Instrucció del 15 de desembre de 2016, del director general de Política Educativa, per la qual s’estableix el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat.

[…] La finalitat d’aquest protocol, aplicable i adaptable a contextos escolars diferents, és dotar els centres educatius d’una ferramenta eficaç que els permeta transformar-se en espais de llibertat i d’igualtat, en què totes les persones que conformen la comunitat educativa se senten lliures d’exclusió, coaccions de qualsevol tipus i en condicions de construir la seua realitat personal amb plenitud.

La diversitat afectiva, sexual i d’identitats de gènere és una realitat present als centres escolars i que afecta totes les persones que en formen part. Per tant, resulta una necessitat ineludible promoure una millor percepció i coneixement d’aquesta diversitat per a consolidar un model d’escola inclusiva.

A causa de la poca informació sobre la identitat i l’expressió de gènere i sobre la diversitat sexual, hom ha tendit a considerar el tema com a “exòtic” o “rar”, conseqüència de la visió estereotipada que ha prevalgut en la societat i que ara comença a canviar. A aquesta visió esbiaixada de la realitat trans1 i intersexual2 , cal afegir les dificultats socials, laborals i assistencials que han impedit a moltes d’aquestes persones, visibilitzar-se o mostrar-se com a tals.

Com a conseqüència d’això, hi ha un nombre elevat de persones que prefereixen sacrificar la identitat de gènere sentida, condicionades per un ambient hostil que els impedeix desenvolupar-se de forma plena, i es veuen abocades al fracàs escolar, laboral, i fins i tot, al suïcidi. En el cas de la intersexualitat, aquestes persones mantenen ocultes i en secret totes les qüestions referides a la seua diversitat corporal per l’estigma social cap a la diferència a què s’exposen.

La història ens ha demostrat que l’atenció a la diversitat suposa una oportunitat de creixement. L’aparició d’allò que s’allunya de l’estàndard sovint altera la realitat social o violenta a una part de la comunitat. Posem per cas el que va succeir en èpoques anteriors, en passar d’escoles segregadores, que separaven l’alumnat per sexes, cap a un model mixt, més ric i representatiu de la societat.

Com a conseqüència d’aquesta visió més integradora poden generar-se tensions amb persones partidàries de silenciar o invisibilitzar la diversitat, però la perspectiva que contemplem és, sobretot, una oportunitat de canvi i transformació que contribuirà a consolidar un model social més just i igualitari.

La vulnerabilitat de l’alumnat amb una identitat de gènere divergent a l’assignada per la societat o de l’alumnat amb una anatomia sexual i reproductiva atípica en termes binaris, i les dificultats a què s’ha d’enfrontar, fan necessària l’assumpció d’una sèrie de recomanacions i de mesures educatives, administratives i organitzatives encaminades a visibilitzar la diversitat sexual i de gènere i a eradicar qualsevol tipus de discriminació que puga patir l’alumnat durant el seu desenvolupament personal en l’entorn social.

El marc de totes les accions a implementar serà el respecte als drets humans i l’atenció a la igualtat en la diversitat, tot considerant el cos sexuat, la dimensió afectivosexual i la identitat de gènere com un aspecte més de la diversitat humana. Als nostres centres hi ha una gran diversitat, i per tant, és la nostra responsabilitat vetlar perquè aquesta diversitat siga respectada i protegida.

Per tots aquests motius, és funció de l’escola abraçar la diversitat per mitjà de l’educació i crear ambients sense hostilitat, on totes les persones puguen aspirar a ser ciutadans i ciutadanes de ple dret.

L’escola ha de ser el motor d’un canvi social més ampli, tant pels seus lligams amb altres institucions i col·lectius, com per tenir la capacitat de formar els i les ciutadanes que prendran les decisions en el futur. L’escola és un element transformador i cal ser conscients que els i les estudiants que hui són educats en els valors de la igualtat i la diversitat seran persones adultes més tolerants, que faran avançar la societat cap a la plena igualtat.

Per això, la diversitat i la interrelació que genera el context educatiu ha de ser recollida de forma global en el Projecte educatiu de centre i concretar-se en les programacions didàctiques, en el Pla d’acció tutorial, en el Pla de convivència i igualtat, en la programació d’activitats extraescolars i complementàries i en el reglament de règim intern, perquè qualsevol persona immersa en un procés de canvi de gènere, que expresse un gènere divergent o amb una anatomia sexual intersexual, no quede exclosa del sistema o no reba el tractament integrador i igualitari que l’escola ha de garantir.

És necessari, per tal de fer-ho possible, adoptar pautes que permeten als centres educatius iniciar actuacions dirigides a l’atenció específica de l’alumnat trans i intersexual, que previnguen situacions de malestar, discriminació, assetjament o tracte desigual.

En tot aquest procés caldrà extremar les mesures de confidencialitat de la informació gestionada en relació amb les persones trans i intersexuals, així com el respecte absolut a la voluntat d’aquestes persones, de les seues famílies o de qui n’exercisca la tutoria legal, sobre la seua identitat de gènere i com desitgen ser tractades administrativament i en públic.

El document comprén orientacions i pautes d’intervenció per a l’adequada atenció educativa a l’alumnat que expressa una identitat de gènere divergent respecte a l’estereotip de sexualitat binària i als alumnes amb una anatomia sexual i reproductiva no binària, o intersexuals, amb la finalitat de garantir el lliure desenvolupament de la seua personalitat, la no-discriminació, així com facilitar processos d’inclusió, protecció, sensibilització, acompanyament i assessorament a l’alumnat, a les seues famílies i al professorat.  […]

DOGV Nº7944. 27/12/2016

http://www.dogv.gva.es/datos/2016/12/27/pdf/2016_10425.pdf

Els col·legis públics hauran de respectar el nom i la vestimenta triada pels alumnes transsexuals

Educació crea el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius

RedactaVeu / València.

La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha creat el protocol d’acompanyament per a garantir el dret a la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius, una mesura que entra des de hui en vigor amb la publicació al ‘Diari Oficial de la Generalitat Valenciana’. S’activarà als centres educatius públics i es podran acollir tota la resta que ho desitgen.

La finalitat d’aquest protocol és afavorir la inclusió educativa, assumir la igualtat i la diversitat com a valors cabdals i irrenunciables, de manera que totes les persones que formen part de la comunitat educativa respecten i facen respectar els drets humans. Per això, serà imprescindible facilitar la construcció de la seua identitat i la participació activa en la vida del centre, de manera que senta la pertinença real al grup d’iguals, al centre i a l’entorn.

Aquest protocol ajudarà els equips directius i els orientadors dels centres a tractar la identitat de gènere, l’expressió de gènere i la intersexualitat als centres educatius com a opcions socials normalitzades i ajudarà a previndre casos d’assetjament escolar.

El conseller Vicent Marzà ha explicat que “l’educació valenciana aspira a convertir-se en un espai d’inclusió en què totes les persones que en formen part puguen desenvolupar la seua identitat lliurement i sense entrebancs. Per aixo, cal l’esforç conjunt de tota la comunitat educativa per a reconèixer i posar en valor la diversitat”.

Els centres educatius elaboraran el seu projecte educatiu de centre, el Pla de convivència i igualtat, i la resta de reglaments, plans i programes de centre, des dels principis del respecte a la llibertat individual fins als drets d’identitat de genere i orientació sexual, lliurement expressats pels membres de la comunitat educativa.

Des del punt de vista de l’organització del centre, s’adequarà la documentació administrativa del centre docent en consideració al nom i el gènere amb què se sent identificat l’alumne o alumna, a petició de la família o de qui n’exercisca la tutoria legal, quan ho comunique per escrit, mentre l’alumne o alumna siga menor d’edat o no estiga emancipat. No obstant aixo, la documentació oficial de l’alumne o alumna no podrà modificar-se fins que no es realitze el canvi de nom en el Registre Civil i es trasllade al centre la documentació pertinent. En qualsevol cas, es prioritzarà el benestar de l’alumnat.

A més, caldrà dirigir-se a l’alumne pel nom i l’adscripció de gènere que haja escollit i comunicat al centre i es garantirà la llibertat de vestimenta amb què se senta identificat, d’acord amb el gènere expressat.

Pel que fa a l’ús de les instal·lacions del centre, aquestes seran utilitzades segons la identitat de gènere expressada, i es garantirà a l’alumnat l’accés als lavabos i els vestuaris d’acord amb la identitat de gènere manifestada.

Des del punt de vista educatiu, s’adoptaran totes les mesures necessàries encaminades a garantir el respecte cap a les persones transsexuals i amb intersexualitats i un tracte igualitari i inclusiu.

El coordinador o la coordinadora d’igualtat i convivència supervisarà totes aquestes actuacions, en col·laboració amb l’equip directiu, l’equip orientador i el tutor o la tutora, especialment, durant el procés de transició de gènere que efectue una persona durant la seua estada al centre educatiu. A més, la Direcció General de Política Educativa promourà procediments de coordinació d’actuacions i d’intercanvi de recursos amb altres departaments, especialment amb la direcció competent en igualtat i la direcció competent en salut sexual, orientats a la prevenció, detecció i intervenció davant de situacions de vulnerabilitat.

Amb totes aquestes mesures, els centres educatius garantiran un clima de seguretat, de manera que la seua activitat es desenvolupe en espais lliures d’assetjament, agressió o discriminació per qualsevol motiu. A més, tots els agents educatius realitzaran les actuacions necessàries per a la prevenció, detecció i eradicació d’actituds i pràctiques que manifesten prejudicis sexistes o discriminació basada en prejudicis negatius sobre la identitat de gènere, els sexes biològics no binaris o l’orientació sexual.

http://www.laveupv.com/noticia/23995/%20els-collegis-publics-hauran-de-respectar-el-nom-i-la-vestimenta-triada-pels-alumnes-transs