Consell Escolar

La nostra participació en el consell escolar és necessària perquè és el principal punt de trobada de tota la comunitat educativa on construïm, entre totes i tots, l’escola que volem.

El Consell Escolar és la màxima autoritat del centre i al mateix temps un organisme de participació democràtica en la gestió i presa de decisions. Al Consell Escolar, en efecte, s´hi troben representats tots els estaments de la comunitat educativa (professors, alumnes, pares i mares, personal no docent), que escullen els seus representants en un procés electoral que se celebra cada dos anys.

Els responsables del procés electoral són: Els directors/es dels centres, les meses electorals i els consells escolars actuals.

Tots els pares i les mares del centre que n’exerceixen la pàtria potestat o la tutela i que figuren en el corresponent cens electoral poden ser candidats.

Presideix el Consell Escolar el director del centre i aixeca acta de les seves decisions el Secretari. Hi participen també el Cap d´Estudis i un representant de l´Ajuntament, a més dels representants dels professors, pares, alumnes i personal no docent. (FAPA Valencia)

  • Funcions del Consell Escolar (LOE/LOMQE)

Algunes de les funcions del Consell Escolar són les següents: Intervenir en el nomenament del director; aprovar els pressupostos del centre; participar en la configuració del Projecte Educatiu del centre i aprovar el Pla de Centre anual; gestionar i aprovar les activitats extraescolars i les sortides lúdiques i culturals; resoldre qüestions disciplinàries greus i vetllar per l´optimització, conservació i renovació de les instal·lacions i equipaments escolars i supervisar la marxa general del centre. (FAPA Valencia).

Comparativament:

LOE (Llei 2/2006) I LOMCE (Llei 8/2013)

La LOMCE no ha modificat la composició. Només ha especificat que els docents han de ser triats pel claustre i representar al mateix.

  • Eleccions consells escolars

http://www.fapa-valencia.org/fampa-valencia-demana-conselleria-qualitat-educativa-implantacio-jornada-continua/

Davant la LOMQE, defensem l’escola pública i en valencià

https://www.boe.es/boe_catalan/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886-C.pdf