Pla d’Igualtat

  • Educació en la igualtat de gènere: Cent propostes d’acció. VALENCIA

Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes (Llei orgànica 3/2007, de 22 de març). Capítol II. Article 24. Integració del principi d’igualtat en la política d’educació.

Un Pla d’intervenció amb una sèrie de directrius i propostes per educar en la igualtat de gènere als centres escolars, que servisquen de guia i orientació per a l’elaboració de programes concrets d’intervenció.

El Pla d’acció està dirigit, com a població diana, als i les escolars de 3 a 16 anys i té com a objectiu fonamental que les alumnes i els alumnes adquirisquen les competències per relacionar-se entre ells i interpretar el seu mitjà social i cultural des del principi d’igualtat; i, així, prevenir la violència i la discriminació per raó de gènere.

http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162187124/Educaci%C3%B3n+igualdad+g%C3%A9nero/551ddf6c-2e7a-40ff-b3cb-d7c32420e12d

  • Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre  Dones i Hòmes 2011-2014. VALENCIA

Àree d’Actuació 4: Educació, cultura i esport.

http://www.inclusio.gva.es/documents/610706/162174680/Pla+d%27Igualtat+d%27Oportunitats+entre+Dones+i+H%C3%B2mens+2011-2014/dc4d7ae7-1d4b-4d91-9487-cff5f5b0470f

  • II Pla Estratègic d’Igualtat de Gènere en Educació 2016-2021. ANDALUCÍA

Text del II Pla en el BOJA nº 41 de 02/03/2016

Presentació del II Pla Estratègic d’Igualtat de Gènere en Educació 2016-2021 http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/4d4c5c5a-cd2e-4d25-910c-1d0d0c517cd2

http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/abaco-portlet/content/c8458d47-056d-4d79-a1bc-4d0129f567e2

Més informació relacionat

  1. Orientaciones personas responsables del Plan de Igualdad – Curso 2015-2016 (PDF)
  2. Parrilla de chequeo para el análisis de las actuaciones realizadas desde el Plan de Igualdad del Centro