RESOLUCIÓ de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019

Es convoquen les ajudes individualitzades de transport escolar per al curs 2018-2019, destinades a finançar el transport escolar de l’alumnat escolaritzat en Educació Infantil de segon cicle, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria i Educació Especial, en centres públics dependents de la Generalitat, d’acord amb els articles següents.

Les secretaries dels centres educatius receptors de les sol·licituds, una vegada comprovat que les sol·licituds complisquen els requisits, mecanizarán los datos facilitados por los solicitantes a través de la aplicación ITACA.
En los casos en que la solicitud se tramite mediante el procedimiento de borrador y se haya firmado por las personas interesadas, el centro confirmará los datos facilitados que ya estarán incorporados en el programa informático. Esta tarea se llevará a término durante el período de formalización de las matrículas.

Més al:
https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5657.pdf

Extracte de la Resolució de 6 de juny de 2018, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2018-2019

https://www.dogv.gva.es/datos/2018/06/08/pdf/2018_5707.pdf

Normativa publica respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres

Als següent links trobareu la normativa publica esta setmana respecte a les ajudes de menjador escolar, transport i banc de llibres.

RESOLUCIÓ de 19 de maig de 2017, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4366.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4443.pdf

RESOLUCIÓ de 22 de maig de 2017, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2017-2018

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/24/pdf/2017_4445.pdf

RESOLUCIÓ de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’estableix el procediment per a assignar una dotació econòmica als centres de titularitat de la Generalitat per a reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4566.pdf

Extracte de la Resolució de 24 de maig de 2017, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions per als centres privats concertats i centres de titularitat de les corporacions locals de la Comunitat Valenciana destinades a la reposició i renovació de llibres de text i material curricular per al curs escolar 2017-2018.

http://www.dogv.gva.es/datos/2017/05/26/pdf/2017_4587.pdf

FAMPA Valencia

Normativa de transport i menjador, resolució 27 de juliol. El Termini de presentació fins al 5 de setembre.

El Termini de presentació fins al 5 de setembre.

Quant al transport publiquen resolució d’excepcions, per als casos d’alumnes que no estan matriculats en ensenyaments obligatoris però que per estar en zones rurals o pedanies requereixen del mateix.


Resumen menjador

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017. [2016/6159]

La present resolució s’aplicarà:

 1. a) A l’alumnat escolaritzat en centres que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundària Obligatòria
 2. b) A l’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat.
 3. c) A l’alumnat de tercer nivell d’Educació Infantil de primer cicle dels centres que participen en implantació d’un projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys .

L’alumnat beneficiari d’ajudes de menjador escolar per al curs 2016-2017 percebrà el següent mòdul per dia:

Per a Educació Infantil,Educació Primària i ESO Fins a 4,25 €

Per a educació especial Fins a 5,44 €

Per a escola-llar Fins a 12,25 €

El preu del menú escolar diari durant el curs escolar 2016-2017 no podrà ser superior a 4,25 euros en els centres docents de titularitat de la Generalitat

5.1.a) Beneficiaris directes:

 1. L’alumnat d’Educació Primària o Educació Secundària Obligatò- ria que siga beneficiari del transport escolar col·lectiu i que en faça un ús habitual, o d’una ajuda individual de transport,
 2. L’alumnat escolaritzat en centres específics d’educació especial
 3. L’alumnat que es trobe en situació d’acolliment familiar o residencial, així com els fills o les filles de famílies acollidores
 4. Els fills i les filles de víctimes de violència de gènere.
 5. Les víctimes del terrorisme.

Llindars de renda.  L’alumnat que no es trobe en cap de les situacions de les previstes en l’apartat 5.1 podrà participar en la present convocatòria d’ajudes assistencials de menjador sempre que la renda de la unitat familiar durant l’any 2015 no supere els imports següents: Famílies de dos membres: 24.089,00

Famílies de tres membres: 32.697,00

Famílies de quatre membres: 38.831,00

Famílies de cinc membres: 43.402,00

Famílies de sis membres: 46.853,00

Famílies de set membres: 50.267,00

Famílies de huit membres: 53.665,00

A partir del huité membre s’afegiran 3.391 euros a la renda de la unitat familiar per cada nou membre computable.

Membres computables de la unitat familiar

7.1. Són membres computables de la unitat familiar, sempre que convisquen en el domicili familiar: – El pare i la mare. – L’alumne o l’alumna. – Els germans i les germanes menors de 26 anys o majors d’aquesta edat quan es tracte de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 33 % que convisquen en el mateix domicili i sempre que no perceben cap tipus d’ingrés. La justificació documental dels membres de la unitat familiar s’efectuarà per mitjà de la presentació de la còpia compulsada del llibre de família si no figura ja en el centre educatiu.

7.2. A l’efecte de la determinació de la composició de la unitat familiar, es tindrà en compte el que disposa l’article 21 de la Llei 6/2009, de 30 de juny, de la Generalitat, de protecció a la maternitat, amb la qual cosa es considerarà membre de la unitat familiar el fill concebut i no nascut des del moment de la fecundació.

7.3. En cas de divorci o separació legal dels pares, no es considerarà membre computable el que no convisca amb el sol·licitant de l’ajuda.

7.4. En el cas de custòdia compartida, es consideraran membres de la unitat familiar aquells que convisquen en el domicili en què es trobe empadronat l’alumne;

Es valorarà d’acord amb la taula següent:

Renda per capita Punts

Fins a 393                          20

De 393,01 a 78                19

De 786,01 a 1.179           18

De 1.179,01 a 1.572       17

De 1.572,01 a 1.965        16

De 1.965,01 a 2.358       15

De 2.358,01 a 2.751        14

De 2.751,01 a 3.144        13

De 3.144,01 a 3.537       12

De 3.537,01 a 3.930        11

De 3.930,01 a 4.323       10

De 4.323,01 a 4.716        9

De 4.716,01 a 5.109        8

De 5.109,01 a 5.502       7

De 5.502,01 a 5.895        6

De 5.895,01 a 6.288        5

De 5.288,01 a 6.681       4

De 6.681,01 a 7.074        3

De 7.074,01 a 7.467        2

Més de 7.467                   1 .

Circumstàncies sociofamiliars especials :

Alumnat de centres d’acció educativa singular (CAES) 1 punt

Situació de desocupació o atur laboral del pare i de la mare i/o tutors, sense percebre cap dels dos prestacions o subsidis per aquest concepte 1 punt

Condició de refugiat polític 1 punt

Fill/a de famílies monoparentals 1 punt

Condició de toxicòman, alcohòlic o reclús en un centre penitenciari del pare o de la mare o dels tutors (per una o diverses d’aquestes condicions) 1 punt

Família nombrosa de qualsevol categoria 1 punt

Discapacitat física o psíquica d’algun membre de la unitat familiar igual o superior al 33 % 1 punt Orfe absolut 2 punts

Forma de presentació el model inclòs com annex I acompanyades de la documentació següent:

 1. a) Fotocòpia del DNI/ NIF/ PASSAPORT/ NIE de les persones sol· licitants (pares, tutors o semblant), així com del DNI de l’alumne o alumna, si en té.
 2. b) La documentació, , que siga necessària per a acreditar la composició de la unitat familiar, la renda familiar i aquelles dades sociofamiliars

El model de sol·licitud és únic i s’utilitzarà també en la convocatòria de transport.

10.4. En el cas que els alumnes que formen part de la mateixa unitat familiar estiguen escolaritzats en el curs 2016-2017 en un únic centre,es presentarà una única sol·licitud; si estan escolaritzats en diversos centres, es presentarà una sol·licitud per cada centre.

Terminis de presentació  fins al 5 de setembre de 2016.

El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà fins al 30 de novembre de 2016. Es publicaran en el tauler d’anuncis de cada centre educatiu.

El pagament es farà als beneficiaris a través dels centres educatius.


Resolución 27-7-2016 ayudas comedor

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoca la concessió d’ajudes de menjador escolar en els centres educatius no universitaris públics i privats concertats per al curs escolar 2016-2017.

Resolucio 27-7-2016 ajudes trasport

Extracte de la Resolució de 27 de juliol de 2016, del conseller d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, convoquen ajudes individuals per al servei de transport escolar per al curs 2016-2107

Resolución 27-7-2016 usuarios trasporte excepción

RESOLUCIÓ de 27 de juliol de 2016, del director general de Centres i Personal Docent, per la qual s’estableixen les condicions per a ser usuari del servei de transport escolar col·lectiu per al curs 2016-2017

 

Bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Aquest mateix matí han eixit publicades en el DOGV nº 7838, les bases reguladores per a la concessió d’ajudes per a menjador escolar i per al transport escolar.

Un breu resum i els enllaços a la normativa publicada


RESUM

ORDRE 36/2016 de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es modifica

L’Ordre 46/2010, de 28 de maig, de la Conselleria d’Educació, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió d’ajudes de menjador escolar als centres educatius no universitaris de la comunitat valenciana

 Beneficiaris:

 1. a) Alumnat escolaritzat en centres de titularitat de la Generalitat i en centres privats concertats o centres de titularitat pública diferent de la Generalitat, que disposen del servei de menjador escolar, en nivells de segon cicle d’Educació Infantil, Educació Primària o Educació Secundaria Obligatòria.
 2. b) L’alumnat dels centres específics d’educació especial de titularitat de la Generalitat.
 3. c) L’alumnat del nivell educatiu de 2 a 3 anys dels centres que participen en el projecte experimental

Condicions legals per a rebre l’ajuda

Per a rebre l’ajuda és necessari no estar en alguna de les circumstàncies establertes en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=0)

Els beneficiaris d’aquestes ajudes queden exonerats d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en matèria de subvencions a càrrec dels pressupostos de la Generalitat.

Lloc de residència:

Per a l’alumnat beneficiari de transport escolar col·lectiu que en faça ús per residir en un municipi diferent d’aquell en què es trobe el centre educatiu en el qual estiga escolaritzat. A l’efecte de les convocatòries d’ajudes

per al menjador escolar, es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de población de característiques similars. Aquestes circumstàncies hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’ajuntament al qual pertanya el nucli.

Alumnat amb circumstàncies econòmiques concurrents

Serà beneficiari l’alumnat al qual se li concedisca l’ajuda amb caràcter assistencial d’acord amb el barem que s’estableix en l’ordre  i en la correspondent convocatòria, en atenció a les circumstàncies socioeconómiques concurrents.

Altres ajudes:

La percepció de l’ajuda serà compatible amb la percepció pel mateix alumnat d’altres ajudes pel mateix concepte procedents d’altres organismes públics o privats, sempre que les ajudes concurrents no superen el cost del servici de menjador escolar.

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6025.pdf


RESUM

ORDRE 37/2016, de 25 de juliol, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es modifica

L’Ordre 65/2015, de 18 de juny, de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la convocatoria d’ajudes individuals per al servei de transport escolar i s’aprova la convocatòria corresponent al curs 2015-16.

 Beneficiaris:

Alumnes escolaritzats en un centre educatiu dependent de la Generalitat en els següents nivells educatius:

– Educació Infantil de segon cicle

– Educació Primària

– Educació Secundària Obligatòria

– Educació especial

 Seran beneficiaris els que es troben en algun dels següents supòsits, sempre que no puguen ser inclosos en cap de les rutes de transport col·lectiu autoritzades:

 1. a) Alumnat escolaritzat en un centre d’un municipi diferent del de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa. A l’efecte d’aquesta convocatòria es considerarà municipi diferent els nuclis de població o nuclis disseminats, separats territorialment del municipi al qual pertanya aquest nucli, sempre que es tracte de nuclis amb una identitat històrica i cultural fàcilment recognoscible i independent de la resta del municipi al qual pertanyen i a més es troben separats de qualsevol altre nucli de població del municipi per una franja de sòl no

urbanitzable, i que aquest nucli no compte amb centre educatiu. En cap cas tindran aquesta consideració les urbanitzacions o nuclis de población de característiques similars. Aquestes circumstàncies hauran d’acreditar-se mitjançant certificat de l’ajuntament al qual pertanya el nucli de població o nucli disseminat.

 1. b) Alumnat escolaritzat en centres o aules específiques d’educació especial.
 1. c) Alumnat el domicili habitual del qual, degudament acreditat, estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància.

La distància existent entre el domicili i el centre d’escolarització vindrà fixada, per part dels responsables dels centres educatius, a través de l’eina desenvolupada a aquest efecte per part de la conselleria.

Amb caràcter excepcional, i previ informe motivat de la dirección territorial competent en matèria d’educació, es podran tenir en compte aquelles zones en què l’accés al centre docent siga dificultós a causa de l’orografia del terreny, de la perillositat de les vies o del temps d’accés.

En aquests casos, per ser beneficiari haurà de complir alguna de les següents premisses:

c.1) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre més proper seguint el trajecte accessible i segur de menor distància al seu domicili habitual dins de la seua localitat o àrea d’influència.

c.2) Que el centre on estiga escolaritzat siga el centre d’adscripció del seu centre educatiu.

c.3) Que el centre d’escolarització estiga determinat per resolución d’escolarització del director territorial d’educació corresponen.

c.4) En Educació Secundària, el centre d’escolarització determinarà la condició de l’alumne com a beneficiari del transport escolar, si el centre de Primària d’on procedeix l’alumne esmentat era el que li corresponia segons les circumstàncies assenyalades als apartats anteriors.

L’alumnat escolaritzat en un centre educatiu de l’àrea d’influència del domicili laboral d’algun dels pares o tutors no tindrà la consideració de beneficiari d’aquestes ajudes.

Condicions legals de l’ajuda

Els beneficiaris no podrán estar inclosos en les circumstàncies establertes en l’article 13 de la llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-20977&p=20160520&tn=0)

Queden exonerats d’acreditar el compliment de les obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social, de conformitat amb l’establert en la normativa vigent en materia de subvencions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.

Determinació de la quantia:

La determinació de la quantia de les ajudes individualitzades estarà en relació amb la distància en quilòmetres entre el centre receptor i el domicili habitual de l’alumne o 

http://www.docv.gva.es/datos/2016/07/27/pdf/2016_6028.pdf

La Federació d’AMPAS creu que Educació no ha sabut triar les prioritats

 • Mares i pares reclamen la convocatòria per accedir a les ajudes de menjador i transport escolar, que hauria d’haver sortit ja.

Dudas, quejas y críticas están llegando a la cadena SER, pero también lo están trasladando muchas AMPAS a la Federación de madres y padres de la Comunitat Valenciana.

En aquesta mateixa reunió, el president de la Federació d’AMPAS també va plantejar a Conselleria la necessitat que el límit màxim d’ingressos que ha de tenir una família per optar a una ajuda de menjador, fora més alt, perquè consideren que és massa baix situat en 24.000 euros anuals per a una família de dos membres.

La Plataforma en Defensa de l’Escola Pública, de la qual forma part la pròpia Federació d’AMPAS, ha anunciat que, probablement, hi haurà mobilitzacions del sector al començament del curs 2016-2017 per reclamar de forma més seriosa que les coses vagin millor del que han ído aquest any.

Més informació en: http://cadenaser.com/emisora/2016/07/06/radio_valencia/1467808339_505749.html

Convocatòria ajudes individuals per al servei de transport escola


Voreu que s’obri un termini extraordinari de presentació de sol·licituds únicament per a aquell alumnat que, no havent presentat amb anterioritat la sol·licitud, es troba inclòs entre els possibles beneficiaris a causa de la present modificació. Aquest termini serà de deu dies hàbils a explicar des de l’endemà al de la publicació d’aquesta ordre en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (estiga a una distància igual o superior a 3 km del centre educatiu en què estiga escolaritzat seguint el trajecte accessible i segur de menor distància). Este termini finalitza el 5 d’octubre.


FAPA-València

S’han publicat les ajudes per a transport escolar corresponents al curs 2014-2015.

S’han publicat les ajudes per a transport escolar corresponents al curs 2014-2015. Aquestes ajudes comprenen dues modalitats, transport col·lectiu i ajudes individuals. Aquestes últimes s’aplicaran a l’alumnat que, complint els requisits per a ser usuari de transport escolar col·lectiu, no puga ser inclòs en cap ruta autoritzada.

ALUMNAT BENEFICIARI DE LES AJUDES:

Aquell el centre d’escolarització del qual es trobe en un municipi diferent al de la seua residència per no existir en aquest oferta educativa.

L’alumnat escolaritzat en centres i aules específiques d’educació especial.

Aquell el domicili habitual del qual, degudament acreditat, es trobe a una distància, en línia recta, de 3 km o més del centre educatiu que li corresponga per a la seua escolarització. Excepcionalment la direcció territorial podrà autoritzar línies de transport per a alumnat que no complisquen aquest últim requisit.

TERMINIS DE PRESENTACIÓ:

La sol·licitud es formalitzarà segons el model inclòs en l’annex I d’aquesta convocatòria i es presentarà en el centre on es trobe matriculat l’alumne o alumna.

 • Educació Infantil i Primària: des de la publicació d’aquesta resolució fins al 4 de juliol.
 • Educació Secundària Obligatòria: des de la publicació d’aquesta resolució fins al 21 de juliol.
 • Per a les matrícules que es realitzen en el mes de setembre el termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’1 fins al 5 del citat mes.

RESOLUCIÓ DE LES AJUDES

Quant a les sol·licituds d’ajuda individual de transport, la direcció territorial remetrà als centres educatius, fins al 10 d’octubre, un llistat provisional en el qual s’inclourà l’alumnat que compleix els requisits establits en la convocatòria així com aquells que no els compleixen. Aquests llistats es publicaran en el tauler d’anuncis del centre educatiu corresponent. Aquesta publicació servirà de requeriment als interessats perquè en el termini de 10 dies hàbils, explicats a partir de l’endemà a la publicació, puguen esmenar els defectes observats. El termini màxim per a resoldre i publicar les resolucions serà el 10 de desembre de 2014, i el silenci administratiu implicarà la denegació de l’ajuda.

Pel que fa al transport col·lectiu, la direcció territorial, una vegada rebuda la informació dels centres, remetrà als mateixos un llistat de les rutes de transport, així com d’alumnat tant beneficiari com autoritzat (aquell alumnat que no tenint la condició de beneficiari rep autorització per a utilitzar el transport fins a completar les places existents). Després de la publicació de les llistes provisionals, s’obrirà un termini de deu dies perquè els interessats puguen reclamar, i posteriorment la direcció territorial comunicarà els llistats definitius als centres. El silenci administratiu implicarà la denegació de l’ajuda.
FAPA València

S’ha publicat al DOCV la convocatòria d’ajudes de menjador i transport per a centres d’educació especial concertats i de titularitat municipal

S’ha publicat al DOCV la convocatòria d’ajudes de menjador i transport per a centres d’educació especial concertats i de titularitat municipal. El termini de sol·licitud per a les famílies és de 20 dies naturals, comptats des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al DOCV. Les sol·licituds es presentaran als centres on l’alumnat estiga matriculat.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/18/pdf/2014_5639.pdf
D’altra banda, també s’han publicat les convocatòries d’ajudes per a menjadors escolars, per a centres públics i concertats, i les ajudes individuals i col·lectives de transport escolar.

http://www.docv.gva.es/datos/2014/06/19/pdf/2014_5706.pdf
Pel que fa a les ajudes de menjador, les quantitats individuals per dia serán:
Educació Infantil, Primària i ESO: 3.94 €
Escola Llar: 12.25 €
Educació Especial: 5.44 €
El preu màxim per menú és de 4.25 €.
Els beneficiaris directe són:
 • Beneficiaris de la ruta de transport o de les ajudes individuals, sempre que el domicili estiga en un municipi diferent.
 • Alumnat matriculat en centres d’educació especial o aules d’educació especial en centres ordinaris.
 • Fills o filles de víctimes de violència d gènere
 • Alumnat en situación d’acolliment
 • Víctimes de terrorismo
La resta d’alumnat entrarà en el procediment de baremació que tindrà en compte els llindars de renda i les circumstàncies socio-familiars.
Els terminis per a la presentació de sol·licituds són:

 • Ordinari: Fins el 4 de juliol per a Educació Infantil i Primària i fins al 20 de juliol per a Secundària
 • Extraordinari: Fins al 5 de setembre, per a noves matriculacions
 • Excepcional: Incorporacions posteriors i sols fins al 30 de setembre.
A començament del mes de setembre s’enviarà el llistat provisional als centres perquè les famílies puguen fer les al·legacions corresponents (la direcció del centre disposarà d’un llistat en què s’especificarà tots els criteris de baremació perquè puga ser consultat pels interessats), en el termini de 10 dies des de la publicació als taulers d’anuncis dels centres, (sempre abans del 20 de setembre).
Els llistats definitius podran publicar-se fins al 10 de desembre, mentre que el silenci administratiu implicarà la denegació de l’ajuda, i davant aquesta les famílies tindran un mes per presentar el recurs de reposició corresponent davant la Consellera d’Educació.

FAPA VALÈNCIA

Català fa oïdes sordes a les peticions de FAPA-València

De les 7 peticions sol•licitades durant el curs 2013/2014 per a abordar temes educatius prioritaris, a dia de hui encara no ha obtingut ni una sola resposta

RedactaVeu / València

La federació d’associacions de pares i mares (FAPA-València) ha enviat una carta a la consellera d’Educació demanant-li que atenga totes les entrevistes que l’entitat li han demanat durant el curs 2013-2014 i de les quals encara no hi ha hagut resposta.
Es tracta d’un total de set entrevistes on es demana poder tractar amb l’administració temes com ara l’obertura dels menjadors socials en els mesos d’estiu, deficiències d’infraestructures als centres públics, beques de llibres, de transport i menjador, recursos per a centres d’educació especial i problemàtiques de centres en particular.
La presidenta de la federació, Eva Grimaltos, considera que “no és acceptable” que la consellera d’Educació i nova portaveu del Consell, no haja rebut FAPA-València per a tractar temes “que realment afecten l’escola pública i que són prioritaris” per a la federació.

La Veu en Valencià
http://www.laveupv.com/noticia/9480/catala-fa-oides-sordes-a-les-peticions-de-fapa-valencia