Períodes de vacances i festius del curs 2016-2017

Segons la Resolució de 7 de juny de 2016, els dos gran períodes de vacances d’aquest curs escolar 2016-2017 seran els següents:

Vacances de Nadal: des del 23 de desembre de 2016 al 6 de gener de 2017, ambdós inclusivament.

Vacances de Pasqua: des del 13 al 24 d’abril de 2017, ambdós inclusivament.

Després, pel que fa als festius estatals durant el curs escolar, afectaran els dies següents: 12 d’octubre; 1 de novembre, Festa de Tots Sants; 6 de desembre, Dia de la Constitució espanyola; 8 de desembre, Dia de la Immaculada Concepció, i 1 de maig, Festa del Treball.

A aquest llistat de festius caldrà afegir-li també aquells que afecten el 2017 dins del tram autonòmic, com ara els dies festius de les Gaiates de Castelló o les Falles de València.

UGT també recorrerà el Reial decret de les revàlides d’ESO i Batxillerat per “mancar de consens”

La Generalitat de Catalunya, CCOO i la Confederació Espanyola d’Associacions de Pares i Mares de l’Alumnat ja han anunciat la seva intenció de recórrer la norma. Astúries, Andalusia, Aragó, Balears, Canàries i Castella-la Manxa s’oposen al Reial decret.

Més informació en http://www.publico.es/sociedad/ugt-recurrira-real-decreto-revalidas.html

Reial decret que regula les proves estandarditzades en tota Espanya al final de cada etapa educativa (Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat)

Marzà impulsa la unió amb altres CCAA per a fer front al decret de revàlides

El Ministeri està actuant d’esquenes als respectius sistemes educatius que vetllem per la qualitat educativa”, denuncia el conseller d’Educació


Educació impulsarà una reunió amb altres representants autonòmics afectats amb l’objectiu de garantir els drets de l’alumnat i d’establir mesures conjuntes d’actuació davant del Ministeri d’Educació.


RedactaVeu / València

La Conselleria d’Educació del País Valencià impulsarà una reunió amb la resta de responsables autonòmics educatius per a tractar, conjuntament, les mesures a adoptar davant del decret de revàlides d’ESO i Batxillerat anunciat pel Ministeri d’Educació “sense haver consensuat cap punt amb les comunitats autònomes”, segons ha anunciat, aquest dimarts, el departament que dirigeix el conseller Vicent Marzà.

Aquesta iniciativa es fa “vista la nul·la voluntat de diàleg” amb les comunitats autònomes que mostra el Ministeri d’Educació “en temes tan rellevants com el decret de revàlides”, segons ha anunciat Marzà. “Volem conformar un grup de treball i de diàleg comú amb les autonomies que apliquem una gestió educativa per a garantir els drets de l’alumnat i establir, així, mesures conjuntes d’actuació davant d’un Ministeri que, des de la provisionalitat, està actuant d’esquenes als respectius sistemes educatius que vetllem per la qualitat educativa”, ha denunciat.

Soler: “Les revàlides no tenen cap sentit”

El Govern valencià s’oposa al decret de proves impulsat pel Ministeri ja que, en paraules del secretari autonòmic d’Educació, Miquel Soler, “no té cap sentit” fer revàlides a l’ESO o a Batxillerat per a obtindre la titulació corresponent, ja que, “ en canvi, es pot obtindre el títol, per exemple, de Medicina sense cap tipus de prova externa”.

Segons Soler, “sembla que s’estiguen aplicant proves obsoletes que no funcionen des de fa dècades” i que “contrasten amb la idea que nosaltres tenim d’un sistema educatiu innovador i de qualitat”.

Des de la Conselleria, s’ha subratllat que “nosaltres confiem en el professorat i en les avaluacions continuades que fa”. En canvi, “amb aquestes revàlides, que són proves externes, el Ministeri torna a demostrar que no confia en el professorat”.

http://www.laveupv.com/noticia/21388/marza-impulsa-la-unio-amb-altres-ccaa-per-a-fer-front-al-decret-de-revalides

125.000 euros per al desenvolupament del nou programa Esport a l’Escola

És la primera vegada que es du a terme un programa d’aquestes característiques i està previst que s’amplien a altres disciplines esportives en futures convocatòries

RedactaVeu / València.

La Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport ha publicat hui  [2 d’agost de 2016] al ‘Diari Oficial de la Comunitat Valenciana’ les ajudes, per import de 125.000 euros, destinades a les federacions esportives per al desenvolupament del programa Esport a l’Escola, que s’establirà en els centres educatius en el pròxim curs escolar.

Les federacions esportives que han rebut aquestes ajudes són la d’atletisme, handbol, beisbol, esgrima, hoquei, judo, orientació, pàdel, rugbi i esports adaptats.

L’objectiu fonamental d’Esport a l’Escola és fomentar la pràctica de l’activitat física i el coneixement i divulgació de modalitats esportives en l’àmbit escolar, a través d’unitats didàctiques amb sessions teoricopràctiques, desenvolupades durant l’horari de la classe d’Educació Física.
Segons el director general d’Esport, Josep Miquel Moya: “Aquest nou programa és una mostra més de la nostra voluntat per conjugar esport i educació, a més de donar a conèixer entre l’alumnat pràctiques esportives que en molts casos no solen ser comunes, però que amb el seu coneixement fomentem els grans valors que l’esport aporta a l’educació”.

Està previst que cada federació esportiva desenvolupe, en el primer trimestre del curs escolar 2016-2017, el programa Esport a l’Escola en la seua modalitat, en un màxim de 55 unitats didàctiques de 6 sessions en 86 centres educatius promotors de l’Educació Física (CEPAFE) que els han sol·licitat. Aquest programa va dirigit a alumnes que cursen 5è o 6è d’Educació Primària.

Cada unitat didàctica constarà de sis sessions a desenvolupar en cada centre educatiu, on es desplaçarà un tècnic esportiu titulat proposat per la federació per a impartir-les en estreta col·laboració i coordinació amb el professor d’Educació Física del centre, almenys en la primera sessió, s’haurà de preveure la participació d’un esportista d’elit de la modalitat esportiva corresponent.

És la primera vegada que es du a terme un programa d’aquestes característiques en els centres escolars per a fomentar l’activitat física, a través de modalitats esportives, i està previst que s’amplien a altres disciplines esportives en futures convocatòries.

http://www.laveupv.com/noticia/21374/125.000-euros-per-al-desenvolupament-del-nou-programa-esport-a-lescola

Normativa de transport i menjador, resolució 27 de juliol. El Termini de presentació fins al 5 de setembre.

El Termini de presentació fins al 5 de setembre.

Quant al transport publiquen resolució d’excepcions, per als casos d’alumnes que no estan matriculats en ensenyaments obligatoris però que per estar en zones rurals o pedanies requereixen del mateix.


Resumen menjador

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017. [2016/6159]

La present resolució s’aplicarà:

 1. a) A l’alumnat escolaritzat en centres que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria
 2. b) A l’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat.
 3. c) A l’alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en implantació d’un projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys .

L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs 2016-2017 percebrà el següent mòdul per dia:

Per a Educació Infantil,Educació Primària i ESO Fins a 4,25 €

Per a educació especial Fins a 5,44 €

Per a escola-llar Fins a 12,25 €

El preu del menú escolar diari durant el curs escolar 2016-2017 no podrà ser superior a 4,25 euros en els centres docents de titularitat de la Generalitat

5.1.a) Beneficiaris directes:

 1. L’alumnat d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatò- ria que siga beneficiari del transport escolar col·lectiu i que en faça un ús habitual, o d’una ajuda individual de transport,
 2. L’alumnat escolaritzat en centres específics d’educació especial
 3. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores
 4. Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere.
 5. Les víctimes del terrorisme.

Llindars de renda.  L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes en l’apartat 5.1 podrà participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda de la unitat familiar durant l’any 2015 no supere els imports següents: Famílies de dos membres: 24.089,00

Famílies de tres membres: 32.697,00

Famílies de quatre membres: 38.831,00

Famílies de cinc membres: 43.402,00

Famílies de sis membres: 46.853,00

Famílies de set membres: 50.267,00

Famílies de huit membres: 53.665,00

A partir del huité membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

Membres computables de la unitat familiar

7.1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar: – El pare i la mare. – L’alumne o l’alumna. – Els germans i les germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés. La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre de família si no figura ja en el centre educatiu.

7.2. A l’efecte de la determinació de la composició de la unitat familiar, es tindrà en compte el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat, amb la qual cosa es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació.

7.3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable el que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda.

7.4. En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne;

Es valorarà d’acord amb la taula següent:

Renda per capita Punts

Fins a 393                          20

De 393,01 a 78                19

De 786,01 a 1.179           18

De 1.179,01 a 1.572       17

De 1.572,01 a 1.965        16

De 1.965,01 a 2.358       15

De 2.358,01 a 2.751        14

De 2.751,01 a 3.144        13

De 3.144,01 a 3.537       12

De 3.537,01 a 3.930        11

De 3.930,01 a 4.323       10

De 4.323,01 a 4.716        9

De 4.716,01 a 5.109        8

De 5.109,01 a 5.502       7

De 5.502,01 a 5.895        6

De 5.895,01 a 6.288        5

De 5.288,01 a 6.681       4

De 6.681,01 a 7.074        3

De 7.074,01 a 7.467        2

Més de 7.467                   1 .

Circumstàncies sociofamiliars especials :

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES) 1 punt

Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per aquest concepte 1 punt

Condició de refugiat polític 1 punt

Fill/a de famílies monoparentals 1 punt

Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús en un centre penitenciari del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d’aquestes condicions) 1 punt

Família nombrosa de qualsevol categoria 1 punt

Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33 % 1 punt Orfe absolut 2 punts

Forma de presentació el model inclòs com annex I acompanyades de la documentació següent:

 1. a) Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol· licitants (pares, tutors o semblant), així com del DNI de l’alumne o alumna, si en té.
 2. b) La documentació, , que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars

El model de sol·licitud és únic i s’utilitzarà també en la convocatòria de transport.

10.4. En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2016-2017 en un únic centre,es presentarà una única sol·licitud; si estan escolaritzats en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

Terminis de presentació  fins al 5 de setembre de 2016.

El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà fins al 30 de novembre de 2016. Es publicaran en el tauler d’anuncis de cada centre educatiu.

El pagament es farà als beneficiaris a través dels centres educatius.


Resolución 27-7-2016 ayudas comedor

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017.

Resolucio 27-7-2016 ajudes trasport

Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107

Resolución 27-7-2016 usuarios trasporte excepción

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2016-2017

 

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Aquest mateix matí han eixit publicades en el DOGV nº 7838, les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Un breu resum i els enllaços a la normativa publicada


RESUM

ORDRE 36/2016 de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica

L’Ordre 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris de la comunitat valenciana

 Beneficiaris:

 1. a) Alumnat escolaritzat en centres de titularitat de la Generalitat i en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundaria Obligatòria.
 2. b) L’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat.
 3. c) L’alumnat del nivell educatiu de 2 a 3 anys dels centres que participen en el projecte experimental

Condicions legals per a rebre l’ajuda

Per a rebre l’ajuda és necessari no estar en alguna de les circumstàncies establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=0)

Els beneficiaris d’aquestes ajudes queden exonerats d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

Lloc de residència:

Per a l’alumnat beneficiari de transport escolar col·lectiu que en faça ús per residir en un municipi diferent d’aquell en què es trobe el centre educatiu en el qual estiga escolaritzat. A l’efecte de les convocatòries d’ajudes

per al menjador escolar, es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de población de característiques similars. Aquestes circumstàncies hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’ajuntament al qual pertanya el nucli.

Alumnat amb circumstàncies econòmiques concurrents

Serà beneficiari l’alumnat al qual se li concedisca l’ajuda amb caràcter assistencial d’acord amb el barem que s’estableix en l’ordre  i en la correspondent convocatòria, en atenció a les circumstàncies socioeconómiques concurrents.

Altres ajudes:

La percepció de l’ajuda serà compatible amb la percepció pel mateix alumnat d’altres ajudes pel mateix concepte procedents d’altres organismes públics o privats, sempre que les ajudes concurrents no superen el cost del servici de menjador escolar.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6025.pdf


RESUM

ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica

L’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatoria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar i s’aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.

 Beneficiaris:

Alumnes escolaritzats en un centre educatiu dependent de la Generalitat en els següents nivells educatius:

– Educació Infantil de segon cicle

– Educació Primària

– Educació Secundària Obligatòria

– Educació especial

 Seran beneficiaris els que es troben en algun dels següents supòsits, sempre que no puguen ser inclosos en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades:

 1. a) Alumnat escolaritzat en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa. A l’efecte d’aquesta convocatòria es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no

urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de población de característiques similars. Aquestes circumstàncies hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’ajuntament al qual pertanya el nucli de població o nucli disseminat.

 1. b) Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’educació especial.
 1. c) Alumnat el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància.

La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització vindrà fixada, per part dels responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per part de la conselleria.

Amb caràcter excepcional, i previ informe motivat de la dirección territorial competent en matèria d’educació, es podran tenir en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent siga dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés.

En aquests casos, per ser beneficiari haurà de complir alguna de les següents premisses:

c.1) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més proper seguint el trajecte accessible i segur de menor distància al seu domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.

c.2) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció del seu centre educatiu.

c.3) Que el centre d’escolarització estiga determinat per resolución d’escolarització del director territorial d’educació corresponen.

c.4) En Educació Secundària, el centre d’escolarització determinarà la condició de l’alumne com a beneficiari del transport escolar, si el centre de Primària d’on procedeix l’alumne esmentat era el que li corresponia segons les circumstàncies assenyalades als apartats anteriors.

L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de l’àrea d’influència del domicili laboral d’algun dels pares o tutors no tindrà la consideració de beneficiari d’aquestes ajudes.

Condicions legals de l’ajuda

Els beneficiaris no podrán estar inclosos en les circumstàncies establertes en l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=0)

Queden exonerats d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en materia de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

Determinació de la quantia:

La determinació de la quantia de les ajudes individualitzades estarà en relació amb la distància en quilòmetres entre el centre receptor i el domicili habitual de l’alumne o 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6028.pdf

‘La previsió de finançament per als bancs de llibres no garanteix la seua gratuïtat’

Gonzalo Anaya considera que l’esborrany de resolució on s’estableixen les quantitats econòmiques per a reposició i renovació és “clarament insuficient”, sobretot per a 2n y 4rt d’ESO.

RedactaVeu / València.

La Confederació Gonzalo Anaya d’AMPA del PV ha denunciat que la previsió de Conselleria d’Educació per a finançar els bancs de llibres -publicada en un esborrany de resolució-, és “clarament insuficient” per a garantir la gratuïtat dels materials, amb la qual cosa, apunta, “l’administració incompliria el seu compromís amb les famílies i els centres”.

Segons la confederació, aquest esborrany estableix que es pagaran 160 euros com a màxim per alumne de 1r i 2n de Primària, cursos en els quals es reposen tots els materials. De 3r a 6è de Primària, el límit màxim és del 10%, calculat en funció de l’alumnat participant i d’un cost mitjà del lot estimat en 175 euros. Per a 1r i 3r d’ESO, el límit està en  41,7 euros per alumne, i en 2n i 4t en 100. “Aquest últim suposarà que les famílies hagen d’enfrontar un cost de més de la meitat dels llibres, ja que la LOMCE implica el canvi de quasi tots els manuals d’aquests dos cursos, el lot complet dels quals està establert per Conselleria en 278 euros”, assegura.

A més, apunta que “potser també les quantitats siguen insuficients en altres cursos”, en funció de les seues característiques concretes. En aquest sentit manifesta que hi ha alguns, per exemple, que han optat per quaderns escrivibles en quasi totes les assignatures “que ara han de canviar per complet per a poder entrar en un sistema de reutilització”.  “En aquest cas estan els bancs de llibres ja creats fa anys, que tenen els seus materials amb la vida útil superada i molts descatalogats, amb la qual cosa el límit pressupostari unit al canvi que implica la LOMCE fa que en el seu cas el finançament es quede totalment escàs”, subratlla.

La Confederació critica que la Conselleria haja publicat una Ordre “parlant de gratuïtat de llibres” que ha suposat “un gran augment de treball i burocràcia per als centres”, al temps que “ha creat una expectativa econòmica en les famílies, moltes de les quals inclús tenen fills i filles repetidors que han deixat els seus llibres en el centre per a acollir-se a un banc que ara pot costar-los diners, tot i que podrien haver-se quedat amb els manuals que ja tenien”.

L’assumpte s’agreuja, segons les mateixes fonts, “pel fet que els centres no tenen clar quan pagarà Conselleria els llibres que s’hagen de comprar”.

En conseqüència, la Gonzalo Anaya demana a la Conselleria que rectifique en la resolució definitiva, augmente el límit, sobretot per a 2n i 4t d’ESO i tinga en compte les especificitats de determinats centres per a complir la seua promesa de gratuïtat dels llibres de text i perquè els bancs puguen ser una realitat amb continuïtat.

http://www.laveupv.com/noticia/21172/la-previsio-de-financament-per-als-bancs-de-llibres-no-garanteix-la-seua-gratuitat

Convocatòria d’ajudes per a les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.

21/07/2016: Ampliació termini de presentació de sol·licituds:  fins al 4 d’agost.

19/07/2016: Termini de presentació de sol·licituds:  fins al 28 de juliol.

RESOLUCIÓ de 17 de juliol de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions

Extracte de la Resolució de 14 de juliol de 2016, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes per a finançar el foment d’activitats de la participació, associació i formació de mares i pares d’alumnes, realitzades per les associacions de mares i pares d’alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana sostinguts amb fons públics, les seues federacions i confederacions.

L`orde que regula la jornada escolar i la nota de premsa que es va publicar amb la informació més concreta i detallada.

L’orde que regula la jornada escolar

i la nota de premsa que es va publicar amb la informació més concreta i detallada.

– Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic, transparent i amb criteris pedagògics per als centres que vulguin sol·licitar canvis en la jornada en igualtat d’oportunitats.

– Les modificacions de la jornada escolar tindran caràcter extraordinari, seran fruit del consens de la comunitat educativa i garantiran els serveis de transport i menjador, així com l’obertura de les instal·lacions des de les 9.00 hores fins a les 17.00.

– La consulta a les famílies se celebrarà el dia 15 de setembre.

Font: CEIVE.gva.es

RECORDAR LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA CONTÍNUA ENVIADA RECENTMENT PER L’EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA PARE JOFRÉ.

Educació publica l’ordre que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics: la nota de premsa que ha elaborat la Confederació Gonzalo Anaya amb el resum de l’Ordre

RECORDAR LA NOTA INFORMATIVA SOBRE LA JORNADA CONTÍNUA ENVIADA RECENTMENT PER L’EQUIP DIRECTIU DE L’ESCOLA PARE JOFRÉ.

Educació publica l’ordre que regula la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics
– Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic, transparent i amb criteris pedagògics per als centres que vulguen sol·licitar canvis en la jornada en igualtat d’oportunitats.

– Les modificacions de la jornada escolar tindran caràcter extraordinari, seran fruit del consens de la comunitat educativa i garantiran els serveis de transport i menjador, així com l’obertura de les instal·lacions des de les 9.00 hores fins a les 17.00.

– La consulta a les famílies se celebrarà el dia 15 de setembre

 (15/06/2016) La Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport ha publicat l’ordre per la qual es regula el procediment d’autorització d’un Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial valencians. Es tracta de la primera normativa que estableix un procediment públic i transparent perquè els centres, en l’exercici de la seua autonomia, puguen sol·licitar canviar el seu horari en igualtat d’oportunitats.

L’ordre estableix que les modificacions de la jornada escolar tindran un caràcter extraordinari i hauran d’anar acompanyades d’un pla específic d’organització de la jornada escolar que incloga activitats extraescolars gratuïtes per a garantir l’obertura de les instal·lacions fins a les 17.00 hores, així com la planificació dels serveis complementaris de menjador i transport que han de quedar garantits.>

El procediment està dissenyat tenint en compte criteris pedagògics, de manera que els canvis en l’horari garantisquen també la qualitat educativa. Quant al calendari, la consulta a les famílies es realitzarà el 15 de setembre en tots els centres i les modificacions en la jornada escolar es podran aplicar en el mes d’octubre, tan aviat com comence la jornada habitual en els centres.

Calendari per a modificar la jornada escolar

El consell escolar del centre en el cas dels centres públics o el titular del centre en el cas dels privats-concertats realitzaran una sol·licitud de modificació de la jornada escolar, la qual ja contindrà una proposta. Aquesta sol·licitud es traslladarà en l’ajuntament de la localitat que, prèvia consulta al consell escolar municipal, emetrà un informe. L’informe, sense ser preceptiu, serà tingut en compte en el procediment.

Posteriorment, el centre redactarà el pla específic d’organització de la jornada escolar i se sotmetrà a votació en el si del claustre del centre. Per a aprovar-ho seran necessaris, almenys dos terços de vots favorables de tots els seus integrants. El mateix percentatge que necessitarà posteriorment, quan siga sotmès a votació en el consell escolar de centre. Aquesta primera part del procediment ha de quedar acabada al llarg del mes de juny.

Una vegada aprovat el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar, l’adreça o titular del centre educatiu enviarà a la direcció territorial d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, la documentació pertinent abans de l’1 de juliol. La direcció territorial, mitjançant la Inspecció, realitzarà un informe i ho enviarà, al costat de la resta de documentació, a la direcció general de Política Educativa, que emetrà en els centres educatius un informe que, en cas que siga favorable, els autoritzarà a iniciar el procés de consulta a les famílies. Aquest informe ho rebran els centres abans del 15 de juliol i podran preparar la consulta a les famílies, que se celebrarà en tornar de vacances.

En tornar de vacances, els centres podran publicar el cens provisional fins al 8 de setembre i procedir a informar a les famílies sobre la celebració de la consulta. De manera extraordinària, en aquelles poblacions en què el dia 8 siga festiu, el termini es desplaça fins al següent dia de classe lectiu. La publicació del cens definitiu es produirà 48 hores després de la publicació del cens provisional.

Finalment, la consulta se celebrarà en tots els centres el dia 15 de setembre. L’endemà es remetran els resultats de l’escrutini de la consulta a les famílies a la direcció general de Política Educativa.

Una vegada enviats els resultats de l’escrutini a la conselleria, el director general de Política Educativa dictarà, entre el 19 i el 23 de setembre, l’autorització definitiva perquè cadascun del centres educatius aplicació el Pla Específic d’Organització de la Jornada Escolar que ha presentat. Les modificacions es podran aplicar a partir d’octubre, coincidint amb el canvi a l’horari habitual de tot el curs.

L’autorització definitiva s’estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables, sempre que els resultats s’ajusten a les millores previstes en el pla. L’avaluació es realitzarà en funció de la incidència del nou horari sobre el procés d’ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l’alumnat.

Educación publica la orden que regula la jornada escolar en los centros sostenidos con fondos públicos– Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público, transparente y con criterios pedagógicos para los centros que quieran solicitar cambios en la jornada en igualdad de oportunidades

– Las modificaciones de la jornada escolar tendrán carácter extraordinario, serán fruto del consenso de la comunidad educativa y garantizarán los servicios de transporte y comedor, así como la apertura de las instalaciones desde las 9.00 horas hasta las 17.00

– La consulta a las familias se celebrará el día 15 de septiembre

(15/06/2016) La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte ha publicado la orden por la que se regula el procedimiento de autorización de un Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar en los centros sostenidos con fondos públicos de segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Especial valencianos. Se trata de la primera normativa que establece un procedimiento público y transparente para que los centros, en el ejercicio de su autonomía, puedan solicitar cambiar su horario en igualdad de oportunidades.

La orden establece que las modificaciones de la jornada escolar tendrán un carácter extraordinario y deberán ir acompañadas de un plan específico de organización de la jornada escolar que incluya actividades extraescolares gratuitas para garantizar la apertura de las instalaciones hasta las 17.00 horas, así como la planificación de los servicios complementarios de comedor y transporte que deben quedar garantizados.

El procedimiento está diseñado teniendo en cuenta criterios pedagógicos, de manera que los cambios en el horario garanticen también la calidad educativa. En cuanto al calendario, la consulta a las familias se realizará el 15 de septiembre en todos los centros y las modificaciones en la jornada escolar se podrán aplicar en el mes de octubre, tan pronto como empiece la jornada habitual en los centros.

Calendario para modificar la jornada escolar

El consejo escolar del centro en el caso de los centros públicos o el titular del centro en el caso de los privados-concertados realizarán una solicitud de modificación de la jornada escolar, la cual ya contendrá una propuesta. Esta solicitud se trasladará en el ayuntamiento de la localidad que, previa consulta al consejo escolar municipal, emitirá un informe. El informe, sin ser preceptivo, será tenido en cuenta en el procedimiento.

Posteriormente, el centro redactará el plan específico de organización de la jornada escolar y se someterá a votación en el seno del claustro del centro. Para aprobarlo serán necesarios, por lo menos dos tercios de votos favorables de todos sus integrantes. El mismo porcentaje que necesitará posteriormente, cuando sea sometido a votación en el consejo escolar de centro. Esta primera parte del procedimiento debe quedar terminada a lo largo del mes de junio.

Una vez aprobado el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar, la dirección o titular del centro educativo enviará a la dirección territorial de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, la documentación pertinente antes del 1 de julio. La dirección territorial, mediante la Inspección, realizará un informe y lo enviará, junto al resto de documentación, a la dirección general de Política Educativa, que emitirá en los centros educativos un informe que, en caso de que sea favorable, los autorizará a iniciar el proceso de consulta a las familias. Este informe lo recibirán los centros antes del 15 de julio y podrán preparar la consulta a las familias, que se celebrará al volver de vacaciones.

Al volver de vacaciones, los centros podrán publicar el censo provisional hasta el 8 de septiembre y proceder a informar a las familias sobre la celebración de la consulta. De manera extraordinaria, en aquellas poblaciones en que el día 8 sea festivo, el plazo se desplaza hasta el siguiente día de clase lectivo. La publicación del censo definitivo se producirá 48 horas después de la publicación del censo provisional.

Finalmente, la consulta se celebrará en todos los centros el día 15 de septiembre. Al día siguiente se remitirán los resultados del escrutinio de la consulta a las familias a la dirección general de Política Educativa.

Una vez enviados los resultados del escrutinio a la conselleria, el director general de Política Educativa dictará, entre el 19 y el 23 de septiembre, la autorización definitiva para que cada uno del centros educativos aplique el Plan Específico de Organización de la Jornada Escolar que ha presentado. Las modificaciones se podrán aplicar a partir de octubre, coincidiendo con el cambio al horario habitual de todo el curso.

La autorización definitiva se extenderá por períodos de tres cursos académicos renovables, siempre que los resultados se ajusten a las mejoras previstas en el plan. La evaluación se realizará en función de la incidencia del nuevo horario sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y los resultados obtenidos por el alumnado.