Llenguatge no sexista

  • Igualtat, Llenguatge y Administració: propostes per a un ús no sexista del llenguatge

Guia pràctica i senzilla dirigida al personal de l’Administració amb un doble fi, evitar l’ús sexista del llenguatge en els documents administratius i resoldre dubtes per mitjà de solucions no discriminatòries

http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/Igualtat%2C%20llenguatge+i+administraci%C3%B3/8935aa9f-a630-4143-97f7-f3dea4835276

  • Guía rápida para un lenguaje no sexista

https://dl.dropboxusercontent.com/u/52353890/guia-sense-sexismes.pdf

  • Manual de Lenguaje No Sexista (Ajuntament de Málaga)

http://www.aragon.es/estaticos/GobiernoAragon/Organismos/Instituto%20Aragon%C3%A9s%20de%20la%20Mujer/Documentos/manual_lenguaje_admtvo_no_sexista.pdf

  • Manual de Lenguaje No Sexista (Manual sobre el Llenguatge administratiu no sexista, publicat per la Unitat d’Igualtat de Gènere de l’Institut Andalús de la Dona)

https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/107.pdf

  • Nombra. En femenino y en masculino  (l’ús del llenguatge sexista en les situacions quotidianes.)

Sobre el género gramatical y el sexo de las personas
Sobre el uso androcentrico del lenguaje
Sobre el uso asimétrico de los tratamientos
Sobre las titulaciones y las profesiones

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Gerencia/Igualdad/Lenguaje/Nombra%20en%20red.pdf