València alerta a l’Ajuntament de València de la necessitat de neteja de les escoles durant els mesos d’estiu

La Federació majoritària de pares i mares replega el malestar de les AMPA de València ciutat qui demanden una neteja continuada perquè les escoles estiguen en condicions quan arribe l’inici de curs.

 FAMPA-València ha manifestat este matí, davant la queixa de moltes AMPA de València ciutat, la seua preocupació davant la falta de neteja de les escoles durant els mesos d’estiu. Un any més les empreses de neteja, contractades per l’Ajuntament de València, acomiaden les treballadores, privant-les de drets laborals, vacances pagades i temps de cotització laboral, fregant, a més, la il·legalitat, com ha manifestat en diverses ocasions la Unión Progressista de Inspectors de Treball. Açò suposa que fins el setembre els centres no es netegen, situació que s’agreuja per la falta de desinfecció trimestral que segons les AMPA ha de ser una pràctica obligatòria una vegada al trimestre i no s’està fent.

“Aquesta circumstància no sols repercuteix en les condicions de neteja, ja que no hi ha temps material per a netejar els centres a fons abans de l’inici de curs, si no, també s’estan minvant les condicions laborals dels treballadors i treballadores ja que no tenen cap dret a gaudir de vacances a l’estiu”, subratlla Màrius Fullana, president de FAMPA-València.

FAMPA-València insta a l’Ajuntament a que revise els contractes amb les empreses de neteja per poder esmenar estos perjudicis i regular amb més precisió estes qüestions i mire si cal fins i tot cancel·lar aquets contractes per incompliment. Una altra solució que seria econòmica i estaria en la línia de la defensa dels serveis públics seria la municipalització d’aquest servei que és públic. “Volem centres escolars nets i garantia de drets laborals per als treballadors i treballadores del sector, l’administració té en les seues mans la cerca de solucions”, conclou Fullana.

http://www.fampa-valencia.org/fampa-valencia-alerta-lajuntament-valencia-necessitat-neteja-escoles-durant-mesos-destiu/

 

Pren nota del calendari escolar 2018-19.

Educació infantil i primària comença el curs el 10 setembre i acaba el 20 de juny.

Educació secundària i batxiller comença el 10 de setembre i acaba el 18 de juny.

Formació Professional comença el curs el 10 de setembre i acaba el 18 de juny.

Dies festius dins del calendari escolar:

  • 2 de novembre de 2018 
  • 7 de desembre de 2018 
  • 18 de març de 2019

Calendari_2018-10-22_09-43-18

AMPA Pare Jofré: La Volta al Món en 80 dies interpretada per mares i pares del CEIP Pare Jofré

Imatge

Com participar en el AMPA? TEATRE per exemple etc… Mireu, entre mares i pares, mestre i ex alumnes, aquí estan.. Charo Romero, Amalia Quiroga, Bea Barres, Laly Mengual, María Gil, Abel Guinart Álvarez, Mariana Galvagno, Cecilia Zarzo, Soledad Chulvi, Dolors Martínez, Toñi Palomar, Eva Sánchez, Maria Llavador, Vivianne Adenauer, Marise Fonseca, Roberto Tarrazona, Sonia Díaz i Rafa Cano.

I els i les alumnes són: Alejandra Pirles Gil, Cecilia Luque Zarzo, Lucía Luque Zarzo, Paula Ramírez Romero, Helena Oriola Fonseca, Carlota Vicente Barres, Elena Capilla Chulvi, Laia Sáez Mengual, Georgina Sáez Mengual, Violeta Oliván Quiroga, Berta Rodríguez Palomar, Daniela Tarrazona i Eva Oriola Llavador.

Més informació al https://ampaparejofreblog.wordpress.com/teatre/

LA VOLTA AL MÓN EN 80 DIES